Copyright 2024 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  29. júna 2022

Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báhoni otvoril a viedol starosta obce Ing. Ivan Patoprstý. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Konštatoval, že zasadnutie OZ s počtom prítomných poslancov 6 je uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci:  Mgr. P. Haviernik, Mgr. I. Krajčovičová, K. Hollá,  R. Vavrovič,  
                                M. Hrčka, Mgr. M. Mačayová
Ospravedlnený poslanec: Ing. A. Švorc

Bod 2/
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľka:  Natália Almášiová        
Overovatelia zápisnice:  M. Mačayová, M. Hrčka

Program 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni:

P r o g r a m :    

1/  Otvorenie zasadnutia.
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3/  Kontrola uznesenia z 24. zasadnutia OZ.
4/  VZN č.3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas, alebo určitom mieste.
5/  VZN č. 4 o ochrane ovzdušia.
6/  Rozsah výkonu funkcie starostu obce.
7/  Počet volených obvodov v obci.
8/  Počet poslancov v OZ obce Báhoň.
9/  Zámer obce Báhoň prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – byt č.37 Potočná ul. č.13, Báhoň.
10/ Oznámenie o prevádzkovej dobe – Simona Švorcová, ul. 1.mája č.9,  Báhoň.
11/ Audit IUZ obce Báhoň za rok 2021.
12/ Rôzne: 27.8.2022 Richtárska vatra.
       Súkromná základná umelecká škola v ZŠ s MŠ Báhoň.
13/ Diskusia
14/ Záver

Starosta doplnil program o body:
-    Cenová ponuka na vypracovanie architektonickej štúdie prestupného dopravného terminálu v obci Báhoň.

Starosta zrušil bod 9) a presunul ho na ďalšie OZ.

D o p l n e n ý  a    u p r a v e n ý    p r o g r a m :    

l/  Otvorenie zasadnutia.
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3/  Kontrola uznesenia z 24. zasadnutia OZ.
4/  VZN č.3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas, alebo určitom mieste.
5/  VZN č. 4 o ochrane ovzdušia.
6/  Rozsah výkonu funkcie starostu obce.
7/  Počet volených obvodov v obci.
8/  Počet poslancov v OZ obce Báhoň.
9/ Oznámenie o prevádzkovej dobe – Simona Švorcová, ul. 1.mája č.9,  Báhoň.
10/ Audit IUZ obce Báhoň za rok 2021.
11/ Cenová ponuka na vypracovanie architektonickej štúdie prestupného dopravného terminálu v obci Báhoň.
12/ Rôzne: 27.8.2022 Richtárska vatra
          Súkromná základná umelecká škola v ZŠ s MŠ Báhoň
13/ Diskusia
14/ Záver

UZNESENIE č. 1/25/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 3/  
Kontrola plnenia uznesení z 24. zasadnutia OZ:
Poslanec p. Pavol Haviernik predniesol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 25.5.2022. Uznesenia sa priebežne plnia.

UZNESENIE č. 2/25/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  b e r i e    n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia uznesení z 24.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

Bod 4/
VZN č.3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý   čas, alebo určitom mieste.
Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k návrhu VZN.

UZNESENIE č. 3/25/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý   čas, alebo určitom mieste.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Bod 5/
VZN č. 4 o ochrane ovzdušia     a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na územní obce Báhoň.
Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k návrhu VZN.
    
UZNESENIE č. 4/25/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e   VZN č. 4/2022 o ochrane ovzdušia  a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na územní obce Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 6/
Rozsah výkonu funkcie starostu obce.
Starosta informoval, že vzhľadom na rozsah činností, ktoré starosta zabezpečuje, je pre riadny chod obce potrebné určiť plný pracovný úväzok starostu aj pre nasledovné volebné obdobie.

UZNESENIE č. 5/25/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  v súlade s §11 ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Z.z.   v znení neskorších predpisov  u r č u j e   rozsah výkonu funkcie starostu obce Báhoň na volebné obdobie 2022-2026 na plný pracovný úväzok.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 7/ a bod 8/
Starosta informoval poslancov, že pred voľbami do orgánov samosprávy obcí obecné zastupiteľstvo určuje podľa § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obvody a počty poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo určuje počet poslancov na ďalšie volebné obdobie 2022-2026 podľa počtu obyvateľov, a to 7 až 9 poslancov.
Poslanci OZ určili, že Obecné zastupiteľstvo v Báhoni bude mať v nasledovnom volebnom období 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode.

UZNESENIE č. 6/25/2022     
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni  v zmysle § 166 ods. 3 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov   u r č u j e  :
a)    pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022  -  
1  volebný obvod,
b)    v zmysle s §11 ods. 3, písm. d) zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov   - 7 poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022-2026.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0Bod 9/
Slečna Simona Švorcová - Misi beauty podala oznámenie o prevádzkovej dobe v novootvorenej prevádzke na kozmetické služby a manikúru na adrese 1.mája 140/12,  Báhoň. Prevádzková doba bude v pondelok až piatok na objednávku, v sobotu a v nedeľu zatvorené.

UZNESENIE č. 7/25/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  b e r i e  n a    v e d o m i e  „Oznámenie o prevádzkovej dobe“ podnikateľky Simony Švorcovej – Misi beauty na  prevádzku kozmetických služieb a manikúry na ul. 1.mája 140/12, Báhoň s otváracími hodinami pondelok až piatok „na objednávku“ a sobota - nedeľa zatvorené.

Bod 10/
PROMT AUDIT, spol. s r.o., Trnava predložil Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021 obce Báhoň. Na základe overenia, obec Báhoň konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

UZNESENIE č. 8/25/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  b e r i e  n a    v e d o m i e  správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Báhoň k 31.12.2021.

Bod 11/
Starosta informoval poslancov, že obec Báhoň bola zaradená do projektu na výstavbu dopravného terminálu pri železničnej stanici s vybudovaním 90 parkovacích miest a 40 cyklostojanov s možnosťou vybudovania nadchodu  ako bezpečnostného prvku nad železnicou. Z európskych zdrojov je na tento projekt v obci Báhoň vyčlenených 2 mil. Eur. Starosta oslovil spoločnosť MENO, s.r.o. na vypracovanie cenovej ponuky na architektonickú štúdiu k uvedenému projektu. Spoločnosť má kladné referencie, spolupracovala aj na projekte dopravného terminálu v Šenkviciach.
Spoločnosť MENO, s.r.o. predložila obci Báhoň cenovú ponuku na vypracovanie architektonickej štúdie Prestupného dopravného terminálu v obci Báhoň. Navrhovaná cena štúdie je 2 950 Eur bez DPH.

UZNESENIE č. 9/25/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e   cenovú ponuku na vypracovanie architektonickej štúdie Prestupného dopravného terminálu v obci Báhoň v cene 2 950 Eur bez DPH.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 12/Rôzne

P. poslanec Haviernik upozornil na nefunkčnosť fontány, ktorá by mala byť v letných, horúcich mesiacoch spustená. Starosta uviedol, že vo fontáne je pokazené čerpadlo, ktoré treba objednať. Po dodaní čerpadla bude fontána spustená.

P. poslanec Haviernik informoval poslancov, že na multifunkčnom ihrisku je poškodený tartan, vzniká tam nerovnosť, sú potrhané šponovacie lanká na bočných sieťach a je potrebné nastaviť osvetlenie, aby nesvietilo na hráčov ale na čiary. Reflektory sa dajú nastaviť plošinou. P. poslanec Hrčka navrhol, aby bolo osvetlenie riadené cez smart aplikáciu. Automatické zapínanie a vypínanie osvetlenia by bolo zbytočné v prípade, keď na ihrisku nikto nie je.

P. poslanec Hrčka vysvetlil situáciu ohľadom problému výpadkov elektrickej energie na akcii Richtárska varecha. Uviedol, že kapacita el. energie s prípojkou 100A a hlavným ističom 40A na futbalovom štadióne je dostatočná. Problémom sú dodávatelia, ktorí nemajú predlžovačky  rozdelené na 3 fázy, majú zlé koncovky a nemajú predlžovačky chránené voči vode a prípadným dažďom.
Z dôvodu predídeniu podobným problémom s elektrickou energiou na pripravovanej akcii Richtárska vatra 2022, ktorá sa uskutoční 27.8.2022, sa p. M. Hrčka (ako zodpovedný za elektriku na akcii) telefonicky, prípadne mailom spojí s dodávateľmi služieb /projekcia a ozvučenie, atrakcie – mega prekážková dráha/ a v spolupráci s nimi dohodne vhodné pripojenie na elektrickú energiu. Poslanci navrhli zapožičať aj záložný zdroj - agregát pre prípad výpadku elektrickej energie.

P. poslanec Haviernik informoval poslancov, že vydanie knihy „Prechádzky storočiami“, sa z dôvodu ďalších posledných úprav textu nemusí stihnúť k termínu Richtárskej vatry 2022, t.j. do 27.8.2022. Ďalším termínom na krst knihy by boli hody.

P. poslankyňa Krajčovičová oznámila poslancom, že Richtárska varecha 2023 je plánovaná na dátum 10.6.2023. Je zabezpečená skupina Tiptop band a vystúpenie Lukáša Adamca.

P. poslanec Haviernik navrhol, aby sa pred plánovaným verejným prerokovaním územného plánu obce dňa 20.7. 2022 uskutočnilo ešte jedno stretnutie medzi poslancami a zástupcami zhotoviteľa územného plánu AŽ PROJEKT s.r.o.

Starosta obce na základe informácie od zriaďovateľa súkromnej ZUŠ v Báhoni informoval poslancov, že ZUŠ Báhoň bude možné spustiť až od 1.9.2023.

P. poslanec Haviernik oznámil poslancom, že Báhonské hody sa s najväčšou pravdepodobnosťou budú konať 9.10.2022, sv. omša spojená s vysvätením kostola po jeho rekonštrukcii za účasti arcibiskupa sa uskutoční v sobotu 8.10.2022.   

Bod 13/ Diskusia

Bod 14/  Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva.


Zapisovateľka:  Natália Almášiová                                 
starosta – Ing. Ivan Patoprstý
Overovatelia zápisnice:  Monika Mačayová, Miroslav Hrčka