Copyright 2023 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  16. novembra 2022

Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báhoni otvoril a viedol starosta obce Ing. Ivan Patoprstý. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Konštatoval, že zasadnutie OZ   s počtom prítomných poslancov 7 je uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci:  M. Almáši, A. Danko, Mgr. P. Haviernik, Mgr. J. Krafčíková, I. Lietava,
                               Mgr. M. Mačayová, R. Vavrovič

Bod 2/
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľka:  Natália Almášiová        
Overovatelia zápisnice:  Matúš Almáši, Rudolf Vavrovič

P r o g r a m :

l/  Otvorenie zasadnutia.
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov (Detské jasle) – parc. č. 96/1 a 96/3 – CHEVA s.r.o.
4/ Žiadosť o predĺženie prenájmu pozemku – parc. č. 34/2, 120 m2 – p. Skukálková.
5/ Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve –  Pharim Rača, s.r.o. - Lekáreň Sv. Františka.
6/ Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže – prenájom ornej pôdy, určenie komisie na    
    vyhodnotenie súťažných ponúk.
7/ Personálne obsadenie funkcií a zložiek OÚ.
8/ Rôzne: Vianočné trhy 3.12.2022
9/ Diskusia.
10/ Záver.

Starosta obce predstavil program 1. zasadnutia poslancom a navrhol doplniť do programu bod:
-    Cenová ponuka od firmy PROFIT ELEKTRO Modra na obnovu svietidiel VO

U p r a v e n ý    p r o g r a m:

l/  Otvorenie zasadnutia.
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov (Detské jasle) – parc. č. 96/1 a 96/3 – CHEVA s.r.o.
4/ Žiadosť o predĺženie prenájmu pozemku – parc. č. 34/2, 120 m2 – p. Skukálková.
5/ Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve –  Pharim Rača, s.r.o. - Lekáreň Sv. Františka.
6/ Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže – prenájom ornej pôdy, určenie komisie na    
    vyhodnotenie súťažných ponúk.
7/ Personálne obsadenie funkcií a zložiek OÚ
8/ Cenová ponuka od firmy PROFIT ELEKTRO Modra na obnovu svietidiel VO
9/ Rôzne: Vianočné trhy 3.12.2022
10/ Diskusia.
11/ Záver.

UZNESENIE č. 1/1/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje  program 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave.  
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 3/  
Konateľka spoločnosti CHEVA s.r.o. – Ing. Zuzana Šimeková požiadala obec o prenájom budovy – domu, súp.č. 136, par.č. 96/3 a časti pozemku par.č. 96/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedené na LV č.  851 na účely Detského centra a jasličiek pre deti do 5 rokov. Spoločnosť medzitým zmenila svoje obchodné meno na „Detské centrum Babičkine jasličky s.r.o.“.
V súčasnej dobe sú uvedené priestory v prenájme na účel detských jaslí „Babičkine jasličky“. Obecné zastupiteľstvo na svojom 27. zasadnutí dňa 28.9.2022 na základe žiadosti nájomkyne A. Mikušovej schválilo uznesením č. 6/27/2022 ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom rodinného domu a pozemku prislúchajúcemu k detským jasliam dohodou k 30.11.2022.
V záujme neprerušeného pokračovania prevádzkovania jasličiek v obci, poslanci obecného zastupiteľstva nemajú výhrady k žiadosti o prenájom priestorov spol. Detské centrum Babičkine jasličky s.r.o. na obdobie 10 rokov, od 1.12.2022 do 30.11.2032.

UZNESENIE č. 2/1/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  schvaľuje   uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom domu, súp.č. 136, par.č. 96/3, o výmere 151 m2 a časti pozemku par.č. 96/1,o výmere 622 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedené na LV č.  851, na účely detského centra a jasličiek so spoločnosťou  Detské centrum Babičkine jasličky s.r.o., so sídlom Lipová 422/8A, 900 84  Báhoň, IČO: 47 546 450 v zastúpení Ing. Zuzana Šimeková na dobu určitú  od 1.12.2022 do 30.11.2032 s nájmom 3 384,20 EUR/ročne.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 25.10.2022
Obec Báhoň v zmysle § 9a, odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu obecného majetku, a to:
-    časť pozemku registra C KN s parc.č. 96/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 851, k.ú. Báhoň, celková výmera  2117 m2, z toho časť pozemku slúžiaca ako záhrada pre detské jasle s výmerou 622 m2 vyznačená na priloženom mapovom znázornení a
-    stavba – dom, na pozemku registra C KN s par.č. 96/3, výmera 151 m2, súp.č. 136, druh stavby – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, vedený na LV č. 851, k.ú. Báhoň, ktorá sa nachádza na ulici 1.mája 2. Obe nehnuteľnosti sú vo vlastníctve Obce Báhoň.
Cena nájmu za pozemok par.č. 96/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie je 0,10 €/m2/rok, t.j. 0,10 € x 622 m2 = 62,20  €.
Cena nájmu za stavbu-dom, parc.č. č. 96/3, druh stavby - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum je  22 €/m2/rok, t.j. 22 € x 151 m2 = 3322 €/rok.
Spolu nájomné 3384,20 €/rok.
Predpokladaná doba prenájmu je od 1.12.2022 na 10 rokov, t.j. do 30.11.2032.
Nájomca: CHEVA s.r.o., so sídlom Báhoň, Lipová 422/8A, IČO 47 546 450.
Pri prenájme pozemku a stavby sa uplatňuje dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, ods. 9) písm. c), ktorým je  prevádzka Detského centra a jasieľ pre deti do 5 rokov, pričom ide o službu pre občanov obce Báhoň v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania, a zároveň aj o verejný záujem obce, spočívajúci v rozširovaní služieb pre svojich občanov na území obce Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 4/
P. Zuzana Skukálková podala žiadosť o predĺženie prenájmu časti obecného pozemku par.č. 34/2 o výmere 120 m2, ktorý sa nachádza za bytovým domom 1.mája 154/33. Pôvodná zmluva o nájme bola na základe uznesenia č. 5/21/2021 zo dňa 13.10.2021 uzatvorená dňa 26.10.2021 na dobu určitú do 31.12.2022.
Poslanci súhlasia s uzatvorením novej nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.12.2032 na využívanie pozemku na pestovanie plodín pre vlastnú potrebu.

UZNESENIE č. 3/1/2021     
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje   uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na časť obecného pozemku o výmere 120 m2 na parc. č. 34/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851 s p. Zuzanou Skukálkovou, bytom Báhoň, 1.mája 154/33 za nájomné vo výške 12 EUR/rok, na dobu určitú 10 rokov, t.j. do 31.12.2032.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 25.10.2022
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
-    časť pozemku o výmere 120 m2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN s parcelným č. 34/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 1787m2,  k. ú. Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Zuzana Skukálková, bytom 1.mája 154/33, Báhoň  za nájomné vo výške 12 EUR/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie dlhodobého užívania a starostlivosti o obecný majetok zo strany občanov, ktorí majú záujem ho zveľaďovať a udržiavať na svoje náklady a využívať na pestovanie plodín pre vlastnú potrebu.
Podmienky nájmu - zmluva na dobu určitú 10 rokov, t.j. do 31.12.2032, s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 5/
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve –  Pharim Rača, s.r.o. - Lekáreň Sv. Františka.
Na základe dodatku č. 4 k nájomnej zmluve zo dňa 18.10.2007 s Pharim Rača, s.r.o. (Lekáreň Sv. Františka) je určená výška nájmu do 1.12.2022.
Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali výšku na ďalšie obdobie a schválili, že nájomné na obdobie ďalších päť rokov do 1.12.2027 zostane nezmenené vo výške 547,58 EUR/mesačne.

UZNESENIE č. 4/1/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje výšku nájomného za prenájom priestorov Lekárne sv. Františka so spol. Pharim Rača, s.r.o., so sídlom Kubačova 19, 831 06  Bratislava vo výške 6570,94 €/ročne, čo predstavuje čiastku 547,58 EUR/mesačne na dobu 5 rokov, od 1.12.2022 do 30.11.2027 formou dodatku č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 18.10.2007.    


Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 6/
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže – prenájom ornej pôdy, určenie komisie na    
vyhodnotenie súťažných ponúk.
Nakoľko končia nájomné zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Báhoň ( par.č. 2544, 2545, 3140, 3141 a 2804, všetky vedené na LV č. 1677, k.ú. Báhoň) obec Báhoň vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom ornej pôdy.  
Poslanci schválili podmienky Obchodnej verejnej súťaže v predloženom znení /príloha zápisnice/.
Poslanci obecného zastupiteľstva určili členov komisie na otvorenie a vyhodnotenie súťažných ponúk v zložení: M. Mačayová, J. Krafčíková a I. Lietava.

UZNESENIE č. 5/1/2022
A/ Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje podmienky Obchodnej verejnej súťaže v predloženom znení.
B/ Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň schvaľuje zloženie komisie na otvorenie a vyhodnotenie súťažných ponúk v rámci Obchodnej verejnej súťaže, v zložení: M. Mačayová, J. Krafčíková a
I. Lietava.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 7/
Personálne obsadenie funkcií a zložiek OÚ. Príloha k organizačnému poriadku.

UZNESENIE č. 6/1/2022
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni berie na vedomie  „Personálne obsadenie funkcií a zložiek Obecného úradu v Báhoni“ s účinnosťou od 16.11.2022.

Bod 8/
Peter Tahotný PROFIT - ELEKTRO predložil obci Báhoň cenovú ponuku na obnovu svietidiel verejného osvetlenia vo výške 4.974,25 EUR s DPH. Osvetlenie sa bude meniť na uliciach
Potočná, Družstevná a Mlynská.
Poslanci OZ súhlasili s cenovou ponukou, pričom časť výdavkov vo výške 634,40 EUR sa bude hradiť zo zaplateného poplatku za rozvoj v roku 2022 a zvyšok z vlastných zdrojov.

UZNESENIE č. 7/1/2022
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje  cenovú ponuku Petra Tahotného PROFIT -ELEKTRO, so sídlom Moyzesova 39, 900 01  Modra na obnovu svietidiel verejného osvetlenia vo výške  4.974,25 EUR s DPH, pričom časť výdavkov vo výške 634,40 EUR sa bude hradiť zo zaplateného poplatku za rozvoj v roku 2022 a zvyšok z vlastných zdrojov.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Bod 9/ Rôzne
1.    Vianočné trhy 2022 sa budú konať v sobotu 3.12.2022 so začiatkom o 14:00 hod. V sobotu sa stretnú poslanci o 9:00 hod. aby spoločne pripravili stánky a vyzdobilo priestranstvo. Vianočný stromček bude pripravený v týždni pred konaním vianočných trhov pripravený na zasvietenie.
2.    Starosta informoval poslancov, že je pripravený dodatok č.2 k zmluve uzatvorenej s FCC Trnava s.r.o. na vývoz komunálneho odpadu, ktorý sa týka doplnenia činnosti mechanicko-biologickej predúpravy zmesového odpadu vo výške 95,00 EUR/tonu bez DPH. Starosta nepredpokladá dramatické zvýšenie nákladov za vývoz komunálneho odpadu na základe tohto dodatku a teda toto navýšenie by sa nemalo premietnuť do poplatku za vývoz komunálneho odpadu pre občanov obce.
    
Bod 10/ Diskusia
Prítomný pán Milan Bušo vystúpil, zablahoželal starostovi a novozvoleným poslancom. Poslancom, ktorí boli prvý krát zvolení zdôraznil, že rozhodnutia obecného zastupiteľstva sú veľmi dôležité a je potrebné ich poriadne prebrať a zhodnotiť. Upozornil na nesprávne rozhodnutia z minulosti, z ktorých je potrebné sa ponaučiť. Odporučil diskusiu s občanmi obce a načúvať ich pripomienkam. Poprial im veľa zdravia, šťastia a úspechov pri vykonávaní ich mandátu.

Poslanec Matúš Almáši navrhol vytvoriť účet obce aj na Instagram-e, nakoľko mladí ľudia používajú túto sociálnu sieť vo väčšej miere. Zverejňovali by sa tam rovnaké informácie, ako sú na informačnom portáli na FB. Navrhol, že on sám by mohol spravovať tento portál.

Starosta informoval, že v budúcom roku je v pláne zmodernizovať webovú stránku obce.

Bod 11/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva.


Zapisovateľka:  Natália Almášiová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

Overovatelia zápisnice:
Matúš Almáši
Rudolf Vavrovič