Copyright 2024 - Obec Báhoň

UZNESENIA

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 17. mája 2023

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/6/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje
doplnený program 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave.
Hlasovanie:
za: 6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
UZNESENIE č. 2/6/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.
UZNESENIE č. 3/6/2023
A/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Báhoni, predsedu finančno-stavebnej
komisie, predsedu komisie pre riešenie sťažností a člena krízového štábu obce Báhoň Rudolfa
Vavroviča ku dňu 10.5.2023, ktoré bolo obci doručené dňa 10.5.2023.
B/ Obecné zastupiteľstvo konštatuje,
že nie je náhradník na uvoľnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v obci Báhoň.
C/ Obecné zastupiteľstvo žiada
Predsedu Národnej rady Slovenskej republika v zmysle § 181 ods. 3. písm d) zákona
č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov o vyhlásenie volieb poslanca Obecného zastupiteľstva
Báhoň.
Hlasovanie:
za: 6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
UZNESENIE č. 4/6/2023
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
na pozemkoch vytvorených geometrickým plánom č. 64/2020 zo dňa 28.8.2020 vyhotoveným
Ing. Jurajom Horváthom a to parc. č. 24/8 o výmere 32 m 2 a 24/9 o výmere 31 m 2
odčlenených z parc. č. 24/2, kde je povinný aj oprávnený z vecného bremena Obec Báhoň.
Hlasovanie:
za: 6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 5/6/2023
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na nákup hasičského
vozidla – Renault S170 na základe zápisnice z vykonania prieskumu trhu a vyhodnotenia
ponúk zákazky s nízkou hodnotou za cenu 16.000 EUR s DPH.
Hlasovanie:
za: 6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce