Copyright 2024 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 14. decembra 2022

Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báhoni otvoril a viedol starosta obce Ing. Ivan
Patoprstý. Privítal prítomných a skonštatoval, že zasadnutie OZ s počtom prítomných
poslancov 5 je uznášaniaschopné.
Prítomní poslanci: A. Danko, Mgr. P. Haviernik, Mgr. J. Krafčíková, I. Lietava,
R. Vavrovič
Ospravedlnení poslanci: M. Almáši, M. Mačayová
Bod 2/
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľka: Natália Almášiová
Overovatelia zápisnice: I. Lietava, J. Krafčíková
P r o g r a m :
l/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesenia z 1. zasadnutia OZ
4/ Žiadosť F. Grúsa a Ľ. Grúsovej, Báhoň na odkúpenie obecných pozemkov parc. č. 558/34
a parc. č.558/35 k.ú. Báhoň
5 Žiadosť Z. Stankovičovej o prenájom časti obecného pozemku pod kvetinárstvom TULIP,
Pozemok parc. č. 24/2 k.ú. Báhoň, o výmere 32 m2
6/ Žiadosť Z. Šustovej o prenájom časti obecného pozemku parc. č. 533/77 k.ú. Báhoň,
o výmere 125 m2
7/ Žiadosť A. Čambálovej o prenájom časti obecného pozemku pod unimobunkou na žel.
stanici, pozemku parc. č. 513/158 k.ú. Báhoň, o výmere 28 m2
8/ Úprava rozpočtu obce 2022
9/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
10/ Návrh na odmenu kontrolórovi obce
11/ Návrh VZN č. 6/2022 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
12/ VZN č.7/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na r.2023
13/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2023
14/ Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na r.2024, 2025
15/ MČK - PHRSR
16/ Rôzne
17/ Diskusia
18/ Záver

2

Starosta obce predstavil program 2. zasadnutia poslancom a navrhol doplniť do programu
bod:
- Príspevok na stravné lístky na obedy pre dôchodcov
U p r a v e n ý p r o g r a m:
l/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesenia z 1. zasadnutia OZ
4/ Žiadosť F. Grúsa a Ľ. Grúsovej, Báhoň na odkúpenie obecných pozemkov parc. č. 558/34
a parc. č.558/35 k.ú. Báhoň
5 Žiadosť Z. Stankovičovej o prenájom časti obecného pozemku pod kvetinárstvom TULIP,
Pozemok parc. č. 24/2 k.ú. Báhoň, o výmere 32 m2
6/ Žiadosť Z. Šustovej o prenájom časti obecného pozemku parc. č. 533/77 k.ú. Báhoň,
o výmere 125 m2
7/ Žiadosť A. Čambálovej o prenájom časti obecného pozemku pod unimobunkou na žel.
stanici, pozemku parc. č. 513/158 k.ú. Báhoň, o výmere 28 m2
8/ Úprava rozpočtu obce 2022
9/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
10/ Návrh na odmenu kontrolórovi obce
11/ Návrh VZN č. 6/2022 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
12/ VZN č.7/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na r.2023
13/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2023
14/ Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na r.2024, 2025
15/ MČK - PHRSR
16/ Príspevok na stravné lístky na obedy pre dôchodcov
17/ Rôzne
18/ Diskusia
19/ Záver

UZNESENIE č. 1/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje
program 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 3/
Kontrola plnenia uznesení z 1. zasadnutia OZ:
Zástupca starostu p. Pavol Haviernik predniesol kontrolu uznesení z  1. zasadnutia OZ, ktoré
sa konalo 16.11.2022.
UZNESENIE č. 2/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 1.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

3

Bod 4/
Manželia František Grús a Ľubica Grúsová podali žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov
parc.č. 558/34 a 558/35, ktoré vznikli odčlenením z pozemku parc.č. 558/1 a sú zamerané
podľa Geometrického plánu č. 24/2022, vyhotoveného dňa 7.11.2022 geodetickou
spoločnosťou Megana s.r.o. Na uvedených pozemkoch, nachádzajúcich sa na Partizánskej
ulici sú postavené stavby – iná budova a oplotenie vo vlastníctve žiadateľov.
UZNESENIE č. 3/2/2022
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy s Františkom Grúsom,
bytom Čulenova 42, 919 43 Cífer a Ľubicou Grúsovou, bytom Partizánska 15, 900 84 Báhoň
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce Báhoň, nachádzajúcich sa v k.ú. Báhoň a to:
- pozemok registra „C“ s parc. č. 558/34 o výmere 6 m 2 , druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie
- pozemok registra „C“ s parc. č. 558/35 o výmere 32 m 2 , druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie
za kúpnu cenu 33 EUR/m 2 , t.j. 1 254 EUR.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 29.11.2022
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer predať majetok obce, konkrétne:
na základe Geometrického plánu č. 24/2022, vyhotoveného dňa 7.11.2022, overeného Okresným úradom
Pezinok, katastrálny odbor dňa 15.11.2022 pod č.: G1-892/2022 (ďalej aj len ako „geometrický plán“), boli
z pozemku registra C KN, par.č. 558/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera 4818 m2,
vytvorené nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Báhoň:
a) parcela registra „C", parc. č. 558/34 o veľkosti 6 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
b) parcela registra „C", parc. Č. 558/35 o veľkosti 32 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je geometrický plán.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer predať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný
majetok určeným kupujúcim, ktorými sú Grús František, bytom Čulenova 42, 91943 Cífer a Grúsová Ľubica,
bytom Partizánska 15, 90084 Báhoň, za kúpnu cenu vo výške 33 EUR/m2, t.j. 1254 EUR, a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je vysporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve
kupujúcich, a to k pozemkom, na ktorých sú tieto stavby postavené /iná budova a oplotenie/ a ktoré sú vo
vlastníctve obce Báhoň.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
Bod 5/
P. Zuzana Stankovičová podala žiadosť o prenájom časti obecného pozemku, parc. č. 24/2,
o výmere 32 m 2 , na ktorom sa nachádza unimobunka, slúžiaca na prevádzku kvetinárstva
TULIP.
Poslanci súhlasia s prenájmom uvedeného pozemku na obdobie 10 rokov odo dňa 01.01.2023
do 31.12.2032.
UZNESENIE č. 4/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť obecného
pozemku, parc. č. 24/2, druh pozemku záhrada, vedenom na LV č. 851, k. ú. Báhoň o výmere
32 m 2 so Zuzanou Stankovičovou, bytom Lipová 6, 900 84 Báhoň za nájomné vo výške
5 EUR/m 2 /rok, t.j. spolu 160 EUR/rok na dobu určitú s účinnosťou odo dňa 01.01.2023 do
31.12.2032 s výpovednou dobou 6 mesiacov.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:

4

Zverejnené: 29.11.2022
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týmto verejne oznamuje, že má zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
- časť pozemku o výmere 32 m 2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN
s parcelným č. 24/2, druh pozemku: záhrada, celková výmera: 4851m 2 , k. ú. Báhoň, vedený na LV č.
851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie
špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Zuzana Stankovičová, bytom Lipová 6, 90084 Báhoň za
nájomné vo výške 5 €/m 2 /rok, t.j. za predmetný pozemok 160 €/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorým je vlastníctvo nehnuteľnosti na predmetnom pozemku /unimobunka slúžiaca ako prevádzka kvetinárstva/
.
Podmienky nájmu - zmluva na dobu určitú 10 rokov, s účinnosťou od 1.1.2023 do 31.12.2032, s výpovednou
dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
Bod 6/
P. Zlatica Šustová podala žiadosť o prenájom časti obecného pozemku, parc.č. 533/77, druh
pozemku záhrada o výmere 125 m 2 . Predmetný pozemok bol dlhodobo užívaný na
poľnohospodársku prvovýrobu, pričom pôvodná nájomná zmluva bola uzatvorená s nebohým
manželom žiadateľky.
Poslanci súhlasia s uzatvorením nájomnej zmluvy na dobu určitú na10 rokov.
UZNESENIE č. 5/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť obecného
pozemku o výmere 125 m 2 , parc. č. 533/77, druh pozemku záhrada, vedenom na LV č. 1086,
k. ú. Báhoň so Zlaticou Šustovou, bytom A. Hlinku 16, 900 84 Báhoň, za nájomné vo výške
12,50 EUR/rok na dobu určitú s účinnosťou odo dňa 01.01.2023 do 31.12.2032 s výpovednou
dobou 6 mesiacov.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 4.11.2022
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
- časť pozemku o výmere 125 m 2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN
s parcelným č. 533/77, druh pozemku: záhrada, celková výmera: 1059 m 2 , k. ú. Báhoň, vedený na LV č.
1086, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie
špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Zlatica Šustová, bytom ul. A.Hlinku 16, Báhoň za
nájomné vo výške 12,50 EUR/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie dlhodobého
užívania a starostlivosti o obecný majetok zo strany občanov, ktorí majú záujem ho zveľaďovať a udržiavať na
svoje náklady a využívať na pestovanie plodín pre vlastnú potrebu.
Podmienky nájmu - zmluva na dobu určitú 10 rokov, t.j. do 31.12.2032, s účinnosťou od 1.1.2023,
s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

5

Bod 7/
P. Alexandra Čambalová podala žiadosť o prenájom časti obecného pozemku o výmere 28
m 2 , parc.č. 513/158, nachádzajúcom sa pri železničnej stanici. Na predmetnom pozemku sa
nachádza nehnuteľnosť /unimobunka/ vo vlastníctve žiadateľky, ktorá slúži ako sklad.
Poslanci súhlasia s prenájmom časti obecného pozemku na dobu určitú od 1.1.2023 do
31.12.2024.
UZNESENIE č. 6/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s Alexandrou
Čambalovou, bytom Pri Šajbách 22, 831 06 Bratislava na časť obecného pozemku o výmere
28 m 2 , parc. č. 513/158, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenom na LV č. 851,
k. ú. Báhoň za nájomné vo výške 5 EUR/m 2 /rok, t.j. 140 EUR/rok na dobu určitú s
účinnosťou odo dňa 01.01.2023 do 31.12.2024 s výpovednou dobou 6 mesiacov.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 29.11.2022
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týmto verejne oznamuje, že má zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
- časť pozemku o výmere 28 m 2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN
s parcelným č. 513/158, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 464m 2 , k. ú.
Báhoň, vedený na LV č. 851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie
špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Alexandra Čambalová, bytom Pri Šajbách 22, Bratislava
za nájomné vo výške 5 €/m 2 /rok, t.j. za predmetný pozemok 140 €/rok, a to z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je vlastníctvo nehnuteľnosti na predmetnom pozemku /unimobunka slúžiaca ako sklad/ .
Podmienky nájmu - zmluva na dobu určitú 2 roky, s účinnosťou od 1.1.2023 do 31.12.2024, s výpovednou
dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
Bod 8/
Úprava rozpočtu obce 2022.
UZNESENIE č. 7/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje 6. úpravu rozpočtu obce Báhoň na rok 2022
podľa prílohy.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 9/
Kontrolórka obce p. Balejčíková predložila poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2023.
UZNESENIE č. 8/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023.
Hlasovanie:

6
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 10/
Starosta obce navrhol vyplatiť odmenu kontrolórovi obce Báhoň vo výške 13. platu.
Poslanci OZ jednohlasne súhlasili.
UZNESENIE č. 9/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke Mgr. Ivete
Balejčíkovej vo výške 370 EUR.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 11/
Návrh VZN č. 6/2022 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach.
Základná škola s MŠ požiadala na základe nových finančných pásiem na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov vydaných MŠVVaŠ o úpravu VZN o výške
príspevkov v školách a školských zariadeniach finančných pásiem s účinnosťou od 1.1.2023.
UZNESENIE č. 10/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje VZN č. 6/2022 o výške príspevkov v školách,
školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach
s účinnosťou odo dňa 1.1.2023.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 12/
VZN č.7/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na r.2023.
Z dôvodu vysokej inflácie a energetickej krízy poslanci rozhodli, že miestne dane a poplatky
na rok 2023 sa v našej obci nebudú zvyšovať. Obec tak nebude navyše finančne zaťažovať
rozpočty domácností v obci Báhoň. Zvýšenie miestnych daní a poplatkov sa predpokladá od
roku 2024.
UZNESENIE č. 11/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje VZN č. 7/2022 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2023.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

7

Bod 13/
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2023.
Návrh rozpočtu obce Báhoň na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 je podľa hlavnej
kontrolórky Mgr. Ivete Balejčíkovej spracovaný v súlade s VZN obce a ostatnými právnymi
predpismi. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.
Zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej
správy za predpokladu dôsledného uplatňovania právnych predpisov, dodržiavania
hospodárnosti, účelovosti a efektívnosti pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov.
UZNESENIE č. 12/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025.
Bod 14/
Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na r.2024, 2025.
Starosta obce predstavil prítomným hlavné plánované projekty na rok 2023, ktoré sú
zohľadnené vo výdavkovej časti rozpočtu obce.
UZNESENIE č. 13/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje rozpočet obce Báhoň na rok 2023 a
berie na vedomie  návrh rozpočtu na roky 2024-2025.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 15/
MČK – PHRSR
PHRSR je základným plánovacím dokumentom samosprávy, ktorý popisuje súčasnú
ekonomickú, sociálnu a environmentálnu stránku fungovania obce.
UZNESENIE č. 14/2/2022
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň v zmysle §11, ods.4, písm. c) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení a na základe § 8 ods.5. zákona č. 539/ 2008 Z.z.
o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení schvaľuje Plán hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň pre obdobie rokov 2021 - 2027,
s výhľadom do roku 2030, ktorého súčasťou sú obce Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany,
Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová a Vištuk, ako svoj strednodobý strategický rozvojový
dokument.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 16/
Príspevok na stravné lístky na obedy pre dôchodcov.
UZNESENIE č. 15/2/2022
Obecné zastupiteľstvo  obce Báhoň schvaľuje príspevok na obedy pre dôchodcov vo výške
0,60 EUR za obed.

8

Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 17/ Rôzne
Starosta oznámil, že z dôvodu vysokého (momentálne 4-násobného) navýšenia ceny
elektrickej energie bude obec nútená pristúpiť k opatreniu na zníženie spotreby elektriny od
1.1.2023, a to vypnutím verejného osvetlenie v nočných hodinách v čase od 0:30 do 4:00 hod.
P. Jozef Korbelič upozornil starostu obce a poslancov OZ na opakujúci sa problém
s vodovodným potrubím BVS na ulici SNP pred rodinným domom p. Biháriho. Pravidelne
mu voda, ktorá je po odstavení prevádzky a znovu pustení veľmi znečistená, vyráža v jeho
rodinnom dome – v kúpeľni. Starosta sa vyjadril, že vyriešením problému bude osadenie
výpustného ventilu na potrubí. Starosta listom vyzve prevádzkové oddelenie BVS o nápravu.
Bod 18/ Diskusia
Bod 19/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva.


Zapisovateľka: Natália Almášiová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

Overovatelia zápisnice:
Ivan Lietava
Mgr. Jana Krafčíková