Copyright 2023 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni,
konaného dňa 7. júna 2023

Prítomní poslanci: A. Danko, Mgr. P. Haviernik, Mgr. J. Krafčíková, I. Lietava,
Ing. M. Mačayová
Ospravedlnený: M. Almáši
P r o g r a m :
l/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesenia z 6. zasadnutia OZ
4/ Výberové konanie na projektanta na kuchyňu ZŠ s MŠ Báhoň
5/ Záverečný účet obce Báhoň za r. 2022
6/ Žiadosť p. Mgr. Strakovej o predĺženie NZ na školský byt, budova ZŠ s MŠ Báhoň
7/ Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2023
8/ Vstup obce Báhoň do Združenia Mikroregión 11 Plus
9/ Rôzne: 10.6.2023 - Richtárska varecha
10/ Diskusia
11/ Záver
Bod 1/
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báhoni otvoril a viedol starosta obce Ing. Ivan
Patoprstý. Privítal prítomných a skonštatoval, že zasadnutie OZ s počtom prítomných
poslancov 5 je uznášaniaschopné.
Bod 2/
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľka: Natália Almášiová
Overovatelia zápisnice: A.Danko, J. Krafčíková
Starosta obce predstavil program 7. zasadnutia poslancom a navrhol ho upraviť nasledovne:
Odročiť bod 4/ Výberové konanie na projektanta na kuchyňu ZŠ s MŠ Báhoň na nasledujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva, nakoľko termín výberového konania sa predlžuje do
stredy 14.6.2023.
Doplniť body:
- Informácia o výsledkoch vykonaných kontrol a inej činnosti
- Žiadosť o navýšenie dotácie na rok 2023 na Pumptrack (OZ Villa Bahun)
- IBV za záhradami – nový variant

2

D o p l n e n ý p r o g r a m:
P r o g r a m :
l/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesenia z 6. zasadnutia OZ
4/ Záverečný účet obce Báhoň za r. 2022
5/ Informácia o výsledkoch vykonaných kontrol a inej činnosti
6/ Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2023
7/ Žiadosť p. Mgr. Strakovej o predĺženie NZ na školský byt, budova ZŠ s MŠ Báhoň
8/ Vstup obce Báhoň do Združenia Mikroregión 11 Plus
9/ Žiadosť o navýšenie dotácie na rok 2023 na Pumptrack (OZ Villa Bahun)
10/ IBV za záhradami – nový variant
11/ Rôzne: 10.6.2023 - Richtárska varecha
12/ Diskusia
13/ Záver
UZNESENIE č. 1/7/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje
doplnený program 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 3/
Kontrola plnenia uznesení zo 6. zasadnutia OZ:
Zástupca starostu p. Pavol Haviernik predniesol kontrolu uznesení zo  6. zasadnutia OZ, ktoré
sa konalo dňa 17.5.2023. Uznesenia boli splnené.
UZNESENIE č. 2/7/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.
Bod 4/
Kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčíková predložila poslancom stanovisko k záverečnému
účtu obce Báhoň za rok 2022. Záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a odporúča
poslancom ho schváliť bez výhrad.
UZNESENIE č. 3/7/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
Báhoň k Návrhu záverečného účtu obce Báhoň za rok 2022.
UZNESENIE č. 4/7/2023
A/ Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie za rok 2022 bez výhrad.
B/ Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2022 vo výške 48 586,78 EUR na tvorbu rezervného fondu.

3

Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 5/
Kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčíková informovala poslancov o výsledkoch vykonaných
kontrol a inej činnosti.
UZNESENIE č. 5/7/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie Informatívnu správu z výsledkov
kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou obce.
Bod 6/
Kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčíková predložila poslancom plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na II. polrok 2023.
UZNESENIE č. 6/7/2023
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na II. polrok 2023.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 7/
Mgr. Aneta Straková, zamestnankyňa /učiteľka/ v ZŠ Báhoň požiadala o predĺženie nájomnej
zmluvy obecného bytu v Báhoni, nachádzajúceho sa v budove ZŠ. Nájomná zmluva bola so
žiadateľkou uzatvorená na základe uznesenia č. 4/23/2022 dňa 30.3.2022 na dobu určitú do
31.7.2022 a následne bol uznesením č. 5/26/2022 schválený dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
na dobu určitú do 31.07.2023.
Nakoľko p. Mgr. Aneta Straková zostáva v zamestnaneckom pomere ako učiteľka ZŠ,
poslanci súhlasili s predĺžením doby nájmu na obecný byt na ďalší rok od 1.8.2023 do
31.07.2024.
UZNESENIE č. 7/7/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa
6.4.2022 s Mgr. Anetou Strakovou, bytom Okružná 66, 064 01 Stará Ľubovňa na byt
nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove Základnej školy, na ulici 1. mája 3, súp.č. 137 parc.
č. 95/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851, s celkovou podlahovou plochou 65,15 m 2 ,
s predĺžením doby nájmu na dobu určitú od 01.08.2023 do 31.07.2024 za cenu
72,59€/mesačne.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
Bod 8/
Vstup obce Báhoň do Združenia Mikroregión 11 Plus.

4

Uznesením č. 12/3/2023 dňa 8.2.2023 poslanci OZ súhlasili s pristúpením obce Báhoň
k projektu „Zariadenie pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu“, ktorý bude
realizovať Mikroregión 11 PLUS v lokalite Cífer. Podmienkou zúčastnenia sa projektu
kompostárne je členstvo Mikroregiónu 11 PLUS.
Poslanci OZ súhlasili so stanovami a vstupom do združenia Mikroregión 11 PLUS.
UZNESENIE č. 8/7/2023
A/ Obecné zastupiteľstvo v Báhoni súhlasí s pristúpením obce Báhoň ako riadneho člena do
záujmového združenia právnických osôb „Mikroregión 11 PLUS“.
B/ Obecné zastupiteľstvo v Báhoni súhlasí so Stanovami združenia Mikroregión 11 PLUS zo
dňa 14.09.2021.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 9/
OZ Villa Bahun podala dňa 5.6.2023 žiadosť o navýšenie dotácie na Panšula Park Báhoň na
rok 2023 o sumu 1.000 EUR z dôvodu organizovania pretekov Slovenského pohára
v pumptracku dna 15.7.2023.
Poslanci OZ súhlasili s navýšením dotácie.
UZNESENIE č. 9/7/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje navýšenie dotácie OZ Villa Bahun na rok 2023
vo výške 1.000 EUR.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 10/
IBV za záhradami – nový variant
P. Karol Iždinský, vlastník časti pozemkov lokality IBV Za záhradami navrhol poslancom OZ
zmenu už schváleného projektu IBV Za záhradami. Novú štúdiu poslancom odprezentoval
 projektant Ing. arch. Tomáš Šebo, v ktorej sa oproti pôvodnej štúdii zmenšili pozemky
riešeného územia, kde by bolo celkovo 27 rodinných domov. Ďalšími navrhovanými zmenami
je zjednosmernenie účelovej časti komunikácie, zmena z pôvodného 1NP + podkrovie na 2NP
a možnosť umiestnenia domov s dvomi bytovými jednotkami. Ďalej navrhujú otvorené
priečelia bez plotov s parkovacími miestami pred RD, nie na komunikácii. Projekty
samostatných domov by boli so základným tvarom, aby bol zachovaný jednotný výraz
komunitnej výstavby. V projekte musia byť zadefinované jasné pravidlá.
Navrhované zmeny neovplyvnia už schválené vyjadrenia na územné konanie (vodárne,
elektrárne, plynárne, Telecom ...), bude potrebné ich iba preschváliť a následne počkať
vyjadrenie životného prostredia EIA, kde je proces posudzovania časovo náročnejší.
Poslanci mali na projektanta niekoľko otázok, týkajúcich sa dopravnej situácie, kapacity
čističky, možnosti zmeny už zadefinovaných projektov RD a iné.
P. M. Uherčíková mala pripomienku, či sa projektová kancelária, ktorá má záujem aj
realizovať výstavbu rodinných domov, bude spolupodieľať na rozšírení MŠ, ak by bolo
potrebné navýšiť kapacitu škôlky, prípadne na výstavbe ihriska pre deti.

5

Poslanci OZ sa dohodli, že schvaľovanie nového variantu sa presunie na ďalšie zasadnutie
OZ, ktoré sa bude konať do začiatku prázdnin. Prípadné ďalšie otázky budú adresovať
bezodkladne mailom projektantovi.

Bod 11/ Rôzne
Richtárska varecha
Prihlásených je zatiaľ 16 družstiev. Poslanci sa dohodli, že sa stretnú v sobotu o 9:00 hod.
Letné kino
Pre výborný ohlas na pilotné letné kino, ktoré sa konalo 2.6.2023 pri príležitosti MDD sa dňa
1.7.2023 (začiatok prázdnin) pripraví ďalšie letné kino.
Bod 12/ Diskusia
Bod 13/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľka: Natália Almášiová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jana Krafčíková
Adam Danko