Copyright 2024 - Obec Báhoň

UZNESENIA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni,  konaného dňa 8. februára 2023

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/3/2023     
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje  program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave.  
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 2/3/2023     
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

UZNESENIE č. 3/3/2023      
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň   berie na vedomie  výsledok výberového konania na dodávateľa zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie Prestupného dopravného terminálu v obci Báhoň“ s víťaznou ponukou spoločnosti MENO MENO, s.r.o., IČO: 54104220, so sídlom Kunov 171, 905 01  Senica  s ponukou 14.950 EUR s DPH.

UZNESENIE č. 4/3/2023     
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň   berie na vedomie  výsledok výberového konania na dodávateľa zákazky: „Právne služby k odstráneniu duplicity vlastníckeho práva k nehnuteľnosti“ s víťaznou ponukou spoločnosti Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., IČO: 36857548, so sídlom Nám. SNP 3, 917 01  Trnava s ponukou 0,00 EUR za hodinovú sadzbu za poskytovanie právnych služieb a s podielovou odmenou vo výške 20%  z výmery pozemku s odstránenou duplicitou vlastníckeho práva.

UZNESENIE č. 5/3/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň ruší Uznesenie č 3/2/2022, ktorým sa schválilo uzatvorenie kúpnej zmluvy s Františkom Grúsom, bytom Čulenova 42, 919 43  Cífer a Ľubicou Grúsovou, bytom Partizánska 15, 900 84  Báhoň k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce Báhoň, nachádzajúcich sa v k.ú. Báhoň a to, pozemok s parc. č. 558/34 a pozemok s parc.č. 558/35.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 6/3/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje  uzatvorenie kúpnej zmluvy s Františkom Grúsom a Ľubicou Grúsovou, obaja bytom Partizánska 15, 900 84  Báhoň k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce Báhoň, nachádzajúcich sa v k.ú. Báhoň, zapísaných na LVč. 851, ktoré vznikli odčlenením z pozemku s parc.č. 558/1  a to:
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 558/34 o výmere 6 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 558/35 o výmere 32 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
za kúpnu cenu 33 EUR/m2, t.j. 1 254 EUR.
Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku:
Zverejnené 11.1.2023
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer predať majetok obce, konkrétne:
na základe Geometrického plánu č. 24/2022, vyhotoveného dňa 7.11.2022, overeného Okresným úradom  Pezinok, katastrálny odbor  dňa 15.11.2022 pod č.: G1-892/2022 (ďalej aj len ako „geometrický plán“), boli z pozemku registra C KN, par.č. 558/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera 4818 m2, vytvorené nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Báhoň:
a) parcela registra „C",  parc. č. 558/34 o veľkosti 6 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
b) parcela registra „C",  parc. Č. 558/35 o veľkosti 32 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je geometrický plán.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer predať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určeným kupujúcim, ktorými sú Grús František, bytom Partizánska 15, 90084 Báhoň a Grúsová Ľubica, bytom Partizánska 15, 90084 Báhoň, za kúpnu cenu vo výške 33 EUR/m2, t.j. 1254 EUR, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vysporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve kupujúcich, a to k pozemkom, na ktorých sú tieto stavby postavené /iná budova a oplotenie/ a ktoré sú vo vlastníctve obce Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 7/3/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s Máriou Bystrickou, bytom Školská 134/31, 900 84  Báhoň na nebytový priestor  garáž „B“, súp. č. 137, nachádzajúcej sa na pozemku s parc. č. 95/2 v k.ú. Báhoň za nájomné vo výške 100 €/rok na dobu určitú od 01.01.2023 do 31.12.2024.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 3.1.2023
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že má zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
-    časť stavby o výmere 22 m2 vyznačenej na priloženej snímke z mapy ako nebytový priestor - garáž „B“, a to nachádzajúci sa na pozemku registra CKN s parcelným č. 95/2, súp.č. stavby 137, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 3731 m2,  k. ú. Báhoň, vedený na LV č. 851, na ktorom sa nachádza stavba – budova Základnej školy, ktorá je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti stavby.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Mária Bystrická, bytom Báhoň, Školská 31 za nájomné vo výške 100 €/rok,  a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zachovanie nájomného vzťahu s doterajším nájomcom, ktoré je pre obec Báhoň ako prenajímateľa výhodné a ide zároveň o nájomcu, ktorý ako dlhoročný zamestnanec školy daný nebytový priestor dlhodobo užíva.
Podmienky nájmu - zmluva na dobu určitú 2 roky, s účinnosťou od 1.1.2023 do 31.12.2024, s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 8/3/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň
1.    prerokovalo protest prokurátora Okresnej prokuratúry Pezinok sp. zn. Pd 108/22/1107-2 zo dňa 27.12.2022 proti VZN č. 3/2009 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Báhoň
2.    vyhovuje uvedenému protestu.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 9/3/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o podmienkach držania a chovu psov na území obce Báhoň s účinnosťou odo dňa 1.3.2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o niektorých podmienkach držania psov.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           1 (Lietava)

UZNESENIE č. 10/3/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň  schvaľuje  vyradenie kníh z knižničného fondu Miestnej ľudovej knižnice v Báhoni podľa priloženého zoznamu.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 11/3/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň  schvaľuje  zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na 0,8823 EUR/osobu/m3 od 1.1.2023.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 12/3/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň  súhlasí  s pristúpením obce Báhoň k projektu „Zariadenie pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu“, ktorý bude realizovať Mikroregión 11 PLUS v lokalite Cífer.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 13/3/2023
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň    schvaľuje   zvýšenie úväzku hlavnej kontrolórky Mgr. Ivety Balejčíkovej z doterajšieho 20% úväzku na 25% úväzok s účinnosťou od 1.3.2023.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 14/3/2023
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň schvaľuje  Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby        č. S22T700318 zo dňa 24.1.2022 so spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o., ktorým sa upravujú jednotkové ceny navýšením o mieru inflácie 12,8% s účinnosťou od 01.01.2023.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 15/3/2023
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň schvaľuje zmluvu o dielo so spoločnosťou Premier Consulting EU, IČO: 48231657, so sídlom Hadovská cesta 870, 945 01  Komárno na vyhotovenie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2023.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 16/3/2023
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň berie na vedomie:
a)    Správu o kontrolnej činnosti za rok 2022,
b)    Správu o výsledku kontroly vedenia evidencií v rámci originálnych a prenesených kompetencií obce.

UZNESENIE č. 17/3/2023
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň súhlasí so späťvzatím návrhu na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena do katastra nehnuteľností V-4374/2021 k.ú. Báhoň - Kúpna zmluva s vecným bremenom v prospech obce s vlastníkmi bytového domu na ul. 1. mája 34 .
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce