Copyright 2024 - Obec Báhoň

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie obce Báhoň pre účel špeciálneho spôsobu hlasovania

Oprávneným voličom na účel podávania žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je osoba, ktorá má ku dňu vykonania volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.
Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie výlučne telefonicky v úradných hodinách obce Báhoň.
Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 24. októbra 2022, najneskôr do piatka 28. októbra 2022 do 12. hodiny.

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie obce Báhoň:
Natália Almášiová
tel. kontakt: 033/6455340

V Báhoni 19.10.2022


Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
 - výkon trestu odňatia slobody,
 - právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 - pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


Z v e r e j n e n i e

emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v roku 2022

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V Báhoni dňa 11.07.2022

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce


OBEC B Á H O Ň
ul. SNP 65 , 900 84 Báhoň, č. t. 033/6455340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U R Č E N I E

a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva,

ktorý sa má voliť

Výpis z uznesenia z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29. júna 2022

UZNESENIE č. 6/25/2022
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni v zmysle § 166 ods. 3 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov u r č u j e :
a) pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022 - 1 volebný obvod,
b) v zmysle s §11 ods. 3, písm. d) zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov - 7 poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022-2026.

V Báhoni, dňa 6. júla 2022

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce


OBEC B Á H O Ň
ul. SNP 65 , 900 84 Báhoň, č. t. 033/6455340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Starosta obce Báhoň
v y m e n ú v a

zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy

obcí a  voľby do orgánov samosprávnych krajov
konaných dňa 29. októbra 2022

Natáliu Almášiovú
SNP 264/65, 900 84 Báhoň
tel.: 033/6455340
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V Báhoni, dňa 11.07.2022

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce