Copyright 2024 - Obec Báhoň
UZNESENIE č. 11/3/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň  schvaľuje  zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na 0,8823 EUR/osobu/m3 od 1.1.2023.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0