Copyright 2023 - Obec Báhoň

UZNESENIA
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 30. marca 2022

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/23/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 2/23/2022     
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e    n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia uznesení z 22.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

UZNESENIE č. 3/23/2022     
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a    v e d o m i e   predčasné ukončenie zmluvy o nájme zo dňa 30.08.2019 a jej dodatkov s Mgr. Pavlom Strakom, bytom Kendice 186, na byt nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove základnej školy, na ul. 1.mája 137/3, parc. č. 95/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851, s celkovou podlahovou plochou 65,15 m2 dohodou.

UZNESENIE č. 4/23/2022     
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   uzatvorenie nájomnej zmluvy s Mgr. Anetou Husárovou, bytom Okružná 66,  Stará Ľubovňa na byt nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove základnej školy, na ulici 1. mája 137/3, parc. č. 95/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851, s celkovou podlahovou plochou 65,15 m2, s nájomným 72,59 Eur/mesiac s účinnosťou nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 5/23/2022     
Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a    v e d o m i e   ukončenie nájomnej zmluvy s Alojzom Dzíbelom, bytom 1.mája 155/34, Báhoň zo dňa 28.12.2009 na časť pozemku na parc. č. 24/2 o výmere 80 m2 dohodou.

UZNESENIE č. 6/23/2022     
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  cenovú ponuku na projekčné práce na dokumentáciu pre územné rozhodnutie spracovanú Ing. arch. Vladimírom Šagátom, SNP 408/3, 907 01  Myjava,  zo dňa 16.3.2022 v celkovej výške 8.680 Eur, v pomernej časti pre Obec Báhoň vo výške 2.670 Eur.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 7/23/2022     
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e  výsledok výberového konania na dodávateľa „Zateplenia budovy obecného úradu Báhoň“ - Združenie M&P Peter Glasa, 919 43 Jarná 19 s ponukou 47.186,00 Eur.

UZNESENIE č. 8/23/2022     
Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a   v e d o m i e   výsledok výberového konania na realizátora „Oprava účelových komunikácií Báhoň“ firmu Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04  Bratislava, v zastúpení Ing. Renáta Bugárová s ponukou 54.585,60 Eur s DPH.

UZNESENIE č. 9/23/2022     
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni  s ch v a ľ u j e   Dodatok č. 8 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Báhoň, zo dňa 21.9.2010 so spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. s účinnosťou od 01.04.2022 do 30.06.2022 a Dodatok č. 9  s účinnosťou od 01.07.2022 do 31.12.2022.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 10/23/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   odpis nevymožiteľných pohľadávok za administratívne poplatky vo výške  764,00 Eur, nájomné za pozemok vo výške 398,32 Eur a poplatku za stočné vo výške 286,96 Eur.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 11/23/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  b e r i e   n a    v e d o m i e  Informatívnu správu z kontroly vynaložených výdavkov spojených s pandémiou COVID-19.

UZNESENIE č. 12/23/2022    
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni  b e r i e   n a    v e d o m i e   Správu o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2021.

UZNESENIE č. 13/23/2022     
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni    s ch v a ľ u j e   vyradenie kníh z knižničného fondu MĽK v Báhoni podľa priloženého zoznamu.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 14/23/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ú h l a s í   so znížením výšky nájomného za priestory ambulancie obvodného lekára na Zdravotnom stredisku pre firmu ALOMED spol. s r.o. v zast. MUDr. Drahomírou Štibrányovou na Zdravotnom stredisku v Báhoni za  1 Eur/mesiac, s účinnosťou od 01.05.2022.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 15/23/2022     
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni    r u š í    Dodatok č. 1 a Dodatok 2 k VZN č. 1/2010 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce