Copyright 2024 - Obec Báhoň

UZNESENIA

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 14. decembra 2022

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje
program 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
UZNESENIE č. 2/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 1.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.
UZNESENIE č. 3/2/2022
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy s Františkom Grúsom,
bytom Čulenova 42, 919 43 Cífer a Ľubicou Grúsovou, bytom Partizánska 15, 900 84 Báhoň
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce Báhoň, nachádzajúcich sa v k.ú. Báhoň a to:
- pozemok registra „C“ s parc. č. 558/34 o výmere 6 m 2 , druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie
- pozemok registra „C“ s parc. č. 558/35 o výmere 32 m 2 , druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie
za kúpnu cenu 33 EUR/m 2 , t.j. 1 254 EUR.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 29.11.2022
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer predať majetok obce, konkrétne:
na základe Geometrického plánu č. 24/2022, vyhotoveného dňa 7.11.2022, overeného Okresným úradom
Pezinok, katastrálny odbor dňa 15.11.2022 pod č.: G1-892/2022 (ďalej aj len ako „geometrický plán“), boli
z pozemku registra C KN, par.č. 558/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera 4818 m2,
vytvorené nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Báhoň:
a) parcela registra „C", parc. č. 558/34 o veľkosti 6 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
b) parcela registra „C", parc. Č. 558/35 o veľkosti 32 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je geometrický plán.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer predať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný
majetok určeným kupujúcim, ktorými sú Grús František, bytom Čulenova 42, 91943 Cífer a Grúsová Ľubica,
bytom Partizánska 15, 90084 Báhoň, za kúpnu cenu vo výške 33 EUR/m2, t.j. 1254 EUR, a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je vysporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve
kupujúcich, a to k pozemkom, na ktorých sú tieto stavby postavené /iná budova a oplotenie/ a ktoré sú vo
vlastníctve obce Báhoň.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 4/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť obecného
pozemku, parc. č. 24/2, druh pozemku záhrada, vedenom na LV č. 851, k. ú. Báhoň o výmere
32 m 2 so Zuzanou Stankovičovou, bytom Lipová 6, 900 84 Báhoň za nájomné vo výške
5 EUR/m 2 /rok, t.j. spolu 160 EUR/rok na dobu určitú s účinnosťou odo dňa 01.01.2023 do
31.12.2032 s výpovednou dobou 6 mesiacov.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 29.11.2022
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týmto verejne oznamuje, že má zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
- časť pozemku o výmere 32 m 2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN
s parcelným č. 24/2, druh pozemku: záhrada, celková výmera: 4851m 2 , k. ú. Báhoň, vedený na LV č.
851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie
špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Zuzana Stankovičová, bytom Lipová 6, 90084 Báhoň za
nájomné vo výške 5 €/m 2 /rok, t.j. za predmetný pozemok 160 €/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorým je vlastníctvo nehnuteľnosti na predmetnom pozemku /unimobunka slúžiaca ako prevádzka kvetinárstva/
.
Podmienky nájmu - zmluva na dobu určitú 10 rokov, s účinnosťou od 1.1.2023 do 31.12.2032, s výpovednou
dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
UZNESENIE č. 5/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť obecného
pozemku o výmere 125 m 2 , parc. č. 533/77, druh pozemku záhrada, vedenom na LV č. 1086,
k. ú. Báhoň so Zlaticou Šustovou, bytom A. Hlinku 16, 900 84 Báhoň, za nájomné vo výške
12,50 EUR/rok na dobu určitú s účinnosťou odo dňa 01.01.2023 do 31.12.2032 s výpovednou
dobou 6 mesiacov.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 4.11.2022
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
- časť pozemku o výmere 125 m 2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN
s parcelným č. 533/77, druh pozemku: záhrada, celková výmera: 1059 m 2 , k. ú. Báhoň, vedený na LV č.
1086, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie
špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Zlatica Šustová, bytom ul. A.Hlinku 16, Báhoň za
nájomné vo výške 12,50 EUR/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie dlhodobého
užívania a starostlivosti o obecný majetok zo strany občanov, ktorí majú záujem ho zveľaďovať a udržiavať na
svoje náklady a využívať na pestovanie plodín pre vlastnú potrebu.
Podmienky nájmu - zmluva na dobu určitú 10 rokov, t.j. do 31.12.2032, s účinnosťou od 1.1.2023,
s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 6/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s Alexandrou
Čambalovou, bytom Pri Šajbách 22, 831 06 Bratislava na časť obecného pozemku o výmere
28 m 2 , parc. č. 513/158, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenom na LV č. 851,
k. ú. Báhoň za nájomné vo výške 5 EUR/m 2 /rok, t.j. 140 EUR/rok na dobu určitú s
účinnosťou odo dňa 01.01.2023 do 31.12.2024 s výpovednou dobou 6 mesiacov.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 29.11.2022
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týmto verejne oznamuje, že má zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
- časť pozemku o výmere 28 m 2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN
s parcelným č. 513/158, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 464m 2 , k. ú.
Báhoň, vedený na LV č. 851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie
špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Alexandra Čambalová, bytom Pri Šajbách 22, Bratislava
za nájomné vo výške 5 €/m 2 /rok, t.j. za predmetný pozemok 140 €/rok, a to z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je vlastníctvo nehnuteľnosti na predmetnom pozemku /unimobunka slúžiaca ako sklad/ .
Podmienky nájmu - zmluva na dobu určitú 2 roky, s účinnosťou od 1.1.2023 do 31.12.2024, s výpovednou
dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
UZNESENIE č. 7/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje 6. úpravu rozpočtu obce Báhoň na rok 2022
podľa prílohy.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
UZNESENIE č. 8/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
UZNESENIE č. 9/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke Mgr. Ivete
Balejčíkovej vo výške 370 EUR.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 10/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje VZN č. 6/2022 o výške príspevkov v školách,
školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach
s účinnosťou odo dňa 1.1.2023.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 11/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje VZN č. 7/2022 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2023.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 12/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025.

UZNESENIE č. 13/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje rozpočet obce Báhoň na rok 2023 a
berie na vedomie  návrh rozpočtu na roky 2024-2025.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 14/2/2022
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň v zmysle §11, ods.4, písm. c) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení a na základe § 8 ods.5. zákona č. 539/ 2008 Z.z.
o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení schvaľuje Plán hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň pre obdobie rokov 2021 - 2027,
s výhľadom do roku 2030, ktorého súčasťou sú obce Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany,
Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová a Vištuk, ako svoj strednodobý strategický rozvojový
dokument.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 15/2/2022
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň schvaľuje príspevok na obedy pre dôchodcov vo výške
0,60 EUR za obed.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce