Copyright 2024 - Obec Báhoň

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie obce Báhoň pre účel špeciálneho spôsobu hlasovania

Oprávneným voličom na účel podávania žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je osoba, ktorá má ku dňu vykonania volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.
Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie výlučne telefonicky v úradných hodinách obce Báhoň.
Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 24. októbra 2022, najneskôr do piatka 28. októbra 2022 do 12. hodiny.

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie obce Báhoň:
Natália Almášiová
tel. kontakt: 033/6455340

V Báhoni 19.10.2022


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 
Z v e r e j n e n i e

emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v roku 2022

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V Báhoni dňa 11.07.2022

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce


OBEC B Á H O Ň
ul. SNP 65 , 900 84 Báhoň, č. t. 033/6455340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Starosta obce Báhoň

v y m e n ú v a

zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy

obcí a  voľby do orgánov samosprávnych krajov
konaných dňa 29. októbra 2022

Natáliu Almášiovú
SNP 264/65, 900 84 Báhoň
tel.: 033/6455340
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V Báhoni, dňa 11.07.2022

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce


OBEC B Á H O Ň
ul. SNP 65 , 900 84 Báhoň, č. t. 033/6455340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

u r č u j e m

na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a  voľbách do orgánov samosprávnych krajov
konaných dňa 29. októbra 2022

volebný okrsok č. 1
a
zasadačku obecného úradu v Báhoni, SNP 65
ako volebnú miestnosť pre volebný okrsok č. 1
pre celú obec Báhoň.

V Báhoni, dňa 25.07.2022

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce