Copyright 2023 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 21. júna 2023

Prítomní poslanci: M. Almáši, A. Danko, Mgr. P. Haviernik, Mgr. J. Krafčíková, I. Lietava,
Ing. M. Mačayová
P r o g r a m :
l/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesenia zo 7. zasadnutia OZ
4/ Výberové konanie na projektanta na kuchyňu ZŠ s MŠ Báhoň
5/ IBV- Za záhradami, Školská ul., Báhoň
6/ Rôzne: 01.07.2023 – Letné kino
7/ Diskusia
8/ Záver

Bod 1/
Otvorenie zasadnutia
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báhoni otvoril a viedol starosta obce Ing. Ivan
Patoprstý. Privítal prítomných a skonštatoval, že zasadnutie OZ s počtom prítomných
poslancov 6 je uznášaniaschopné.

Bod 2/
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľka: Natália Almášiová
Overovatelia zápisnice: Ing. M. Mačayová, I. Lietava
Starosta obce predstavil program 8. zasadnutia poslancom a navrhol ho upraviť nasledovne:
Doplniť bod:
- Oznámenie o prevádzkovej dobe – Drogéria Silvia
D o p l n e n ý p r o g r a m:
l/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesenia zo 7. zasadnutia OZ
4/ Výberové konanie na projektanta na kuchyňu ZŠ s MŠ Báhoň
5/ IBV- Za záhradami, Školská ul., Báhoň
6/ Oznámenie o prevádzkovej dobe – Drogéria Silvia
7/ Rôzne: 01.07.2023 – Letné kino
8/ Diskusia
9/ Záver

UZNESENIE č. 1/8/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje
doplnený program 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave.
Hlasovanie:
za: 6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

Bod 3/
Kontrola plnenia uznesení zo 7. zasadnutia OZ:
Zástupca starostu p. Pavol Haviernik predniesol kontrolu uznesení zo  7. zasadnutia OZ, ktoré
sa konalo dňa 7.6.2023. Uznesenia boli splnené.
UZNESENIE č. 2/8/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

Bod 4/
Výberové konanie na projektanta na kuchyňu ZŠ s MŠ Báhoň.
Obec Báhoň vyhlásila dňa 22.5.2023 verejné obstarávanie na zákazku: Vypracovanie
projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: „Rekonštrukcia havarijného stavu kuchyne
pre ZŠ Báhoň“. Zákazka bola ukončená dňa 14.6.2023. Ponuky predložili tri projektové
kancelárie. Výhercom sa stala spoločnosť SD ateliér s.r.o. s najnižšou ponukou 23.988 EUR
s DPH.
UZNESENIE č. 3/8/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie výsledok výberového konania na
vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: „Rekonštrukcia havarijného
stavu kuchyne pre ZŠ Báhoň“ - kanceláriu SD ateliér s.r.o., Jedenásta 9, 831 01 Bratislava
s ponukou 23.988 EUR s DPH.

Bod 5/
IBV- Za záhradami, Školská ul., Báhoň
Na 7. zasadnutí OZ dňa 7.6.2023 p. Karol Iždinský spolu s projektantom Ing. arch. Tomášom
Šebom predstavili poslancom novú štúdiu lokality IBV Za záhradami za Školskou ulicou
(príloha pri zápisnici zo 7. zasadnutia OZ).
UZNESENIE č. 4/8/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň ruší uznesenie č. 13a/20/2021 zo dňa 25.8.2021 – súhlas
s alternatívou č. 4 štúdie na plánovanú výstavbu IBV na pozemkoch za Školskou ulicou.
Hlasovanie:
za: 4 hlasy (Haviernik, Danko, Mačayová, Krafčíková)
proti: 0
zdržal sa: 2 (Lietava, Almáši)
UZNESENIE č. 5/8/2023
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni súhlasí s variantom 06/2023 na plánovanú výstavbu IBV Za
záhradami.
Hlasovanie:
za: 2 hlasy (Haviernik, Krafčíková)
proti: 0
zdržal sa: 4 (Lietava, Almáši, Danko, Mačayová)
Uznesenie nebolo prijaté.

Bod 6/
Pán Mgr. Mário Tunega podal oznámenie o prevádzkovej dobe maloobchodnej predajne
Drogéria Silvia na ul. 1.mája 151/28, Báhoň, ktoré bude platiť počas školských prázdnin
(letných, zimných, jarných) nasledovne: pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hod. s
obedňajšou prestávkou od 12:00 do 13:00 hod., v sobotu od 7:30 do 12:00 hod.
UZNESENIE č. 6/8/2023
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni berie na vedomie „Oznámenie o prevádzkovej dobe“ p.
Mgr. Mária Tunegu – Drogéria Silvia na prevádzku maloobchodnej predajne na ul. 1.mája
151/28, Báhoň počas školských prázdnin s otváracími hodinami: pondelok - piatok od 8:00 do
17:00 hod., s prestávkou od 12:00 do 13:00 hod. a v sobotu od 7:30 do 12:00 hod.

Bod 7/ Rôzne
Kultúrne akcie
Letné kino 1.7.2023 – premietať sa bude film „Dračia krajina“. Bufet a Caffemobil sú
zabezpečené.
Richtárska vatra sa bude konať 26.8.2023.
P. poslankyňa Krafčíková upozornila na požiadavku občanov na bankomat v obci. Starosta
informoval že pri predchádzajúcom jednaní s bankou bola požiadavka min. 800 výberov
mesačne, inak by obec za prevádzku bankomatu doplácala. Starosta zistí možnosti
prevádzkovania bankomatu u spoločnosti, ktorá má bankomaty v Coop Jednota Kaplna a na
zdravotnom stredisku v Budmericiach.

Bod 8/ Diskusia

Bod 9/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľka: Natália Almášiová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

Overovatelia zápisnice:
Ivan Lietava
Ing. Monika Mačayová