Copyright 2024 - Obec Báhoň

 

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v referende (osoby s ochorením COVID-19, resp. osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti)

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v referende zapisovateľovi špeciálnej volebnej komisie Pezinok výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu.

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok od 16. januára 2023 a najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda to je do 20. januára 2023 maximálme do 12:00 hodiny na tel. č.  33/640 57 77 prípadne na e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oprávnený volič v žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v rozsahu:

a) meno a priezvisko
b) rodné číslo
c) adresa trvalého pobytu
d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom
e) telefonický kontakt

 


OBEC B Á H O Ň
ul. SNP 65 , 900 84 Báhoň, č. t. 033/6455340

Z v e r e j n e n i e

e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre referendum v roku 2023

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V Báhoni dňa 06.12.2022 Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce


OBEC B Á H O Ň
ul. SNP 65 , 900 84 Báhoň, č. t. 033/6455340

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
u r č u j e m
pre referendum, ktoré sa koná v sobotu 21. januára 2023 volebný okrsok č. 1
a
zasadačku Obecného úradu v Báhoni, SNP 65 ako volebnú miestnosť pre volebný okrsok č. 1 pre celú obec Báhoň.
V Báhoni, dňa 09.11.2022

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce


OBEC B Á H O Ň
ul. SNP 65 , 900 84 Báhoň, č. t. 033/6455340

Z v e r e j n e n i e

emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum konané v roku 2023
ako aj
e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o voľbu poštou voličov s trvalým pobytom v obci Báhoň, ktorí sa a v čase referenda v roku 2023 zdržiavajú mimo územia Slovenskej republiky

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V Báhoni dňa 11.11.2022 Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce


Referendum
Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania referenda
Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
 vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
 nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného
zoznamu voličov,
 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia a o
voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
IV
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť
hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho
preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných
hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023),
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023). Obec na tieto účely zverejní na svojom webovom sídle

elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na
doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom
konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú
korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz
na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná
osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná
prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
V
Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej
územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to
písomne (v listinnej forme) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom
konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022)
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom
konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 adresu trvalého pobytu,
 adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič
zásielku prevezme.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania
referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
 obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 hlasovací lístok,

 návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“, vypísanou adresou sídla obecného úradu ako
adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa),
 poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky
opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú
odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého
pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1.
2023).

* * *

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?referendum