Copyright 2023 - Obec Báhoň

UZNESENIA

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 7. júna 2023

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/7/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje
doplnený program 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
UZNESENIE č. 2/7/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.
UZNESENIE č. 3/7/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
Báhoň k Návrhu záverečného účtu obce Báhoň za rok 2022.
UZNESENIE č. 4/7/2023
A/ Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie za rok 2022 bez výhrad.
B/ Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2022 vo výške 48 586,78 EUR na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
UZNESENIE č. 5/7/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie Informatívnu správu z výsledkov
kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou obce.
UZNESENIE č. 6/7/2023
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na II. polrok 2023.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
UZNESENIE č. 7/7/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa
6.4.2022 s Mgr. Anetou Strakovou, bytom Okružná 66, 064 01 Stará Ľubovňa na byt
nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove Základnej školy, na ulici 1. mája 3, súp.č. 137 parc.
č. 95/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851, s celkovou podlahovou plochou 65,15 m 2 ,
s predĺžením doby nájmu na dobu určitú od 01.08.2023 do 31.07.2024 za cenu
72,59€/mesačne.

Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
UZNESENIE č. 8/7/2023
A/ Obecné zastupiteľstvo v Báhoni súhlasí s pristúpením obce Báhoň ako riadneho člena do
záujmového združenia právnických osôb „Mikroregión 11 PLUS“.
B/ Obecné zastupiteľstvo v Báhoni súhlasí so Stanovami združenia Mikroregión 11 PLUS zo
dňa 14.09.2021.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
UZNESENIE č. 9/7/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje navýšenie dotácie OZ Villa Bahun na rok 2023
vo výške 1.000 EUR.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce