Copyright 2023 - Obec Báhoň

UZNESENIA

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 5. mája 2023

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/5/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje
program 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave.
Hlasovanie:
za: 7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
UZNESENIE č. 2/5/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 4.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.
UZNESENIE č. 3/5/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča so Súkromnou
základnou umeleckou školou Báhoň, ul. 1.mája137/3, 900 84 Báhoň, zastúpenou Ing.
Vandou Slávikovou na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 1 (Almáši)
zdržal sa: 1 (Lietava)
UZNESENIE č. 4/5/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje finančné prostriedky pre ZŠ s MŠ Báhoň na
nákup vybavenia a hudobných nástrojov vo výške 12.000 EUR.
Hlasovanie:
za: 6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Almáši)

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce