Copyright 2024 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 5. mája 2023

Prítomní poslanci: M. Almáši, A. Danko, Mgr. P. Haviernik, Mgr. J. Krafčíková, I. Lietava,
M. Mačayová, R. Vavrovič
P r o g r a m :
l/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesenia zo 4. zasadnutia OZ
4/ Súkromná základná umelecká škola Báhoň
5/ Rôzne
6/ Diskusia
7/ Záver
Bod 1/
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báhoni otvoril a viedol starosta obce Ing. Ivan
Patoprstý. Privítal prítomných a skonštatoval, že zasadnutie OZ s počtom prítomných
poslancov 7 je uznášaniaschopné.
Bod 2/
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľka: Natália Almášiová
Overovatelia zápisnice: J. Krafčíková, A. Danko
Starosta obce predstavil poslancom program zasadnutia. Žiadne ďalšie body neboli do
programu navrhnuté ani doplnené.
UZNESENIE č. 1/5/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje
program 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave.
Hlasovanie:
za: 7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 3/
Kontrola plnenia uznesení zo 4. zasadnutia OZ:
Zástupca starostu p. Pavol Haviernik predniesol kontrolu uznesení zo  4. zasadnutia OZ, ktoré
sa konalo 12.4.2023. Uznesenia boli splnené.


UZNESENIE č. 2/5/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 4.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.
Bod 4/
Súkromná základná umelecká škola Báhoň.
Dňa 3.5.2023 sa v poobedných hodinách konali prijímacie pohovory do Súkromnej základnej
umeleckej školy Báhoň. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo SZUŠ
Báhoň do siete škôl od 1.9.2023.
Prítomný p. Ondrej Slávik, ako zástupca SZUŠ Báhoň, informoval poslancov o priebehu
prijímacích skúšok. O SZUŠ prejavilo záujem spolu 164 detí, čo je viac ako sa predpokladalo.
Medzi zúčastnenými boli okrem detí z Báhoňa aj deti z okolitých obcí.
Výsledky prijímacích skúšok budú vyhodnotené do konca nasledujúceho týždňa, t.j.
12.5.2023 kedy budú upresnené presné počty detí na skupinové a individuálne odbory. SZUŠ
príjme na základe kapacitných priestorov a personálnych možností (8 učiteľov) maximálne
123 detí, pričom uprednostnené budú deti z Báhoňa.
Na základe vysokého záujmu o SZUŠ poslanci OZ súhlasili s finančnou podporou SZUŠ na
do začiatku jej činnosti počas prvých štyroch mesiacov t.j. od septembra 2023 decembra
2023.

UZNESENIE č. 3/5/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča so Súkromnou
základnou umeleckou školou Báhoň, ul. 1.mája137/3, 900 84 Báhoň, zastúpenou Ing.
Vandou Slávikovou na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 1 (Almáši)
zdržal sa: 1 (Lietava)
UZNESENIE č. 4/5/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje finančné prostriedky pre ZŠ s MŠ Báhoň na
nákup vybavenia a hudobných nástrojov vo výške 12.000 EUR.
Hlasovanie:
za: 6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Almáši)

Bod 5/ Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že vo veci rekonštrukcie kuchyne ZŠ bude potrebné
vyhlásiť výberové konanie na vypracovanie projektu - odhadovaná cena projektu je 25.000
EUR.

Starosta obce informoval poslancov, že Železničná spoločnosť Slovensko ukončuje predaj
cestovných dokladov k 31.7.2023 a ponúka možnosť zmluvného predaja cestovných
dokladov. Na základe týchto skutočností starosta obce navrhol odkúpiť budovu železničnej
stanice v Báhoni a v budúcnosti ju využiť ako bufet, prípadne kaviareň.
Poslanci predbežne súhlasili s podaním žiadosti o odkúpenie budovy na Železničnú
spoločnosť Slovensko.
Kultúrne akcie:
14.5.2023 (nedeľa) Deň matiek (v areáli ZŠ)
2.6.2023 (piatok) Deň detí – letné kino (v areáli ZŠ)
10.6.2023 (sobota) Richtárska varecha (konať sa bude pre OÚ)
26.8.2023 (sobota) Richtárska vatra (na futbalovom štadióne)
Bod 6/ Diskusia
Bod 7/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva.


Zapisovateľka: Natália Almášiová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

Overovatelia zápisnice:
Jana Krafčíková
Adam Danko