Copyright 2023 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  8. februára 2023

Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báhoni otvoril a viedol starosta obce Ing. Ivan Patoprstý. Privítal prítomných a skonštatoval, že zasadnutie OZ s počtom prítomných poslancov 6 je uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci:  M. Almáši, A. Danko, Mgr. P. Haviernik, Mgr. J. Krafčíková, I. Lietava,
                               R. Vavrovič,
Ospravedlnená poslankyňa: M. Mačayová

Bod 2/
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľka:  Natália Almášiová        
Overovatelia zápisnice:  A. Danko, M. Almáši

P r o g r a m :

l/  Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 2. zasadnutia OZ
4/  Výberové konanie na projektanta na vypracovanie PD pre územné konanie na stavbu:   
     „Prestupný dopravný terminál v obci Báhoň  
5/  Výberové konanie - právne služby k odstráneniu duplicity vlastníckeho práva k
     nehnuteľnosti
6/  Zámer obce Báhoň predať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa – p. F. Grúsa a
     p.  Ľ.  Grúsovej,  parc. č. 558/34 a parc. č.558/35 k.ú. Báhoň
7/  Zámer obce Báhoň prenajať obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa  - Bystrická M.
     garáž, parcela č. 95/2 , Báhoň
8/  Protest prokurátora – VZN č. 3/2009
9/  Návrh VZN č. 1/2023 o podmienkach držania a chovu psov na území obce Báhoň
10/ Návrh na vyradenie kníh z knižničného fondu – MĽK Báhoň
11/ Návrh na úpravu poplatku za odvádzanie a čistenie odpadovej vody do verejnej
      kanalizácie
12/ Účasť obce Báhoň na projekte .“Zariadenie pre spracovanie BRO v obci Cífer“
13/ Úprava rozpočtu obce na r. 2023
14/ Návrh na zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra obce
15/ Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí služby – odvoz odpadu  FCC Trnava a.s.
16/ Rôzne: Kultúrne akcie r. 2023
17/ Diskusia
18/ Záver

Starosta obce predstavil program 3. zasadnutia poslancom a navrhol ho upraviť nasledovne:

Zrušiť:      
Bod 13/ Úprava rozpočtu obce na r. 2023

Doplniť body:   
-    Žiadosť o poskytnutie dotácie na ČOV - Premier Consulting EU /zmluva o dielo
-    Správa o kontrolnej činnosti za r. 2022, Správa o výsledku vedenia evidencií
-    Späťvzatie návrhu na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena do katastra nehnuteľností V-4374/2021 k.ú. Báhoň – vlastníci bytového domu 1. mája 34

U p r a v e n ý    p r o g r a m:

l/  Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 2. zasadnutia OZ
4/  Výberové konanie na projektanta na vypracovanie PD pre územné konanie na stavbu:   
     „Prestupný dopravný terminál v obci Báhoň  
5/  Výberové konanie - právne služby k odstráneniu duplicity vlastníckeho práva k
     nehnuteľnosti
6/  Zámer obce Báhoň predať majetok obce z dôvodu osobitného zreťeľa – p. F. Grúsa a
     p.  Ľ.  Grúsovej,  parc. č. 558/34 a parc. č.558/35 k.ú. Báhoň
7/  Zámer obce Báhoň prenajať obecný majetok z dôvodu osobitného zreťeľa  - Bystrická M.
     garáž, parcela č. 95/2 , Báhoň
8/  Protest prokurátora – VZN č. 3/2009
9/  Návrh VZN č. 1/2023 o podmienkach držania a chovu psov na území obce Báhoň
10/ Návrh na vyradenie kníh z knižničného fondu – MĽK Báhoň
11/ Návrh na úpravu poplatku za odvádzanie a čistenie odpadovej vody do verejnej
      kanalizácie
12/ Účasť obce Báhoň na projekte .“Zariadenie pre spracovanie BRO v obci Cífer“
13/ Návrh na zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra obce
14/ Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí služby – odvoz odpadu  FCC Trnava a.s.
15/ Žiadosť o poskytnutie dotácie na ČOV - Premier Consulting EU /zmluva o dielo
16/ Správa o kontrolnej činnosti za r. 2022, Správa o výsledku vedenia evidencií
17/ Späťvzatie návrhu na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena do katastra   
      nehnuteľností V-4374/2021 k.ú. Báhoň – vlastníci bytového domu 1. mája 34
18/ Rôzne: Kultúrne akcie r. 2023
19/ Diskusia
20/ Záver

UZNESENIE č. 1/3/2023     
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje  program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave.  
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 3/  
Kontrola plnenia uznesení z 2. zasadnutia OZ:
Zástupca starostu p. Pavol Haviernik predniesol kontrolu uznesení z  2. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 14.12.2022. Uznesenia boli splnené.


UZNESENIE č. 2/3/2023     
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

Bod 4/
Prostredníctvom portálu TENDERnet bolo dňa 25.1.2023 vyhlásené verejné obstarávanie na zákazku: „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie Prestupného dopravného terminálu v obci Báhoň“. Lehota na predkladanie ponúk bola do 8.2.2023 do 12:00 hod. Do súťaže sa z troch oslovených uchádzačov prihlásili dvaja uchádzači – MENO MENO, s.r.o. a Ing. arch. Martin Čonka. Úspešným uchádzačom sa podľa zadaných kritérií stala spoločnosť MENO MENO, s.r.o.  s cenovou ponukou 14.950,00 EUR s DPH.

Starosta informoval poslancov, že finančná dotácia na výstavbu dopravného terminálu by mala byť poskytnutá z európskych zdrojov do r. 2025, kedy by sa mala výstavba aj zrealizovať.

UZNESENIE č. 3/3/2023      
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň   berie na vedomie  výsledok výberového konania na dodávateľa zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie Prestupného dopravného terminálu v obci Báhoň“ s víťaznou ponukou spoločnosti MENO MENO, s.r.o., IČO: 54104220, so sídlom Kunov 171, 905 01  Senica  s ponukou 14.950 EUR s DPH.

Bod 5/
Prostredníctvom portálu TENDERnet bolo dňa 25.1.2023 vyhlásené verejné obstarávanie na zákazku: „Právne služby k odstráneniu duplicity vlastníckeho práva k nehnuteľnosti“ podľa LV č. 1677 v k.ú. Báhoň, par.č. 2703. Lehota na predkladanie ponúk bola do 8.2.2023 do 12:00 hod. Do súťaže sa prihlásili traja uchádzači. Podľa zadaných kritérií“ a) hodinová sadzba za predmet zákazky, určená pre 400 hodín, b) úspora na podielovej odmene v % z maximálnej  výšky podielovej odmeny sa úspešným uchádzačom stala právnická spoločnosť Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., ktorá predložila ponuku s cenou 0 EUR  za hodinovú sadzbu za právne služby  a podielovú odmenu vo výške 20% podielu z výmery pozemkov, ku ktorým bude odstránené duplicitné vlastníctvo.
P. poslanec Lietava sa vyjadril, že nesúhlasí s odmenou za právne služby formou 20% podielu výmery pozemkov.

UZNESENIE č. 4/3/2023     
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň   berie na vedomie  výsledok výberového konania na dodávateľa zákazky: „Právne služby k odstráneniu duplicity vlastníckeho práva k nehnuteľnosti“ s víťaznou ponukou spoločnosti Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., IČO: 36857548, so sídlom Nám. SNP 3, 917 01  Trnava s ponukou 0,00 EUR za hodinovú sadzbu za poskytovanie právnych služieb a s podielovou odmenou vo výške 20%  z výmery pozemku s odstránenou duplicitou vlastníckeho práva.

Bod 6/
Obecné zastupiteľstvo na svojom 2. zasadnutí dňa 14.12.2022 schválilo Uznesením č. 3/2/2022 uzatvorenie kúpnej zmluvy s Františkom Grúsom a Ľubicou Grúsovou k pozemkom na parc.č. 558/34 a parc. č.558/35 k.ú. Báhoň. Neskôr sa zistil nesúlad v skutočnom trvalom pobyte Františka Grúsa a adresou uvedenou v žiadosti a na liste vlastníctva.
Zámer predaja obecného majetku bol opätovne zverejnený už so správnou adresou trvalého pobytu.

UZNESENIE č. 5/3/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň ruší Uznesenie č 3/2/2022, ktorým sa schválilo uzatvorenie kúpnej zmluvy s Františkom Grúsom, bytom Čulenova 42, 919 43  Cífer a Ľubicou Grúsovou, bytom Partizánska 15, 900 84  Báhoň k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce Báhoň, nachádzajúcich sa v k.ú. Báhoň a to, pozemok s parc. č. 558/34 a pozemok s parc.č. 558/35.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 6/3/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje  uzatvorenie kúpnej zmluvy s Františkom Grúsom a Ľubicou Grúsovou, obaja bytom Partizánska 15, 900 84  Báhoň k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce Báhoň, nachádzajúcich sa v k.ú. Báhoň, zapísaných na LVč. 851, ktoré vznikli odčlenením z pozemku s parc.č. 558/1  a to:
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 558/34 o výmere 6 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 558/35 o výmere 32 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
za kúpnu cenu 33 EUR/m2, t.j. 1 254 EUR.
Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku:
Zverejnené 11.1.2023
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer predať majetok obce, konkrétne:
na základe Geometrického plánu č. 24/2022, vyhotoveného dňa 7.11.2022, overeného Okresným úradom  Pezinok, katastrálny odbor  dňa 15.11.2022 pod č.: G1-892/2022 (ďalej aj len ako „geometrický plán“), boli z pozemku registra C KN, par.č. 558/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera 4818 m2, vytvorené nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Báhoň:
a) parcela registra „C",  parc. č. 558/34 o veľkosti 6 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
b) parcela registra „C",  parc. Č. 558/35 o veľkosti 32 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je geometrický plán.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer predať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určeným kupujúcim, ktorými sú Grús František, bytom Partizánska 15, 90084 Báhoň a Grúsová Ľubica, bytom Partizánska 15, 90084 Báhoň, za kúpnu cenu vo výške 33 EUR/m2, t.j. 1254 EUR, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vysporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve kupujúcich, a to k pozemkom, na ktorých sú tieto stavby postavené /iná budova a oplotenie/ a ktoré sú vo vlastníctve obce Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 7/
P. M. Bystrická požiadala o prenájom garáže nachádzajúcej sa v budove ZŠ. Garáž spoločne s manželom dlhodobo užívali. Nájomná zmluva bola uzatvorená s jej manželom, ktorý zomrel v r. 2022.


UZNESENIE č. 7/3/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s Máriou Bystrickou, bytom Školská 134/31, 900 84  Báhoň na nebytový priestor  garáž „B“, súp. č. 137, nachádzajúcej sa na pozemku s parc. č. 95/2 v k.ú. Báhoň za nájomné vo výške 100 €/rok na dobu určitú od 01.01.2023 do 31.12.2024.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 3.1.2023
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že má zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
-    časť stavby o výmere 22 m2 vyznačenej na priloženej snímke z mapy ako nebytový priestor - garáž „B“, a to nachádzajúci sa na pozemku registra CKN s parcelným č. 95/2, súp.č. stavby 137, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 3731 m2,  k. ú. Báhoň, vedený na LV č. 851, na ktorom sa nachádza stavba – budova Základnej školy, ktorá je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti stavby.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Mária Bystrická, bytom Báhoň, Školská 31 za nájomné vo výške 100 €/rok,  a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zachovanie nájomného vzťahu s doterajším nájomcom, ktoré je pre obec Báhoň ako prenajímateľa výhodné a ide zároveň o nájomcu, ktorý ako dlhoročný zamestnanec školy daný nebytový priestor dlhodobo užíva.
Podmienky nájmu - zmluva na dobu určitú 2 roky, s účinnosťou od 1.1.2023 do 31.12.2024, s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 8/
Obec Báhoň obdržala protest prokurátora  proti VZN č. 3/2009 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Báhoň, ktoré navrhla v niektorých ustanoveniach zrušiť a nahradiť novými, ktoré budú v súlade s aktuálnymi právnymi normami.

UZNESENIE č. 8/3/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň
1.    prerokovalo protest prokurátora Okresnej prokuratúry Pezinok sp. zn. Pd 108/22/1107-2 zo dňa 27.12.2022 proti VZN č. 3/2009 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Báhoň
2.    vyhovuje uvedenému protestu.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 9/
Na základe vyhovenia protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Pezinok proti VZN č. 3/2009 poslanci toto VZN rušia v celom rozsahu a nahrádzajú ho novým VZN č. 1/2023 o podmienkach držania a chovu psov na území obce Báhoň.
Dňa 6.2.2023 p. Fundárek podal e-mailom pripomienku k VZN, kde navrhuje vymedziť zákaz voľného pohybu psov konkretizovaním ulíc a priestranstiev. Nakoľko pripomienka bola podaná po lehote na predloženie pripomienok (do 3.2.2023 včítane), poslanci dané pripomienky nemohli vyhodnotiť.


UZNESENIE č. 9/3/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o podmienkach držania a chovu psov na území obce Báhoň s účinnosťou odo dňa 1.3.2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o niektorých podmienkach držania psov.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           1 (Lietava)

Bod 10/
Knihovník Miestnej ľudovej knižnice v Báhoni p. P. Sokol predložil Návrh na vyradenie kníh z knižničného fondu – MĽK Báhoň.
Poslanci OZ jednohlasne súhlasili s vyradením kníh uvedených v návrhu na vyradenie.

UZNESENIE č. 10/3/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň  schvaľuje  vyradenie kníh z knižničného fondu Miestnej ľudovej knižnice v Báhoni podľa priloženého zoznamu.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 11/
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal pre Obec Báhoň dňa 4.1.2023 pod č. 0019/2023/V-PC, č. spisu 6075-2022-BA potvrdenie o cene na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 – maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 0,9180 €/m3.
Starosta na základe uvedeného navrhol poslancom, aby sa upravil poplatok za odvádzanie a čistenie odpadovej vody do verejnej kanalizácie o z 0,60 € na 0,90 €/m3 na občana.
Poslanci odsúhlasili zvýšenie ceny za m3 odvádzanej vody verejnou kanalizáciou na 0,8823 €, čo predstavuje ročný poplatok 30 €/osobu, čím sa zjednotí sadzba pre fyzické aj právnické osoby.

UZNESENIE č. 11/3/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň  schvaľuje  zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na 0,8823 EUR/osobu/m3 od 1.1.2023.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 12/
Účasť obce Báhoň na projekte .“Zariadenie pre spracovanie BRO v obci Cífer“
Starosta obce informoval o možnosti účasti obce v projekte  „Zariadenie pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu“, ktorý bude realizovať Mikroregión 11 PLUS pre zapojené členské obce, na ktorý získal nenávratné finančné prostriedky vo výške 3.872.908,17 EUR z Operačného programu Životné prostredie NFP310010BTV2. Oprávnené výdavky sú vo výške 4.076.745,44 EUR. Projekt rieši realizáciu zberu a spracovania biologicky rozložiteľného odpadu – zeleného odpadu a kuchynského odpadu v zmysle zákonom stanovených projektu vybuduje Mikroregión 11 PLUS v lokalite Cífer (bývalé hydinárske závody) kompostáreň podmienok. Obce tak majú možnosť do budúcna zabezpečiť zákonnú povinnosť zberu a likvidácie tohto druhu odpadov vo vlastnej réžii, čo predpokladá efektívnejší spôsob ako objednávanie si tejto služby externe. V rámci pre ročný objem spracovania odpadu do 3.000 ton. Projekt predpokladá nadobudnutie potrebných pozemkov, vybudovanie 2 biodomov s technológiou riadeného zretia kompostu, príslušenstvo ako traktor, nakladač, drvič-miešač, vlečku, preosievač, závesný drvič, vybudovanie potrebnej infraštruktúry, vrátane spevnenej plochy pre zretie kompostu, prístrešky pre techniku a iné. Pristúpením obce k projektu získavajú pristúpené obce podiel na celkovom projekte a tak isto možnosť využívania techniky. Projekt predpokladá, že hotový kompost bude využívaný občanmi obcí a takisto obcami samotnými pre kultiváciu verejných priestranstiev. Obce vstupujúce do projektu budú mať následne lacnejšie služby spojené s likvidáciou zeleného a kuchynského odpadu v porovnaní s tými obcami, ktoré do projektu nevstupujú a voči tretím subjektom, ktoré tieto služby budú mať záujem využívať a nie sú vôbec súčasťou MR 11 PLUS. Predpokladaná účasť obce na projekte je na úrovni 14 tis. EUR jednorazový vstup a 2,5 EUR/občan/rok po dobu 5 rokov.  

UZNESENIE č. 12/3/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň  súhlasí  s pristúpením obce Báhoň k projektu „Zariadenie pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu“, ktorý bude realizovať Mikroregión 11 PLUS v lokalite Cífer.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 13/
Hlavná kontrolórka obce p. Mgr. Iveta Balejčíková predložila poslancom návrh na prehodnotenie úväzku hlavnej kontrolórky. Pri obci nad 1000 obyvateľov odporúča pre skvalitnenie činnosti úväzok 30%-40%. Činnosť kontrolóra spočíva nielen v kontrolnej činnosti ale aj v poradenstve pracovníkom obecného úradu, poslancom a starostovi.
P. poslanec Vavrovič skonštatoval, že poslanci vnímajú množstvo činností spojených s prácou hlavného kontrolóra a potrebu neustáleho vzdelávania sa. Po dohode s poslancami navrhol úväzok navýšiť  z 20%  na 25%  s účinnosťou od 1.3.2023.

UZNESENIE č. 13/3/2023
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň    schvaľuje   zvýšenie úväzku hlavnej kontrolórky Mgr. Ivety Balejčíkovej z doterajšieho 20% úväzku na 25% úväzok s účinnosťou od 1.3.2023.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 14/
Spoločnosť FCC Trnava, ktorá pre Obec Báhoň zabezpečuje odvoz odpadu predložila  Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby, v ktorom sa zmluvné strany dohodnú na navýšení jednotkových cien o mieru inflácie podľa potvrdenia Štatistického úradu SR, ktorá dosiahla v roku 2022 oproti predchádzajúcemu roku 12,8%. Premietnutie inflácie do cien navýši náklady obce na vývoz odpadu približne o 5.000 € za rok.
Poslanci OZ súhlasia s podpísaním Dodatku č. 3 k zmluve so spoločnosťou FCC Trnava.

UZNESENIE č. 14/3/2023
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň schvaľuje  Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby        č. S22T700318 zo dňa 24.1.2022 so spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o., ktorým sa upravujú jednotkové ceny navýšením o mieru inflácie 12,8% s účinnosťou od 01.01.2023.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 15/
Žiadosť o poskytnutie dotácie na ČOV - Premier Consulting EU /zmluva o dielo.
Predmetom zmluvy je vyhotovenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2023 v rámci oblasti: Ochrana a využívanie vôd (B) za odmenu 1.250,00 EUR + DPH. V prípade schválenia žiadosti má zhotoviteľ nárok na odmenu vo výške 6% z finančného príspevku + DPH, pričom súčet odmien je maximálne 9.990,00 EUR + DPH.

UZNESENIE č. 15/3/2023
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň schvaľuje zmluvu o dielo so spoločnosťou Premier Consulting EU, IČO: 48231657, so sídlom Hadovská cesta 870, 945 01  Komárno na vyhotovenie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2023.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 16/
Hlavná kontrolórka obce Mgr. o tematických kontrolách, ktoré boli v obci vykonané. Skonštatovala, že pri kontrolách Iveta Balejčíková predniesla poslancom Správa o kontrolnej činnosti za r. 2022. Oboznámila poslancov neboli zistené žiadne pochybenia.
Ďalej informovala o výsledku kontroly vedenia evidencií v rámci originálnych a prenesených kompetencií. Kontrolou neboli zistené nedostatky a obec vedie všetky potrebné evidencie, ktoré daný zákon  ukladá v rámci samosprávnych a prenesených kompetencií. Okrem toho obec vedie aj iné evidencie, ktoré nie sú taxatívne určené zákonom.

UZNESENIE č. 16/3/2023
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň berie na vedomie:
a)    Správu o kontrolnej činnosti za rok 2022,
b)    Správu o výsledku kontroly vedenia evidencií v rámci originálnych a prenesených kompetencií obce.

Bod 17/
Uznesením č. 5/17/2021 zo dňa 4.3.2021 obecné zastupiteľstvo v Báhoni schválilo uzatvorenie kúpnej zmluvy s vecným bremenom v prospech obce s vlastníkmi bytového domu na ul. 1. mája 34 na odpredaj pozemkov: prístupovú cestu k byt. domu – parc. č. 24/8 a 24/9 o výmere 63 m2 za kúpnu cenu 33€/m2 a pozemky pod bytovým domom  parc. č. 24/5 a 24/6 o výmere 337 m2 za kúpnu cenu 0,66€/m2. Návrh na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena do katastra nehnuteľností bol Okresnému úradu Pezinok, katastrálnemu odboru doručený 28.9.2021. Kúpna cena bola vlastníkmi bytového domu uhradená po podaní návrhu na vklad.
Katastrálny odbor v Pezinku rozhodnutím č. V-4374/2021 zo dňa 27.10.2021 prerušil návrh na vklad s uvedením viacerých nedostatkov. Zo strany obce bola zaslaná žiadosť o predĺženie lehoty prerušenia konania. V januári 2023 bolo Okresným úradom Pezinok opäť konanie prerušené, nakoľko sa od podania návrhu na vklad zmenilo viac skutočností (úmrtie manželov Dzíbelových, zmena vlastníka jedného bytu....). Po vzájomnej dohode vedenia katastra Pezinok a účastníkov konania (vlastníci bytov  a obec Báhoň) sa pristúpilo k späťvzatiu návrhu na vklad. Následne vlastníci bytového domu spolu s obcou vykonajú ďalšie kroky k doriešeniu predaja a zapísaniu vecného bremena  na uvedených pozemkoch.

 
UZNESENIE č. 17/3/2023
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň súhlasí so späťvzatím návrhu na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena do katastra nehnuteľností V-4374/2021 k.ú. Báhoň - Kúpna zmluva s vecným bremenom v prospech obce s vlastníkmi bytového domu na ul. 1. mája 34 .
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.


Bod 18/ Rôzne

BRKO  
Starosta informoval poslancov, že so spoločnosťou Espik Group s.r.o., ktorá nám zabezpečuje vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu bola uzatvorenú zmluvu na dva roky do  31.5.2023. Nakoľko sa bude realizovať projekt kompostárne v Cíferi, kam by sa biologicky rozložiteľný odpad vyvážal, starosta navrhuje ďalšiu zmluvu na vývoz BRKO uzatvoriť len na 12 mesiacov. Zároveň navrhol, aby sa rozložiteľné sáčky na kuchynský odpad rozdali do každej domácnosti a doplnili sa v obci hnedé kontajnery. Miera vyseparovanosti odpadu by sa týmto opatrením mohla zvýšiť.

ZUŠ – p. Ondrej Slávik
V súvislosti s pripravovaným otvorením súkromnej ZUŠ od septembra 2023 vyvstali nové skutočnosti a problémy s kapacitnými priestormi v ZŠ a samotným financovaním SZUŠ. Poslanec Haviernik oznámil p. Slávikovi stanovisko poslancov, ktorí vnímajú prípravu SZUŠ a rokovania medzi vedením ZŠ a ZUŠ ako nedostatočné. Poslanci navrhli na začiatku otvoriť ZUŠ v Báhoni  ako elokované pracovisko ZUŠ Cífer.
P. Slávik odprezentoval poslancom výsledky ankety, ktorú zverejnil na Fb dňa 4.2.2023. Získal 97 odpovedí, kde občania boli za otvorenie ZUŠ. Aby bola SZUŠ rentabilná, bolo by potrebné, aby školu navštevovalo min. 100-110 detí. Pre poslancov OZ bude smerodajný prieskum, ktorý bol spustený na stránke Edupage ZŠ Báhoň, kde sa budú vyjadrovať rodičia žiakov ZŠ. Prieskum bude vyhodnotený do konca februára. Na základe výsledkov prieskumu sa v spolupráci s vedením ZŠ rozhodne o ďalšom najvýhodnejšom riešení.
V prípade otvorenia SZUŠ p. Slávik oznámil, že prvé štyri mesiace (september – december) nebude poskytnutá štátna dotácia na prevádzku ZUŠ. Rozpočet na prvé štyri mesiace, ktorý zahŕňa fixné a prevádzkové náklady je vyčíslený na 35.000 EUR. P. Haviernik uviedol, že v momentálnej finančnej situácii sa obec nemôže zaväzovať financovaním súkromnej ZUŠ. Obec by bola prístupná podieľať sa na spolufinancovaní 1/2 rozpočtovaných nákladov, t.j. 17.500 € + nákupom hudobných nástrojov vo výške 12.000 €, ktoré by ale zostali v majetku obce.
P. Slávik pristúpi k ďalším rokovaniam s vedením ZŠ, kde sa budú riešiť otázky spojené s kapacitnými priestormi, plynulou a bezpečnou prevádzkou ZUŠ.

Kultúrne akcie:
Poslanci diskutovali o možnosti organizovať kultúrne akcie na školskom dvore ZŠ. Pri súčasnom stave starých rozvodov el. energie je kapacita potrebnej elektriny pre organizovanie väčších kultúrnych akcií obmedzená (skonštatoval M. Hrčka). Letné kino, ktoré sa plánuje na MDD je možné uskutočniť.
    
Bod 19/ Diskusia

Bod 20/ Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva.


Zapisovateľka:  Natália Almášiová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

Overovatelia zápisnice:  
Matúš Almáši
Adam Danko