Copyright 2024 - Obec Báhoň

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva
v .....Báhoni......................................

Obec .......Báhoň............................................................ uverejňuje podľa § 173 ods.
2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov,
zaregistrovaných pre voľby do obecného - mestského - miestneho 1) zastupiteľstva podľa
jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1
poradové číslo, meno, priezvisko, 1 2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany 2 3)
1. Karol Švorc, 67 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
.
Vo volebnom obvode sa volí ...1.......... poslanec.
V Báhoni
Dátum: 03.08.2023

predseda volebnej komisie
podpis
odtlačok pečiatky obce

 


Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia

o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 9. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť

do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky
a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“)
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase
pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený
do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho
zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v
obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť
zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo
zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


OBEC B Á H O Ň

ul. SNP 65 , 900 84 Báhoň, č. t. 033/6455340

Z V E R E J N E N I E

V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.180/2014 Z.z.,

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
konaných 9. septembra 2023

má Obec Báhoň
ku dňu vyhlásenia volieb
1 836 obyvateľov


OBEC B Á H O Ň

ul. SNP 65 , 900 84 Báhoň, č. t. 033/6455340

Z V E R E J N E N I E

volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má zvoliť

pri voľbách do obecného zastupiteľstva, ktoré sa budú konať dňa 9.9.2023:

1 poslanec obecného zastupiteľstva

v 1 volebnom obvode


OBEC B Á H O Ň
ul. SNP 65 , 900 84 Báhoň, č. t. 033/6455340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zverejnenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy

obcí konaných dňa 9. septembra 2023

Natália Almášiová
SNP 264/65, 900 84 Báhoň
tel.: 033/6455340
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny:
PONDELOK 8:00 – 17:00 h.
STREDA 8:00 – 17:00 h.
PIATOK 8:00 – 12:00 h.