Copyright 2024 - Obec Báhoň

UZNESENIA

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 21. júna 2023

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/8/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje
doplnený program 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave.
Hlasovanie:
za: 6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
UZNESENIE č. 2/8/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.
UZNESENIE č. 3/8/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie výsledok výberového konania na
vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: „Rekonštrukcia havarijného
stavu kuchyne pre ZŠ Báhoň“ - kanceláriu SD ateliér s.r.o., Jedenásta 9, 831 01 Bratislava
s ponukou 23.988 EUR s DPH.
UZNESENIE č. 4/8/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň ruší uznesenie č. 13a/20/2021 zo dňa 25.8.2021 – súhlas
s alternatívou č. 4 štúdie na plánovanú výstavbu IBV na pozemkoch za Školskou ulicou.
Hlasovanie:
za: 4 hlasy (Haviernik, Danko, Mačayová, Krafčíková)
proti: 0
zdržal sa: 2 (Lietava, Almáši)
UZNESENIE č. 5/8/2023
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni súhlasí s variantom 06/2023 na plánovanú výstavbu IBV Za
záhradami.
Hlasovanie:
za: 2 hlasy (Haviernik, Krafčíková)
proti: 0
zdržal sa: 4 (Lietava, Almáši, Danko, Mačayová)
Uznesenie nebolo prijaté.
UZNESENIE č. 6/8/2023
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni berie na vedomie „Oznámenie o prevádzkovej dobe“ p.
Mgr. Mária Tunegu – Drogéria Silvia na prevádzku maloobchodnej predajne na ul. 1.mája
151/28, Báhoň počas školských prázdnin s otváracími hodinami: pondelok - piatok od 8:00 do
17:00 hod., s prestávkou od 12:00 do 13:00 hod. a v sobotu od 7:30 do 12:00 hod.

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce