Copyright 2024 - Obec Báhoň

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni,  konaného dňa 16. novembra 2022

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/U/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni
A/ berie na vedomie
-    Výsledky voľby starostu obce a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva
-    vystúpenie novozvoleného starostu obce
B/ konštatuje, že
1.    novozvolený starosta obce Ing. Ivan Patoprstý zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2.    zvolení poslanci obecného zastupiteľstva - Almáši Matúš, Danko Adam, Mgr. Haviernik Pavol, Mgr. Krafčíková Jana, Lietava Ivan, Ing. Mačayová Monika, Vavrovič Rudolf zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 2/U/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 3/U/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  berie na vedomie poverenie poslanca Mgr. Pavla Haviernika za zástupcu starostu obce.

UZNESENIE č. 4/U/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni poveruje  poslanca Mgr. Pavla Haviernika zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           1 (Pavol Haviernik)

UZNESENIE č. 5/U/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení
A/ zriaďuje komisie, a to:  
1. Finančno-stavebnú komisiu a verejného poriadku
    2. Komisiu pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci
     3. Komisiu pre riešenie sťažností podľa schválených Zásad postupu pri vybavovaní
                sťažností v podmienkach Obce Báhoň     
4. Komisiu pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce Báhoň.
B/ volí predsedov a členov komisií nasledovne:
1.    Finančno-stavebnú komisiu a verejného poriadku
a)    Predsedu: Rudolf Vavrovič
b)    Členov: Mgr. Pavol Haviernik, Matúš Almáši, Adam Danko (za poslancov)
             Miroslav Hrčka (za občanov obce)
             Zuzana Masaryková, Andrea Hrnčiarová (za OÚ)
2.    Komisia pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci
a)    Predsedu: Ing. Monika Mačayová
b)    Členov: Mgr. Jana Krafčíková, Ivan Lietava (za poslancov)
              Mgr. Jarmila Fundárková, Mgr. Iveta Krajčovičová, Mgr. Zita Miháliková
              (za občanov obce)
              Natália Almášiová (za OÚ)
3.    Komisia pre riešenie sťažností podľa schválených Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Báhoň
a)    Predsedu: Rudolf Vavrovič
b)    Členov: Mgr. Jana Krafčíková, Mgr. Pavol Haviernik
c)    Náhradník: Matúš Almáši
4.    Komisia pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce Báhoň
Mgr. Pavol Haviernik, Ing. Monika Mačayová, Adam Danko
C/ určuje
1.    sobášiacich pri civilnom obrade na volebné obdobie 2022-2026:
-    Ing. Ivan Patoprstý – starosta obce
-    Mgr. Pavol Haviernik – zástupca starostu obce
2.    deň konania civilných sobášov – streda, piatok, sobota
3.    miesto konania sobášov – obradná sieň OÚ
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 6/U/2022
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni na základe §11 ods. 4 písm. i) Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods.2, 2. veta zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu o 50%.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 7/U/2022
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje príspevok na stravovanie starostu obce do výšky 55% z ceny stravného lístka.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 8/U/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  schvaľuje v zmysle § 11, ods. 4. písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vykonávanie zmien rozpočtu obce počnúc rozpočtom obce za rok 2023 starostom obce v nasledovnom rozsahu:
-    presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v maximálnej výške 10.000,00 € na každé rozpočtové opatrenie, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce