Copyright 2024 - Obec Báhoň

UZNESENIA
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 16. novembra 2022

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/1/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje  program 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave.  
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 2/1/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  schvaľuje   uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom domu, súp.č. 136, par.č. 96/3, o výmere 151 m2 a časti pozemku par.č. 96/1,o výmere 622 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedené na LV č.  851, na účely detského centra a jasličiek so spoločnosťou  Detské centrum Babičkine jasličky s.r.o., so sídlom Lipová 422/8A, 900 84  Báhoň, IČO: 47 546 450 v zastúpení Ing. Zuzana Šimeková na dobu určitú  od 1.12.2022 do 30.11.2032 s nájmom 3 384,20 EUR/ročne.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 25.10.2022
Obec Báhoň v zmysle § 9a, odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu obecného majetku, a to:
-    časť pozemku registra C KN s parc.č. 96/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 851, k.ú. Báhoň, celková výmera  2117 m2, z toho časť pozemku slúžiaca ako záhrada pre detské jasle s výmerou 622 m2 vyznačená na priloženom mapovom znázornení a
-    stavba – dom, na pozemku registra C KN s par.č. 96/3, výmera 151 m2, súp.č. 136, druh stavby – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, vedený na LV č. 851, k.ú. Báhoň, ktorá sa nachádza na ulici 1.mája 2. Obe nehnuteľnosti sú vo vlastníctve Obce Báhoň.
Cena nájmu za pozemok par.č. 96/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie je 0,10 €/m2/rok, t.j. 0,10 € x 622 m2 = 62,20  €.
Cena nájmu za stavbu-dom, parc.č. č. 96/3, druh stavby - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum je  22 €/m2/rok, t.j. 22 € x 151 m2 = 3322 €/rok.
Spolu nájomné 3384,20 €/rok.
Predpokladaná doba prenájmu je od 1.12.2022 na 10 rokov, t.j. do 30.11.2032.
Nájomca: CHEVA s.r.o., so sídlom Báhoň, Lipová 422/8A, IČO 47 546 450.
Pri prenájme pozemku a stavby sa uplatňuje dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, ods. 9) písm. c), ktorým je  prevádzka Detského centra a jasieľ pre deti do 5 rokov, pričom ide o službu pre občanov obce Báhoň v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania, a zároveň aj o verejný záujem obce, spočívajúci v rozširovaní služieb pre svojich občanov na území obce Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 3/1/2021     
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje   uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na časť obecného pozemku o výmere 120 m2 na parc. č. 34/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851 s p. Zuzanou Skukálkovou, bytom Báhoň, 1.mája 154/33 za nájomné vo výške 12 EUR/rok, na dobu určitú 10 rokov, t.j. do 31.12.2032.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 25.10.2022
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
-    časť pozemku o výmere 120 m2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN s parcelným č. 34/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 1787m2,  k. ú. Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Zuzana Skukálková, bytom 1.mája 154/33, Báhoň  za nájomné vo výške 12 EUR/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie dlhodobého užívania a starostlivosti o obecný majetok zo strany občanov, ktorí majú záujem ho zveľaďovať a udržiavať na svoje náklady a využívať na pestovanie plodín pre vlastnú potrebu.
Podmienky nájmu - zmluva na dobu určitú 10 rokov, t.j. do 31.12.2032, s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 4/1/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje výšku nájomného za prenájom priestorov Lekárne sv. Františka so spol. Pharim Rača, s.r.o., so sídlom Kubačova 19, 831 06  Bratislava vo výške 6570,94 €/ročne, čo predstavuje čiastku 547,58 EUR/mesačne na dobu 5 rokov, od 1.12.2022 do 30.11.2027 formou dodatku č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 18.10.2007.    
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 5/1/2022
A/ Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje podmienky Obchodnej verejnej súťaže v predloženom znení.
B/ Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje zloženie komisie na otvorenie a vyhodnotenie súťažných ponúk v rámci Obchodnej verejnej súťaže, v zložení: M. Mačayová, J. Krafčíková a
I. Lietava.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 6/1/2022
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni berie na vedomie  „Personálne obsadenie funkcií a zložiek Obecného úradu v Báhoni“ s účinnosťou od 16.11.2022.

UZNESENIE č. 7/1/2022
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje  cenovú ponuku Petra Tahotného PROFIT -ELEKTRO, so sídlom Moyzesova 39, 900 01  Modra na obnovu svietidiel verejného osvetlenia vo výške  4.974,25 EUR s DPH, pričom časť výdavkov vo výške 634,40 EUR sa bude hradiť zo zaplateného poplatku za rozvoj v roku 2022 a zvyšok z vlastných zdrojov.


Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce