Copyright 2023 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 17. mája 2023

Prítomní poslanci: M. Almáši, A. Danko, Mgr. P. Haviernik, Mgr. J. Krafčíková, I. Lietava,
M. Mačayová
P r o g r a m :
l/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesenia z 5. zasadnutia OZ
4/ Vzdanie sa mandátu poslanca OZ
5/ Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemkoch:
CKN parcela číslo 24/8, záhrada o výmere 32 m2
CKN parcela číslo 24/9, záhrada o výmere 31 m2
6/ Rôzne
7/ Diskusia
8/ Záver
Bod 1/
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báhoni otvoril a viedol starosta obce Ing. Ivan
Patoprstý. Privítal prítomných a skonštatoval, že zasadnutie OZ s počtom prítomných
poslancov 6 je uznášaniaschopné.
Bod 2/
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľka: Natália Almášiová
Overovatelia zápisnice: M. Mačayová, M. Almáši
Starosta obce na návrh poslanca A. Danka doplnil program o bod:
- nákup hasičského vozidla pre DHZ Báhoň
D o p l n e n ý p r o g r a m:
l/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesenia z 5. zasadnutia OZ
4/ Vzdanie sa mandátu poslanca OZ
5/ Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemkoch:
CKN parcela číslo 24/8, záhrada o výmere 32 m2
CKN parcela číslo 24/9, záhrada o výmere 31 m2
6/ Nákup hasičského vozidla pre DHZ Báhoň

2

7/ Rôzne
8/ Diskusia
9/ Záver
UZNESENIE č. 1/6/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje
doplnený program 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave.
Hlasovanie:
za: 6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 3/
Kontrola plnenia uznesení z 5. zasadnutia OZ:
Zástupca starostu p. Pavol Haviernik predniesol kontrolu uznesení z  5. zasadnutia OZ, ktoré
sa konalo 5.5.2023.
Starosta informoval poslancov o výsledkoch prijímacích skúšok do SZUŠ. Budú otvorené
nasledovné skupinové a individuálne odbory:
Skupinové: výtvarný, tanečný, literárno-dramatický
Individuálne: gitara, spev, flauta, trúbka, saxofón, husle a klavír
Skonštatoval, že je naplnená celá kapacita všetkých odborov.
UZNESENIE č. 2/6/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.
Bod 4/
Dňa 10.5.2023 doručil poslanec Rudolf Vavrovič list vo veci vzdania sa mandátu poslanca
Obecného zastupiteľstva obce Báhoň ku dňu 10.5.2023. Týmto sa vzdal aj funkcie predsedu
finančno-stavebnej komisie, funkcie predsedu komisie pre riešenie sťažností a funkcie člena
krízového štábu obce Báhoň.
Nakoľko na uvoľnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva nemá Obec Báhoň
náhradníka, Obec Báhoň je povinná podať na MV SR, odbor volieb žiadosť o vyhlásenie
doplňujúcich volieb poslanca obecného zastupiteľstva obce Báhoň. Termín doplňujúcich
volieb do orgánov samosprávy obcí vyhlásil predseda Národnej rady SR na 9. septembra
2023.
UZNESENIE č. 3/6/2023
A/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Báhoni, predsedu finančno-stavebnej
komisie, predsedu komisie pre riešenie sťažností a člena krízového štábu obce Báhoň Rudolfa
Vavroviča ku dňu 10.5.2023, ktoré bolo obci doručené dňa 10.5.2023.
B/ Obecné zastupiteľstvo konštatuje,
že nie je náhradník na uvoľnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v obci Báhoň.
C/ Obecné zastupiteľstvo žiada
Predsedu Národnej rady Slovenskej republika v zmysle § 181 ods. 3. písm d) zákona
č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov o vyhlásenie volieb poslanca Obecného zastupiteľstva
Báhoň.
Hlasovanie:

3
za: 6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 5/
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemkoch CKN parcela číslo 24/8, záhrada o
výmere 32 m2 a CKN parcela číslo 24/9, záhrada o výmere 31 m2
Uznesením č. 5/17/2021 zo dňa 4.3.2021 obecné zastupiteľstvo v Báhoni schválilo
uzatvorenie kúpnej zmluvy s vecným bremenom v prospech obce s vlastníkmi bytového
domu na ulici 1.mája 34 na odpredaj pozemkov: prístupovú cestu k byt. domu – parc. č. 24/8
a 24/9 o výmere 63 m 2 za kúpnu cenu 33€/m 2 a pozemky pod bytovým domom parc. č. 24/5
a 24/6 o výmere 337 m 2 za kúpnu cenu 0,66€/m 2 . Kúpna cena bola vlastníkmi bytového domu
uhradená po podaní návrhu na vklad.
Konanie bolo zo strany katastra prerušené z viacerých dôvodov (úmrtie vlastníkov, zmena
vlastníkov...). Po vzájomnej dohode vedenia katastra Pezinok a účastníkov konania (vlastníci
bytov a obec Báhoň) sa pristúpilo k späťvzatiu návrhu na vklad, ktoré poslanci schválili na 3.
zasadnutí OZ dňa 8.2.2023 uznesením č. 17/3/2023.
Poslancom bolo zo strany kupujúcich navrhnuté riešenie, že najprv sa uzatvorí zmluva
o zriadení vecného bremena (obec obci) a následne vlastníci bytového domu odkúpia
pozemky (chodníky pred bytovkou) kúpnou zmluvou až so zriadeným vecným bremenom na
kupovaných pozemkoch.
UZNESENIE č. 4/6/2023
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
na pozemkoch vytvorených geometrickým plánom č. 64/2020 zo dňa 28.8.2020 vyhotoveným
Ing. Jurajom Horváthom a to parc. č. 24/8 o výmere 32 m 2 a 24/9 o výmere 31 m 2
odčlenených z parc. č. 24/2, kde je povinný aj oprávnený z vecného bremena Obec Báhoň.
Hlasovanie:
za: 6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
Bod 6/
Nákup hasičského vozidla pre DHZ Báhoň.
Obec Báhoň vykonala v období od 10.1.2023 do 15.5.2023 internetový prieskum trhu
zákazky z nízkou hodnotou na nákup požitého hasičského vozidla pre DZH Báhoň na účel
hasenia požiarov na území obce a okolia. Na základe prieskumu obstarávateľ vybral zo
štyroch ponúk vozidlo Renault S170. Vozidlo boli obhliadnuť členovia DHZ Báhoň. Na
základe obhliadky usúdili, že vozidlo je vyhovujúce.

UZNESENIE č. 5/6/2023

4

Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na nákup hasičského
vozidla – Renault S170 na základe zápisnice z vykonania prieskumu trhu a vyhodnotenia
ponúk zákazky s nízkou hodnotou za cenu 16.000 EUR s DPH.
Hlasovanie:
za: 6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 7/ Rôzne
Prístavba budovy polikliniky Senec
Starosta informoval poslancov, že mu bol mailom doručený list od primátora mesta Senec,
Pavla Kvála ohľadom polikliniky v Senci. Z dôvodu dlhodobého problému s nedostatkom
lekárov a špecializovaných lekárskych Mesto Senec zaradil projekt „Prístavba budovy
polikliniky“ do Projektového zásobníka BSK pod opatrením RSO4.5. Keďže spádová oblasť
v okolí Senca zahŕňa aj obec Báhoň, primátor žiada obec Báhoň o podporné stanovisko
v písomnej podobe projektu, ktorý by slúžil aj občanom Báhoňa.
Poslanci súhlasili s odoslaním podporného stanoviska na prístavbu polikliniky v Senci.
Poslankyňa Krafčíková upozornila na problém autobusovej dopravy z obce Báhoň do Senca,
ktorá je pre starších ľudí komplikovaná a nedostatočná. Starosta doplnil, že autobusová
doprava je rovnako komplikovaná aj smerom do Modry. Grafikony boli zmenené po nástupe
nového dopravcu ARIVA a nepredpokladá, že v blízkej dobe sa s ohľadom na počet
cestujúcich niečo zmení v prospech obyvateľov Báhoňa.
Geometrický plán – Mlynská ulica
Starosta informoval poslancov, že obci bol doručený GP, ktorý ešte nie je overený na katastri
týkajúci sa odčlenenia pozemku - brehu na Mlynskej ulici za účelom zámeru nového vlastníka
o odkúpenie tohto pozemku. Z tohto brehu už majú niektorý majitelia na Mlynskej ulici už
pozemky vo svojom vlastníctve, ktoré využívajú na prístup áut a parkovanie.
Poslanci predbežne nemajú výhrady k odpredaju pozemku zakresleného na neoverenom GP č.
21/2023 zo dňa 18.5.2023 vypracovanom geodetom Ľubošom Teyerlom. Dôležité je zachovať
líniu a pozemok vo vlastníctve obce pre prípadné vybudovanie chodníka na Mlynskej ulici v
budúcnosti.
Bod 8/ Diskusia
Bod 9/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľka: Natália Almášiová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Monika Mačayová
Matúš Almáši