Copyright 2023 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  28. septembra 2022

Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báhoni otvoril a viedol starosta obce Ing. Ivan Patoprstý. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Konštatoval, že zasadnutie OZ   s počtom prítomných poslancov 6 je uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci:  Mgr. P. Haviernik, Mgr. I. Krajčovičová, M. Hrčka, Ing. M. Mačayová,
                               Ing. Adam Švorc, R. Vavrovič
Ospravedlnená poslankyňa: K. Hollá

Bod 2/
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľka:  Natália Almášiová        
Overovatelia zápisnice:  M. Hrčka, M. Mačayová


Program 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni:

P r o g r a m :    

l/  Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 26. zasadnutia OZ
4/  Zámer obce Báhoň  prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - žiadosť   
     o osadenie samoobslužného výdajného miesta – Zbox - Packeta  
5/  Žiadosť o vyjadrenie k stavbe – par.č. 533, ul. A.Hlinku – Urbanovič Vojtech  s manž.
6/  Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy – Mikušová Alena – Babičkine jasličky
7/  Oznámenie o prevádzkovej dobe – Katarína Švorcová – Pizzeria UNO
8/  CP – vypracovanie PD – svetelný prechod pre chodcov pri Novom cintoríne
9/  Úprava rozpočtu obce Báhoň                                                                                                10/ Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Báhoň
11/ Mimoriadne odmeny poslancom OZ

12/ Rôzne:
      9.10.2022 Uvítanie knihy „Prechádzky storočiami 1244-2020“ spojené s kultúrnym    
      programom
     16.10.2022 Október – Mesiac úcty k starším
          
13/ Diskusia
14/ Záver


UZNESENIE č. 1/27/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.  
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 3/  
Kontrola plnenia uznesení z 26. zasadnutia OZ:
Zástupca starostu p. Pavol Haviernik predniesol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 24.8.2022.
Starosta oboznámil poslancov, že rekonštrukcia zberného dvora bola ukončená a slávnostné otvorenie bolo v sobotu 24.9.2022. Momentálne sa vyhodnocujú ponuky na vybavenie zberného dvor, ktoré zabezpečuje A. Danko. Zároveň prebieha proces vybavovania povolenia na Zberný dvor od Okresného úradu Pezinok.

UZNESENIE č. 2/27/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  b e r i e    n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia uznesení z 26.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

Bod 4/
Spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o. požiadala o osadenie samoobslužného výdajného miesta (Z-Box) v rámci našej obce. Z-Box  využíva solárnu energiu, čiže nie je potrebné mať elektrickú prípojku. V rámci osobitného zreteľa ako služba občanom je nájomné za symbolický poplatok 1 EUR plus DPH/ročne. Z-Box bude osadený z bočnej strany lekárne na ul. 1.mája.
Poslanci OZ súhlasili s osadením Z-boxu.

UZNESENIE č. 3/27/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Packeta Slovakia s.r.o. so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01  Bratislava na prenájom časti obecného pozemku o výmere 2,68 m2   na parc. č. 498/1, k.ú Báhoň, LV č. 851 nachádzajúcom sa na ul. 1.mája 12 pri budove lekárne za účelom umiestnenia Z-Boxu za nájomné 1 EUR plus DPH/ročne na dobu neurčitú. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 15.10.2022.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 12.9.2022
Obec Báhoň v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu časti obecného pozemku parc. č. 498/1,  celková výmera 3324 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, pozemok reg. „C“, vedený na LV č. 851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Jedná sa o výmeru 2,68 m2 z pozemku par.č. 498/1, na ktorom bude umiestnený ZBox spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. Predmetný priestor sa nachádza v Báhoni na ul. 1.mája 12 pri budove lekárne zľava. ZBox bude umiestnený pri bočnej strane objektu tak, aby svojimi rozmermi neobmedzoval zákazníkov lekárne a občanov. Vymedzenie časti pozemku o výmere 2,68 m2 je graficky znázornené na priloženom mapovom podklade.
Výška prenájmu za predmetný pozemok o výmere 2,68 m2  bude 1 € /ročne.
Doba prenájmu je na dobu neurčitú s účinnosťou od 15.10.2022.
Pri prenájme pozemku sa uplatňuje dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, ods. 9) písm. c), pre účely  alternatívnej poštovej služby „ZBox“ v zastúpení spoločnosťou Packeta Slovakia s.r.o. so sídlom Kopčianska 3338/82A, 85101 Bratislava, IČO 48136999  na vybudovanie a užívanie samoobslužných výdajných a podacích miest  ZBox-u. Táto služba pre občanov v oblasti on-line nakupovania, ako verejného záujmu obce spočíva v rozširovaní služieb pre svojich občanov na území obce Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 5/
P. Vojtech Urbanovič spolu s manželkou Elenou podali žiadosť o vyjadrenie a stanovisko k individuálnej výstavbe šiestich rodinných domov a vybudovanie neverejnej ulice na parc. č. 533/3, 11,62,89,90,91,92,111,112,113 LV č. 973 na ul. A. Hlinku v Báhoni. Pozemok sa nachádza v ochrannom pásme železníc.
Predmetnou žiadosťou sa poslanci zaoberali už na 13. zasadnutí OZ dňa 15.7.2020, kde súhlasili s výstavbou dvoch rodinných domov s prístupom z ul. A. Hlinku, prípadne navrhli variant pre možnosť výstavby šiestich rodinných domov s prístupom k pozemkom z Potočnej ulice od futbalového štadióna.
Vzhľadom na obmedzený prístup pre vjazd vozidiel stavebnej obsluhy a mechanizmov a ohrozeným verejným záujmom účastníkov konania poslanci OZ trvajú na stanovisku zo dňa 15.7.2022 a súhlasia s výstavbou šiestich rodinných domov za podmienky vybudovania prístupovej cesty z Potočnej ulice pre výstavbu RD, ako aj pre prístup obyvateľov rodinných domov.

UZNESENIE č. 4/27/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni týmto  r u š í    Uznesenie č. 9/13/2020 – súhlas na výstavbu dvoch rodinných domov na parc. č. 533/3, 533/62 vedených na LV č. 973 s prístupovou komunikáciou z ulice A. Hlinku.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 5/27/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ú h l a s í   s výstavbou šiestich rodinných domov - IBV na parc. č. 533/3, 533/62, 533/11, 533/89, 533/90, 533/91, 533/92, 533/111, 533/112, 533/113 vedených na LV č. 973 za podmienky vybudovania prístupovej cesty z ulice Potočná pre výstavbu RD a aj pre prístup obyvateľov rodinných domov.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           1 /Hrčka/

Bod 6/
P. Alena Mikušová doručila dňa 2.9.2022 na obecný úrad žiadosť o predčasné ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 1.6.2016  na zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa – „Babičkine Jasličky“ z dôvodu nerentabilnosti zariadenia ku dňu 30.9.2022. Nakoľko sa našla nová záujemkyňa o prevádzkovanie jasličiek a obec má záujem, aby zariadenie fungovalo bez prerušenia, p. Mikušová podala novú žiadosť s termínom ukončenia nájomnej zmluvy ku dňu 30.11.2022. S novou žiadosťou zároveň späťvzala žiadosť zo dňa 31.8.2022.
Nová záujemkyňa podá žiadosť o prenájom obecných priestorov /prevádzka jasličiek/ s účinnosťou od 1.12.2022.

UZNESENIE č. 6/27/2022 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 01.06.2016 a jej dodatkov na prenájom rodinného domu súp.č. 136, par.č. 96/3 a pozemku par.č. 96/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedené na LV č.  851, účel nájmu – detské jasle,  s Alenou Mikušovou, bytom Jozefa Vavroviča 5, 900 84  Báhoň ku dňu 30.11.2022 dohodou.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 7/
Oznámenie o prevádzkovej dobe – Katarína Švorcová – Pizzeria UNO

UZNESENIE č. 7/27/2022  /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  b e r i e  n a    v e d o m i e  „Oznámenie o prevádzkovej dobe“ Kataríny Švorcovej - Pizza UNO, prevádzka na ul. 1.mája 473/15, 900 84  Báhoň s otváracími hodinami: pondelok zatvorené, utorok až sobota od 16:00 do 22:00 hod., nedeľa zatvorené. Zodpovednou osobou je Katarína Jakubcová.

Bod 8/
Na základe petície občanov bola dňa 31.3.2022 na Správu ciest BSK odoslaná žiadosť o vybudovanie svetelného priechodu pre chodcov pri Novom cintoríne pri vyústení z ulice Mlynica na ulicu Cintorínska. Okresný dopravný inšpektorát nemá pripomienky k možnosti realizácie riadeného chodeckého priechodu pre chodcov. Stanovisko ODI bude vydané po predložení projektovej dokumentácie stavby. Oslovená spoločnosť DAQE Slovakia s.r.o. poslala návrh ceny na vypracovanie projektovej dokumentácie, kde bude doplnená svetelná signalizácia za cenu 3 350 EUR + DPH = 4 020 EUR.
Poslanci súhlasili s navrhovanou cenou 4020 € za PD.

UZNESENIE č. 8/27/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   cenovú ponuku spoločnosti DAQE Slovakia s.r.o., so sídlom Pribinova 8953/62, 010 01  Žilina za vypracovanie projektovej dokumentácie k svetelnému priechodu pre chodcov pri Novom cintoríne za cenu 3 350 EUR + DPH, spolu  4 020 EUR.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 9/
Poslanci súhlasia s úpravou rozpočtu obce Báhoň podľa prílohy. Úprava rozpočtu zahŕňa
navýšenie finančných prostriedkov na vyplatenie odmien zamestnancov na základe žiadosti ZŠ s MŠ.

UZNESENIE č. 9/27/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   úpravu rozpočtu podľa prílohy.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 10/
Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Báhoň.
K zverejnenému Návrhu Zásad odmeňovania poslancov OZ obce Báhoň boli podané pripomienky zo strany kontrolórky obce p. Balejčíkovej, ktoré boli do návrhu zapracované.

UZNESENIE č. 10/27/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Báhoň s účinnosťou od 1.11.2022.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 11/
Starosta obce navrhol mimoriadne odmeny pre poslancov OZ za volebné obdobie 2018 – 2022 nasledovne:
Mgr. Pavol Haviernik /zástupca starostu/        600,00 EUR
Miroslav Hrčka            500,00 EUR
Ing. Adam Švorc            400,00 EUR
Katarína Hollá            500,00 EUR
Mgr. Iveta Krajčovičová            400,00 EUR
Ing. Monika Mačayová            400,00 EUR
Rudolf Vavrovič            400,00 EUR
Poslanci súhlasili s navrhovanými odmenami.

UZNESENIE č. 11/27/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   mimoriadne odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2018 – 2022 podľa prílohy.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 12/Rôzne

V dňoch 8.-9.10.2022 budú v obci hody. V nedeľu 9.10.2022 sa v rámci programu predstaví  A-kapela Fragile. Po vystúpení kapely prebehne uvedenie knihy „Báhonské prechádzky storočiami 1244 - 2020“ do života za účasti autora p. Buša.  Program bude uvádzať p. Krajčovičová. Pri uvedení knihy starosta odovzdá ďakovné listy osobám za spoluprácu pri vydaní monografii obce. Následne prebehne predaj knihy za cenu 10 EUR/ks.
V súvislosti s uvedením knihy do života poslanci navrhli odmeny za prípravu a korektúru knihy p. Jarmile Fundárkovej vo výške 1 500 EUR a p. Pavlovi Haviernikovi vo výške 1 000 EUR.

UZNESENIE č. 12/27/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   odmeny p. Jarmile Fundárkovej vo výške 1 500 EUR a p. Pavlovi Haviernikovi vo výške 1 000 EUR za prípravu a korektúru knihy „Báhonské prechádzky storočiami 1244 – 2020“.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0

Mesiac úcty k starším – posedenie pre dôchodcov sa bude konať v nedeľu dňa 16.10.2022 v jedálni ZŠ. Vystúpi hudobná skupina DUO Mirka a Ondrej.    
Starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcej rekonštrukcii /zateplení/ budovy obecného úradu. Nové zvody na bleskozvod na budove bude realizovať Miroslava Hrčka ELEKTROSTAVEX. K bleskozvodu bude vyhotovená revízna správa.

Starosta obce na záver vyhodnotil hlavné úlohy volebného programu za volebné obdobie 2018 – 2022, kde uviedol hlavné stavebné projekty, iné projekty a kultúrne akcie:
-    vybudovanie prístrešku pred Domom smútku,
-    vybudovanie hasičskej zbrojnice,
-    vybudovanie chodníka a oporného múru pri budove DSS,
-    vybudovanie parkoviska a chodníka pri Starom cintoríne,
-    výmena strechy na budove materskej škôlky,
-    spolupráca s Farským úradom pri oprave fasády kostola,
-    vybudovanie nového zberného dvora,
-    výmena verejného osvetlenia za LED lampy,
-    zateplenie budovy Obecného úradu (prebieha)
-    dodanie kompostérov do každej domácnosti,
-    organizovanie Vianočných trhov, Richtárskej varechy, Richtárskej vatry, Dňa matiek
-    spolupráca so ZO JDS a ZO SZZ,
-    spolupráca s vedením DSS.
-     uskutočnené kultúrne akcie v obci.
    
Bod 13/ Diskusia

Bod 14/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľka:  Natália Almášiová                                 
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

Overovatelia zápisnice:  

Miroslav Hrčka
Ing. Monika Mačayová