Copyright 2023 - Obec Báhoň

UZNESENIA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 12. apríla 2023

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/4/2023     
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje  program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave.  
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 2/4/2023     
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

UZNESENIE č. 3/4/2023      
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s Janou Borišovou, bytom 1. mája 154/33, 900 84  Báhoň na časť obecného pozemku o výmere 107 m2, parc. č. 34/2 v k.ú. Báhoň za nájomné vo výške 10,70 EUR/rok na dobu určitú od 01.01.2023 do 31.12.2032.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 27.2.2023
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
-    časť pozemku o výmere 107 m2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN s parcelným č. 34/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 1787m2,  k. ú. Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Jana Borišová, bytom 1.mája 154/33, Báhoň  za nájomné vo výške 10,70 EUR/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie dlhodobého užívania a starostlivosti o obecný majetok zo strany občanov, ktorí majú záujem ho zveľaďovať a udržiavať na svoje náklady a využívať na pestovanie plodín pre vlastnú potrebu.
Podmienky nájmu - zmluva na dobu určitú 10 rokov, s účinnosťou od 1.1.2023 do 31.12.2032, s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 4/4/2023     
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach s účinnosťou odo dňa 1.5.2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie      č. 6/2022 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích a v školských účelových zariadeniach.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 5/4/2023
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  berie na vedomie  „Oznámenie o prevádzkovej dobe“ spoločnosti Magic Event s.r.o., IČO: 45377456 na  prevádzku Kvetinárstva Tulip na ul. 1.mája, Báhoň s otváracími hodinami:
pondelok - zatvorené, utorok - piatok od 9:00 do 17:00 hod., s prestávkou od 12:00 do 15:00 hod., v sobotu od 8:30 do 12:00 hod., nedeľa - zatvorené.

UZNESENIE č. 6/4/2023
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje úpravu rozpočtu obce Báhoň na rok 2023 navýšením kapitálových výdavkov vo výške 20.000 EUR na nákup hasičského vozidla pre DHZ Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 7/4/2023
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni nesúhlasí  so zámenou časti pozemku za Novým cintorínom v k.ú. Báhoň, parc. č.2636/2 , druh pozemku orná pôda vo vlastníctve Dušana Dzíbelu a Ruženy Dzíbelovej za pozemok vo vlastníctve obce Báhoň v k.ú. Báhoň, parc. č. 2704/1, druh pozemku orná pôda o výmere 1422 m2 v pomere 1:1.
Hlasovanie:
za:                     1 hlas (Danko)
proti:                 1 hlas (Haviernik)
zdržal sa:           5 hlasov (Vavrovič, Almáši, Lietava, Mačayová, Krafčíková)Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce