Copyright 2024 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  12. apríla 2023

Prítomní poslanci:  M. Almáši, A. Danko, Mgr. P. Haviernik, Mgr. J. Krafčíková, I. Lietava,
                               M. Mačayová, R. Vavrovič,

P r o g r a m :
l/   Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 3. zasadnutia OZ
4/  Zámer obce Báhoň prenajať obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa  - Borišová
     Jana, časť parc. č. 34/2 , Báhoň
5/  Návrh VZN č. 2/2023 o výške príspevkov v školách, školských vých. vzdel. zariadeniach
     a v školských účel. zariadeniach
6/  Oznámenie o prevádzkovej dobe – MAGIC EVENT s.r.o. – Kvetinárstvo Tulip
7/  Úprava rozpočtu obce na r. 2023:
- navýšenie originálnych kompetencií pre ZŠ s MŠ Báhoň  na nákup hudobných  
  nástrojov a vecí na výtvarný krúžok vo výške 12.000 €
- navýšenie kapitálového rozpočtu vo výške 20.000 € na nákup hasičského vozidla pre
  DHZ Báhoň
8/  Žiadosť p. Dzíbela D. o zámenu pozemkov za cintorínom
9/  Žiadosť p. Kročku S. o zámenu pozemkov na konci katastra našej obce smerom na kataster
     obce Kaplna
10/ Rôzne
11/ Diskusia
12/ Záver

Bod 1/  
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báhoni otvoril a viedol starosta obce Ing. Ivan Patoprstý. Privítal prítomných a skonštatoval, že zasadnutie OZ s počtom prítomných poslancov 7 je uznášaniaschopné.

Bod 2/
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľka:  Natália Almášiová        
Overovatelia zápisnice:  I. Lietava, M. Mačayová

Starosta obce predstavil poslancom program zasadnutia. Žiadne ďalšie body neboli do programu navrhnuté ani doplnené.UZNESENIE č. 1/4/2023     
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje  program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave.  
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 3/  
Kontrola plnenia uznesení z 3. zasadnutia OZ:
Zástupca starostu p. Pavol Haviernik predniesol kontrolu uznesení z  3. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 8.2.2023. Uznesenia boli splnené.

UZNESENIE č. 2/4/2023     
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

Bod 4/
P. Jana Borišová si podala žiadosť o prenájom časti obecného pozemku nachádzajúceho sa za bytovým domom 1. mája 33 o výmere 107 m2 za účelom pestovania plodín pre vlastnú potrebu. Uvedený pozemok mala dlhodobo v prenájme jej mama, s ktorou žila v spoločnej domácnosti v bytovom dome na ul. 1.mája 33 a ktorá zomrela v minulom roku. Pozemok p. Borišová využíva ako záhradu na pestovanie plodín a chcela by v tom pokračovať aj v budúcnosti.

UZNESENIE č. 3/4/2023      
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s Janou Borišovou, bytom 1. mája 154/33, 900 84  Báhoň na časť obecného pozemku o výmere 107 m2, parc. č. 34/2 v k.ú. Báhoň za nájomné vo výške 10,70 EUR/rok na dobu určitú od 01.01.2023 do 31.12.2032.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 27.2.2023
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
-    časť pozemku o výmere 107 m2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN s parcelným č. 34/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 1787m2,  k. ú. Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Jana Borišová, bytom 1.mája 154/33, Báhoň  za nájomné vo výške 10,70 EUR/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie dlhodobého užívania a starostlivosti o obecný majetok zo strany občanov, ktorí majú záujem ho zveľaďovať a udržiavať na svoje náklady a využívať na pestovanie plodín pre vlastnú potrebu.
Podmienky nájmu - zmluva na dobu určitú 10 rokov, s účinnosťou od 1.1.2023 do 31.12.2032, s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
Bod 5/
V súvislosti s opätovným zavedením dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1.5.2023 (tzv. „obedy zadarmo“)  je potrebné upraviť VZN o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.
Vo VZN sa upravil príspevok štátu na obedy, pričom režijný poplatok zostáva v nezmenenej výške.
 
UZNESENIE č. 4/4/2023     
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach s účinnosťou odo dňa 1.5.2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie      č. 6/2022 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích a v školských účelových zariadeniach.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 6/
Oznámenie o prevádzkovej dobe – MAGIC EVENT s.r.o. – Kvetinárstvo Tulip.
Z dôvodu zmeny spoločnosti, ktorá prevádzkuje Kvetinárstvo Tulip podala p. Stankovičová „Oznámenie o prevádzkovej dobe“ kvetinárstva nasledovne:
Pondelok:        zatvorené
Utorok – Piatok:     od 9:00 hod. do 17:00 hod.,  prestávka od 12:00 hod. do 15:00 hod.
Sobota:        od 8:30 hod. do 12:00 hod
Nedeľa:        zatvorené

UZNESENIE č. 5/4/2023
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  berie na vedomie  „Oznámenie o prevádzkovej dobe“ spoločnosti Magic Event s.r.o., IČO: 45377456 na  prevádzku Kvetinárstva Tulip na ul. 1.mája, Báhoň s otváracími hodinami:
pondelok - zatvorené, utorok - piatok od 9:00 do 17:00 hod., s prestávkou od 12:00 do 15:00 hod., v sobotu od 8:30 do 12:00 hod., nedeľa - zatvorené.

Bod 7/
Úprava rozpočtu obce na r. 2023:
- navýšenie originálnych kompetencií pre ZŠ s MŠ Báhoň  na nákup hudobných  
  nástrojov a vecí na výtvarný krúžok vo výške 12.000 €
- navýšenie kapitálového rozpočtu vo výške 20.000 € na nákup hasičského vozidla pre
  DHZ Báhoň

Prítomná riaditeľka ZŠ s MŠ p. Danková oznámila poslancom, že nábor detí do novej súkromnej ZUŠ sa uskutoční 3.5.2023. Poslanci sa dohodli, že o navýšení originálnych kompetencií pre ZŠ s MŠ Báhoň za účelom nákupu prostriedkov do majetku ZŠ pre ZUŠ  rozhodnú podľa počtu prihlásených detí v nábore do ZUŠ.

DHZ Báhoň predstavilo zámer zakúpiť ojazdené hasičské vozidlo. Poslanci za týmto účelom súhlasia s navýšením kapitálového rozpočtu vo výške 20.000 EUR na nákup has. vozidla.

UZNESENIE č. 6/4/2023
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje úpravu rozpočtu obce Báhoň na rok 2023 navýšením kapitálových výdavkov vo výške 20.000 EUR na nákup hasičského vozidla pre DHZ Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 8/
P. D. Dzíbela podal žiadosť o zámenu pozemkov 1:1 za účelom rozširovania  Nového cintorína nasledovne:
Pozemok vo vlastníctve D. Dzíbelu a R. Dzíbelovej:
    –     k.ú. Báhoň, parc.č. 2636/2, druh pozemku - orná pôda, vedený na LV č. 1861
Pozemok vo vlastníctve obce Báhoň:
-    k.ú. Báhoň, parc.č. 2704/1, druh pozemku - orná pôda, vedený na LV č. 1677 (uvedený pozemok sa nachádza v lokalite, kde je plánovaná IBV Za záhradami s už vypracovanou a schválenou urbanistickou štúdiou)

P. Almášiová  oboznámila poslancov so súčasnou situáciou voľných hrobových miest na Novom cintoríne a taktiež na Starom cintoríne. Zároveň uviedla štatistické údaje o počte vytvorených nových hrobových miest za posledné roky. Zo štatistiky vyplýva, že na Novom cintoríne je miesto na vytvorenie nových HM na približne 15 rokov. Zároveň upozornila, že je potrebné vybudovať na cintoríne kolumbárium.

Poslanci uviedli, že nesúhlasia so zámenou pozemku, kde je plánovaná výstavba za ornú pôdu v pomere 1:1. Navrhli p. Dzíbelovi zámenu jeho ornej pôdy za inú ornú pôdu vo vlastníctve obce, s čím p. Dzíbela nesúhlasil.

UZNESENIE č. 7/4/2023
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni nesúhlasí  so zámenou časti pozemku za Novým cintorínom v k.ú. Báhoň, parc. č.2636/2 , druh pozemku orná pôda vo vlastníctve Dušana Dzíbelu a Ruženy Dzíbelovej za pozemok vo vlastníctve obce Báhoň v k.ú. Báhoň, parc. č. 2704/1, druh pozemku orná pôda o výmere 1422 m2 v pomere 1:1.
Hlasovanie:
za:                     1 hlas (Danko)
proti:                 1 hlas (Haviernik)
zdržal sa:           5 hlasov (Vavrovič, Almáši, Lietava, Mačayová, Krafčíková)

Bod 9/
P. Stanislav Kročka dňa 11.4.2023 predložil žiadosť o zámenu svojho pozemku za pozemok vo vlastníctve obce Báhoň v pomere 1:1 o výmere 3500 m2. Pozemok obce sa nachádza na hranici katastra Báhoň a katastra Kaplna.
Pozemok vo vlastníctve S. Kročku:
-    k.ú. Báhoň, parc. č. 2801, druh pozemku – orná pôda
Pozemok vo vlastníctve obce Báhoň_
-    k.ú. Báhoň, parc. č. 2803, druh pozemku – orná pôdaPoslanci po diskusii predbežne súhlasili s uvedenou zámenou. Je potrebné podať na najbliššie zasadnutie OZ Geometrický plán s presným návrhom zámeny pozemkov.

Bod 10/ Rôzne

Na 27. zasadnutí OZ dňa 28.9.2022 bola schválená cena za predaj monografie „Báhonské prechádzky storočiami“ za cenu 10 EUR/ks.  Poslanci OZ sa dohodli, že od nasledujúceho dňa    13.4.2023 sa predajná cena knihy upravuje na výrobnú cenu knihy a to 25 EUR/ks.

Pán R. Kralovič mal dotaz ohľadom pripravovaného územného plánu a zámeny pozemkov v lokalite „Na vŕšku“. Starosta ho informoval, že momentálne obec čaká na vyjadrenie Okresného úradu v Bratislave, čo môže trvať 1 rok. Zámena pozemkov medzi súkromnými osobami nie je v súčasnosti obmedzená ani zakázaná, t.j. zámena pozemkov sa môže vykonávať aj keď obec nemá schválený územný plán.

Starosta informoval poslancov, že školská kuchyňa, ktorá je v havarijnom stave by sa mala zrekonštruovať počas prázdnin v letných mesiacoch. Momentálne je prioritou obstarať projekt a  firmu, ktorá vykoná rekonštrukciu. Z ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bude obci Báhoň poskytnutý príspevok z eurofondov na kompenzáciu nákladov v súvislosti s utečeneckou krízou z dôvodu vojny na Ukrajine vo výške 70.000 EUR, ktorý bude použitý práve na túto rekonštrukciu. Obedy pre deti v detskej družine v škôlke cez prázdniny sa budú riešiť dodávateľsky.
Ďalej starosta informoval poslancov, že po zateplení ZŠ (v prípade získania dotácie) nebude možné rozširovať jedáleň po dobu piatich rokov.

Riaditeľka ZŠ p. Danková oznámila poslancom, že v ZŠ bude potrebná ďalšia investícia na opravu elektrického vedenia. Opravu sa bude vykonávať dodávateľsky v spolupráci so školníkom školy.

Starosta obce informoval poslancov, že máme pripravený projekt na vybudovanie miestnej komunikácie – ulica Jozefa Vavroviča. Ulicu je možné robiť až po vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemku, na ktorom sa nachádza ulica. Uvedený pozemok je vo vlastníctve 39 súkromných osôb.

Starosta obce informoval poslancov o zámere zavedenia nového kamerového systému v obci.
V prvej etape by sa rozmiestnilo 5 kamier v častiach - kostol, Starý cintorín, Nový cintorín, zberný dvor, ZŠ, v druhej etape – železničná stanica, štadión, výjazd smerom do Kaplne a výjazd smerom do Budmeríc. V rozpočte máme plánované výdavky na kamerový systém vo výške 30.000 EUR.

Starosta obce informoval poslancov o dobudovaní optickej siete na uliciach A. Hlinku, Železničná, Mlynská, Tichá vinica, Mlynica, časť Štúrovej ulice. Realizácia tejto optickej siete by mala byť na budúci rok. Momentálne sa pracuje na projektovej dokumentácii.


Starosta informoval poslancov, že platnosť zmluvy so spoločnosťou Espik Group s.r.o., ktorá nám zabezpečuje vývoz BRKO uplynie  31.5.2023. Zmluva sa predĺži o jeden rok, nakoľko obec plánuje v budúcnosti vyvážať BRKO do pripravovanej kompostárne v Cíferi. V obci sa zároveň doplnia 3 ďalšie nádoby na zber BRKO. Nádoby budú umiestnené nasledovne:
1 ks na Mlynskej ul. pod Starým cintorínom pri kontajneroch na šatstvo
1 ks na ul. A. Hlinku pri telefénnej ústredni
1 ks na Štúrovej ul. č. 1 pri konrajneroch na sklo a plasty
A 1 kontajner sa prehodí z bytoviek na ul. 1. Mája č.35 a č.36 ku kontajnerom pri plote ÚKSUP-u.
Z dôvodu zníženia množstva komunálneho odpadu a zvýšenia percenta separácie odpadu obec zadarmo rozdistribuuje aj do každého rodinného domu 1 balík s počtom 25 ks biologicko-rozložiteľných sáčkov. Obec bude formou osvety motivovať občanov k dôslednému separovaniu tohto odpadu.
Obec do bytových jednotiek opäť rozdá zadarmo 2 balíky s počtom 50 ks biologicko-rozložiteľných sáčkov.

Starosta informoval poslancov o možnosti čerpania finančných prostriedkov z Malokarpatského regiónu Červený kameň na modernizáciu 3 ks prečerpávacích staníc. Projekt bude pripravený do konca apríla. Realizácia by mala prebehnúť do konca roka 2023.

Starosta informoval poslancov, že plánované otvorenie detskej ambulancie v obci Báhoň sa ruší, nakoľko p. doktorka sa rozhodla pracovať v Pezinku.

Kultúrne akcie

22.4. /sobota/ – pri príležitosti Medzinárodného dňa zeme sa uskutoční brigáda na vyčistenie obce. Brigádnici budú pozvaní na opekačku na poľovníckej chate.
29.4. /sobota/ - Stavanie mája o 17:00 hod. Občerstvenie zabezpečí Jedáleň u Švorcových, o hudbu sa postará p. Hajko.
14.5. /nedeľa/ - Deň matiek bude v areáli ZŠ o 15:00 hod.
2.6. /piatok/ - pilotné Letné kino v areáli ZŠ. Premietať sa bude film Hotel Transylvánia. Ponúkať sa budú nápoje – kofola, pivo
10.6. /sobota/ - Richtárska varecha sa bude konať pred OÚ. Upratovanie po akcii bude koordinovať p. Lietava
    
Bod 11/ Diskusia

Bod 12/ Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva.


Zapisovateľka:  Natália Almášiová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

Overovatelia zápisnice:  
Ivan Lietava
Monika Mačayová