Copyright 2024 - Obec Báhoň

UZNESENIA
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 24. augusta 2022

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/26/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 2/26/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  b e r i e    n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia uznesení z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

UZNESENIE č. 3/26/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   VZN č. 5/2022 o  výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach s účinnosťou od 01.09.2022.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 4/26/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni s ch v a ľ u j e   uzatvorenie kúpnej zmluvy s Filipom Ondruškom, bytom ČSA 1306/15, 024 04  Kysucké Nové Mesto k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce Báhoň, nachádzajúcich sa v k.ú. Báhoň a to:
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 533/147 o výmere 231 m2 /záhrada/
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 533/148 o výmere 334 m2 /záhrada/
za kúpnu cenu 33 EUR/m2, t.j. 18 645 EUR.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 8.8.2022
Obec Báhoň zverejňuje zámer predaja obecného majetku v zmysle § 9a, odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
–   predaj novovytvoreného pozemku registra C KN s par.č. 533/147, výmera 231 m2, druh pozemku záhrada a novovytvoreného pozemku registra C KN s par.č. 533/148, výmera 334 m2, druh pozemku – záhrada, obe parcely v k. ú. Báhoň, oba pozemky vznikli na základe Geometrického plánu č. 91/2022, vypracovaný Geo Zent, Ing. Jozef Zentko, Kadnárova 43, 831 51 Bratislava z 8.8.2022.
Žiadateľom o kúpu pozemku je p. Filip Ondrušek, bytom ČSA 1306/15, Kysucké Nové Mesto.
Pri predaji pozemku sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, odst. 8) písm. e), nakoľko  predmetné pozemky par. č. 533/147 a par.č. 533/148 sú v bezprostrednej blízkosti pozemkov  parc.č.533/5 a 533/49  žiadateľa,  ktoré sú v jeho vlastníctve. Na predmetné pozemky par.č. 533/147 a par.č. 533/148 je možný prístup iba cez pozemky žiadateľa a z toho dôvodu sú nevyužiteľné pre obec Báhoň a tiež nie je možné ich bez vytvorenia osobitného prístupu zo strany žiadateľa predať alebo prenajať inej osobe. Kúpou predmetných pozemkov chce žiadateľ vysporiadať vlastnícke vzťahy aj s ohľadom na to, že tieto dlhodobo užíva.   

Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 5/26/2022
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s Mgr. Anetou Strakovou, bytom Okružná 66,  064 01  Stará Ľubovňa na byt nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove Základnej školy, na ulici 1. mája 137/3, parc. č. 95/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851, s celkovou podlahovou plochou 65,15 m2, s predĺžením doby nájmu na dobu určitú od 01.08.2022 do 31.07.2023.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 6/26/2022  
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni  s ch v a ľ u j e   vyradenie neupotrebiteľného majetku ZŠ s MŠ podľa priloženého zoznamu.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 7/26/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky spolu vo výške 35 000,00 Eur, konkrétne:
-    na rekonštrukciu zberného dvora vo výške 20 000,00 Eur       
-    na vybavenie zberného dvora vo výške 15 000,00 Eur.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 8/26/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ o 2 290,00 Eur na úhradu faktúry za  zhotovenie dvoch prekrytých pieskovísk v areáli MŠ.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 9/26/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   spoločnosť Premier Consulting EU, s.r.o. na vyhotovenie Žiadosti o poskytnutie prostriedkov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a výzvu č. 1 na obnovu budovy ZŠ Báhoň zateplením obvodového plášťa.


Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0
    


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce