Copyright 2024 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni,

konaného dňa 4. augusta 2023

Prítomní poslanci: M. Almáši, A. Danko, Mgr. P. Haviernik, Mgr. J. Krafčíková, I. Lietava,
Ing. M. Mačayová
P r o g r a m :
l/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesenia z 8. zasadnutia OZ
4/ Výberové konanie na dodávateľa rekonštrukcie kuchyne ZŠ s MŠ Báhoň
5/ IBV- Za záhradami, Školská ul., Báhoň
6/ Rôzne: 26.08.2023 – Richtárska Vatra 3. ročník
7/ Diskusia
8/ Záver

Bod 1/
Otvorenie zasadnutia
9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báhoni otvoril a viedol starosta obce Ing. Ivan
Patoprstý. Privítal prítomných a skonštatoval, že zasadnutie OZ s počtom prítomných
poslancov 6 je uznášaniaschopné.

Bod 2/
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľka: Natália Almášiová
Overovatelia zápisnice: Mgr. J. Krafčíková, M. Almáši
Starosta obce predstavil program 9. zasadnutia poslancom. Do programu nebol doplnený
žiadny bod.
UZNESENIE č. 1/9/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje
program 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.
Hlasovanie:
za: 6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

Bod 3/
Kontrola plnenia uznesení z 8. zasadnutia OZ:

Zástupca starostu p. Pavol Haviernik predniesol kontrolu uznesení zo  8. zasadnutia OZ, ktoré
sa konalo dňa 21.6.2023.
UZNESENIE č. 2/9/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

Bod 4/
Výberové konanie na opravu kuchyne ZŠ s MŠ Báhoň.
Obec Báhoň vyhlásila dňa 24.07.2023 verejné obstarávanie na zákazku „Rekonštrukcia
kuchyne s jedálňou ZŠ Báhoň“. Zákazka s hodnotou nižšieho rozsahu bola vyhlásená
prostredníctvom informačného systému EVO. Ponuky uchádzači mohli predložiť do 12:00
hod. dňa 4.8.2023. Zákazka bola ukončená dňa 04.08.2023 o 19:05 hod. a vyhodnocovala sa
na zasadnutí OZ. Ponuky predložili tri spoločnosti. Výhercom sa stala spoločnosť AB
Enertex, spol. s r.o. s najnižšou ponukou 155.733,43 EUR s DPH.
UZNESENIE č. 3/9/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie výsledok výberového konania na
„Rekonštrukciu kuchyne s jedálňou ZŠ Báhoň“, a to spoločnosť AB Enertex, spol. s r.o.,
Gruzínska 4, 821 05 Bratislava s ponukou 155 733,43 EUR s DPH.

Bod 5/
IBV- Za záhradami, Školská ul., Báhoň
Projektová kancelária Architekti Šebo Lichý s.r.o. predložili Návrh regulácie územia v obci
Báhoň. Poslanci s štúdiou 08/2023 súhlasili.
UZNESENIE č. 4/9/2023
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni súhlasí s variantom č. 08/2023 na plánovanú výstavbu IBV
Za záhradami za Školskou ulicou.
Hlasovanie:
za: 6 hlasov
proti: 0
zdržal sa: 0

Bod 6/ Rôzne
Kultúrne akcie
 Richtárska vatra sa bude konať 26.8.2023 na futbalovom štadióne. V rámci programu
vystúpia Bukasový masív a Old school Brothers. O občerstvenie sa postará Bufet
u Švorcových, futbalisti a poľovníci.
 Hody – v nedeľu 8.10.2023 sa odohrá futbal Báhoň-Budmerice o 15:30 hod.. Deti
budú hrať futbal doobeda.
 Letné kino – posledné letné kino sa uskutoční k ukončeniu prázdnin dňa 2.9.2023
(sobota) pred školou.

Bod 7/ Diskusia

Bod 8/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva.


Zapisovateľka: Natália Almášiová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

Overovatelia zápisnice:
Matúš Almáši
Mgr. Jana Krafčíková