Copyright 2023 - Obec Báhoň

UZNESENIA
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 28. septembra 2022

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/27/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.  
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 2/27/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  b e r i e    n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia uznesení z 26.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

UZNESENIE č. 3/27/2022     
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Packeta Slovakia s.r.o. so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01  Bratislava na prenájom časti  obecného pozemku o výmere 2,68 m2   na parc. č. 498/1, k.ú Báhoň, LV č. 851 nachádzajúcom sa na ul. 1.mája 12 pri budove lekárne za účelom umiestnenia Z-Boxu za nájomné 1 EUR plus DPH/ročne na dobu neurčitú. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 15.10.2022.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 12.9.2022
Obec Báhoň v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu časti obecného pozemku parc. č. 498/1,  celková výmera 3324 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, pozemok reg. „C“, vedený na LV č. 851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Jedná sa o výmeru 2,68 m2 z pozemku par.č. 498/1, na ktorom bude umiestnený ZBox spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. Predmetný priestor sa nachádza v Báhoni na ul. 1.mája 12 pri budove lekárne zľava. ZBox bude umiestnený pri bočnej strane objektu tak, aby svojimi rozmermi neobmedzoval zákazníkov lekárne a občanov. Vymedzenie časti pozemku o výmere 2,68 m2 je graficky znázornené na priloženom mapovom podklade.
Výška prenájmu za predmetný pozemok o výmere 2,68 m2  bude 1 € /ročne.
Doba prenájmu je na dobu neurčitú s účinnosťou od 15.10.2022.
Pri prenájme pozemku sa uplatňuje dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, ods. 9) písm. c), pre účely  alternatívnej poštovej služby „ZBox“ v zastúpení spoločnosťou Packeta Slovakia s.r.o. so sídlom Kopčianska 3338/82A, 85101 Bratislava, IČO 48136999  na vybudovanie a užívanie samoobslužných výdajných a podacích miest  ZBox-u. Táto služba pre občanov v oblasti on-line nakupovania, ako verejného záujmu obce spočíva v rozširovaní služieb pre svojich občanov na území obce Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 4/27/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni týmto  r u š í    Uznesenie č. 9/13/2020 – súhlas na výstavbu dvoch rodinných domov na parc. č. 533/3, 533/62 vedených na LV č. 973 s prístupovou komunikáciou z ulice A. Hlinku.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 5/27/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ú h l a s í   s výstavbou šiestich rodinných domov - IBV na parc. č. 533/3, 533/62, 533/11, 533/89, 533/90, 533/91, 533/92, 533/111, 533/112, 533/113 vedených na LV č. 973 za podmienky vybudovania prístupovej cesty z ulice Potočná pre výstavbu RD a aj pre prístup obyvateľov rodinných domov.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           1 /Hrčka/

UZNESENIE č. 6/27/2022
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 01.06.2016 a jej dodatkov na prenájom rodinného domu súp.č. 136, par.č. 96/3 a pozemku par.č. 96/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedené na LV č.  851, účel nájmu – detské jasle,  s Alenou Mikušovou, bytom Jozefa Vavroviča 5, 900 84  Báhoň ku dňu 30.11.2022 dohodou.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 7/27/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  b e r i e  n a    v e d o m i e  „Oznámenie o prevádzkovej dobe“ Kataríny Švorcovej - Pizza UNO, prevádzka na ul. 1.mája 473/15, 900 84  Báhoň s otváracími hodinami: pondelok zatvorené, utorok až sobota od 16:00 do 22:00 hod., nedeľa zatvorené. Zodpovednou osobou je Katarína Jakubcová.

UZNESENIE č. 8/27/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   cenovú ponuku spoločnosti DAQE Slovakia s.r.o., so sídlom Pribinova 8953/62, 010 01  Žilina za vypracovanie projektovej dokumentácie k svetelnému priechodu pre chodcov pri Novom cintoríne za cenu 3 350 EUR + DPH, spolu  4 020 EUR.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0


UZNESENIE č. 9/27/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   úpravu rozpočtu podľa prílohy.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 10/27/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Báhoň s účinnosťou od 1.11.2022.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 11/27/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   mimoriadne odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2018 – 2022 podľa prílohy.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 12/27/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   odmeny p. Jarmile Fundárkovej vo výške 1 500 EUR a p. Pavlovi Haviernikovi vo výške 1 000 EUR za prípravu a korektúru knihy „Báhonské prechádzky storočiami 1244 – 2020“.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce