Copyright 2023 - Obec Báhoň

UZNESENIA

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 4. augusta 2023

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/9/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje
program 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.
Hlasovanie:
za: 6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
UZNESENIE č. 2/9/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.
UZNESENIE č. 3/9/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň berie na vedomie výsledok výberového konania na
„Rekonštrukciu kuchyne s jedálňou ZŠ Báhoň“, a to spoločnosť AB Enertex, spol. s r.o.,
Gruzínska 4, 821 05 Bratislava s ponukou 155 733,43 EUR s DPH.
UZNESENIE č. 4/9/2023
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni súhlasí s variantom č. 08/2023 na plánovanú výstavbu IBV
Za záhradami za Školskou ulicou.
Hlasovanie:
za: 6 hlasov
proti: 0
zdržal sa: 0

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce