Copyright 2023 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  16. novembra 2022

Prítomní:  starosta obce – Ing. Ivan Patoprstý
                   novozvolení poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny
                   predseda MVK – Zuzana Masaryková

P r o g r a m :

1. Úvodné náležitosti:
   a) Otvorenie zasadnutia.
   b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
   c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie  
       osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
       zastupiteľstva.
   d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií.
   e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
   f) Vystúpenie starostu.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov, určenie sobášiacich.
5. Určenie platu starostu obce, príspevok na stravovanie starostu.
6. Určenie finančného limitu, s ktorým môže starosta disponovať.
7. Diskusia.
8. Záver.


Bod 1

1 a) Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril doterajší starosta Ing. Ivan Patoprstý. Privítal prítomných  a zdôraznil obsah a účel ustanovujúceho zasadnutia.
Prítomní si vypočuli hymnu Slovenskej republiky.

1 b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľka:  Natália Almášiová        
Overovatelia zápisnice:  R. Vavrovič a M. Mačayová


1 c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva
Predseda MVK – Zuzana Masaryková podala informáciu o výsledkoch volieb starostu a o výsledkoch volieb poslancov obecného zastupiteľstva. Odovzdala osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi obce Ing. Ivanovi Patoprstému.

1 d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Starosta obce Ing. Ivan Patoprstý prečítal sľub starostu a potvrdil ho svojim podpisom.

1 e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva. Všetci novozvolení poslanci potvrdili sľub poslanca svojim podpisom. Starosta im zároveň odovzdal osvedčenia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. Poslanci podpísali čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcií.

1 f) Príhovor starostu
Starosta skonštatoval, že funkčné obdobie doterajších poslancov sa zložením sľubu novozvoleného zastupiteľstva skončilo. Vo svojom vystúpení poďakoval za dôveru zo strany voličov. Zhodnotil predchádzajúce volebné obdobie a poďakoval doterajším poslancom obecného zastupiteľstva za vykonanú prácu v uplynulom volebnom období. Vyjadril sa, že sa spoločne s novozvoleným zastupiteľstvom  bude v ďalšom volebnom období snažiť o rozvoj obce a spokojnosť našich spoluobčanov. Hlavnými úlohami bude správne nastaviť územný plán obce, opraviť miestne komunikácie, získať dotáciu na zateplenie školy z Plánu obnovy, IBV za Školskou ulicou, vybudovanie dopravného terminálu na železničnej stanici a iné.

UZNESENIE č. 1/U/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni
A/ berie na vedomie
-    Výsledky voľby starostu obce a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva
-    vystúpenie novozvoleného starostu obce
B/ konštatuje, že
1.    novozvolený starosta obce Ing. Ivan Patoprstý zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2.    zvolení poslanci obecného zastupiteľstva - Almáši Matúš, Danko Adam, Mgr. Haviernik Pavol, Mgr. Krafčíková Jana, Lietava Ivan, Ing. Mačayová Monika, Vavrovič Rudolf zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.


Bod 2
Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo s počtom prítomných poslancov 7 je uznášaniaschopné.

Starosta predložil poslancom návrh programu ustanovujúceho zastupiteľstva a doplnil ho o body:
- Informácia starostu o poverení zástupcu starostu obce

D o p l n e n ý   a    u p r a v e n ý   p r o g r a m :

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu obce.
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov, určenie sobášiacich.
6. Určenie platu starostu obce, príspevok na stravovanie starostu.
7. Určenie finančného limitu, s ktorým môže starosta disponovať.
8. Diskusia.
9. Záver.

UZNESENIE č. 2/U/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 3/  
Poverenie zástupcu starostu obce
Starosta obce informoval poslancov, že zástupcom starostu obce poveruje Mgr. Pavla Haviernika, ktorý túto funkciu vykonával aj v predchádzajúcom volebnom období.

UZNESENIE č. 3/U/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  berie na vedomie poverenie poslanca Mgr. Pavla Haviernika za zástupcu starostu obce.

Bod 4/
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 4/U/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni poveruje  poslanca Mgr. Pavla Haviernika zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           1 (Pavol Haviernik)

Bod 5/
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov, určenie sobášiacich.

UZNESENIE č. 5/U/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení
A/ zriaďuje komisie, a to:  
1. Finančno-stavebnú komisiu a verejného poriadku
    2. Komisiu pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci
     3. Komisiu pre riešenie sťažností podľa schválených Zásad postupu pri vybavovaní
                sťažností v podmienkach Obce Báhoň     
4. Komisiu pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce Báhoň.

B/ volí predsedov a členov komisií nasledovne:
1.    Finančno-stavebnú komisiu a verejného poriadku
a)    Predsedu: Rudolf Vavrovič
b)    Členov: Mgr. Pavol Haviernik, Matúš Almáši, Adam Danko (za poslancov)
             Miroslav Hrčka (za občanov obce)
             Zuzana Masaryková, Andrea Hrnčiarová (za OÚ)
2.    Komisia pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci
a)    Predsedu: Ing. Monika Mačayová
b)    Členov: Mgr. Jana Krafčíková, Ivan Lietava (za poslancov)
              Mgr. Jarmila Fundárková, Mgr. Iveta Krajčovičová, Mgr. Zita Miháliková
              (za občanov obce)
              Natália Almášiová (za OÚ)
3.    Komisia pre riešenie sťažností podľa schválených Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Báhoň
a)    Predsedu: Rudolf Vavrovič
b)    Členov: Mgr. Jana Krafčíková, Mgr. Pavol Haviernik
c)    Náhradník: Matúš Almáši
4.    Komisia pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce Báhoň
Mgr. Pavol Haviernik, Ing. Monika Mačayová, Adam Danko
C/ určuje
1.    sobášiacich pri civilnom obrade na volebné obdobie 2022-2026:
-    Ing. Ivan Patoprstý – starosta obce
-    Mgr. Pavol Haviernik – zástupca starostu obce
2.    deň konania civilných sobášov – streda, piatok, sobota
3.    miesto konania sobášov – obradná sieň OÚ
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 6/
Určenie platu starostu obce, príspevok na stravovanie starostu.
Poslanec OZ P. Haviernik navrhol starostovi zvýšiť minimálny plat starostu o 50%. Ostatní poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili.

UZNESENIE č. 6/U/2022
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni na základe §11 ods. 4 písm. i) Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods.2, 2. veta zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu o 50%.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 7/U/2022
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje príspevok na stravovanie starostu obce do výšky 55% z ceny stravného lístka.


Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 7/
Určenie finančného limitu, s ktorým môže starosta disponovať.
Starosta obce s účtovníčkou obce Zuzanou Masarykovou vysvetlili poslancom možnosti oprávnenia starostu vykonávať zmeny rozpočtu obce.

UZNESENIE č. 8/U/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  schvaľuje v zmysle § 11, ods. 4. písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vykonávanie zmien rozpočtu obce počnúc rozpočtom obce za rok 2023 starostom obce v nasledovnom rozsahu:
-    presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v maximálnej výške 10.000,00 € na každé rozpočtové opatrenie, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
Hlasovanie:
za:                     7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 8/ Diskusia
Kontrolórka obce p. Balejčíková zablahoželala starostovi a poslancom OZ k ich zvoleniu a popriala im, aby sa im v tomto volebnom období darilo. Zdôraznila poslancom dôležitosť komunikácie a zároveň poznamenala, že sa  rámci svojich možností bude snažiť poskytovať im rady a usmernenia.

Bod 9/ Záver
Starosta ukončil ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.Zapisovateľka:  Natália Almášiová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

Overovatelia zápisnice:
Rudolf Vavrovič
Ing. Monika Mačayová