Copyright 2019 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z XXV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 18. júna 2014

Bod 1/ Otvorenie – starosta privítal prítomných hostí a poslancov : M. Baksová, Ing. Jankovičová, Mgr. Haviernik, M. Hrčka, Mgr. V. Danková , Mgr. A. Olosová
Ospravedlnení – R. Vavrovič

Bod 2/
Zapisovateľka : Eva Lojová
Overovatelia zápisnice – P. Haviernik, M. Baksová
Program zasadnutia bol schválený s doplnením bodov :
- P. Parajka - žiadosť o schválenie IBV na parc.2424- Vŕšky, k.ú. Báhoň
- Martina Budinska, Potočná 10 - žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy na obecný pozemok, parc.č. 230/3 k.ú. Báhoň
- Mária Kernová, Potočná 11 - žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na obecný pozemok, parc.č. 230/3, k.ú. Báhoň
- Žiadosť o informáciu o funkčnom využití pozemku, parc.č. 2627, LV 1854 –p.Mačiková

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 24. zasadnutia OZ - prečítala Mgr. Olosová Anna .
 Bez pripomienok poslancov.
UZNESENIE č. 1/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 24. zasadnutia OZ.

Bod 4/ VZN č. 2/2014 o verejnom poriadku v obci – príloha
Poslanci súhlasili a navrhli nariadenie poslať všetkým obyvateľom obce/ vložiť do najbližšieho čísla BN/
UZNESENIE č. 2/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e VZN č. 2/2014 o verejnom poriadku v obci


Bod 5/ Správa HK kontroly vyúčtovania dotácií v r. 2013- príloha
Dotácie sú poskytované 6 organizáciám v obci. Čerpanie aj vyúčtovanie bolo v súlade s VZN obce Báhoň o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
UZNESENIE č. 3/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e správu z kontroly vyúčtovania dotácií za r. 2013.


Bod 6/ Správa HK z kontroly vybavovania sťažností za rok 2013 - príloha
UZNESENIE č. 4/ XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e správu z kontroly vybavovania sťažností za rok 2013


Bod 7/ Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu + záverečný účet obce 2013- viď. príloha. Hlavný kontrolór obce preložil stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2013.
UZNESENIE č. 5/ XXV/2014
l. Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Báhoň za rok 2013.
2. HK o d p o r ú č a obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie obce Báhoň za rok 2013 - bez výhrad .
UZNESENIE č. 6/ XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Záverečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.


Bod 8/ Žiadosť vlastníkov bytov DEVA 4 na ul. l.mája 14, Báhoň o dlhodobý prenájom časti obecného pozemku parc.č. 498/1 o výmere 198 m2 (180 m2 parkovisko, 18 m2 prístupová cesta) na vybudovanie parkoviska a príjazdovej cesty pred bytovým domom, ktorý je na susednej parc.č. 498/4 k.ú. Báhoň na vlastné náklady, ktoré by využívali len obyvatelia bytovky. Technické riešenie parkoviska dohodne s majiteľmi bytovky starosta obce s členmi komisie finančno-stavebnej a verejného poriadku.
UZNESENIE č. 7/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvoriť nájomnú zmluvu na dlhodobý prenájom časti obecného pozemku, parc. č. 491/1 v k. ú. Báhoň o výmere 198 m2 nachádzajúci sa na ul. l.mája 14 so spoločenstvom DEVA 4 za finančnú úhradu 1€/rok s prenájmom na 30 rokov.


Bod 9/ Žiadosť Bohumila Podmanického o predĺženie nájomnej zmluvy obecného pozemku parc. č. 24/2 v k. ú. Báhoň, o výmere 32 m2 (bývalé Potraviny na ul. l. mája) na dobu 10 rokov.
Žiadateľ vysvetlil OZ, že priestory by využíval na archivovanie spisov z jeho podnikateľskej činnosti .
UZNESENIE č. 8 /XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e prenájom obec. pozemku parc. č. 24/2 v k. ú. Báhoň, o výmere 32 m2 na dobu 5 rokov za cenu prenájmu 106,22 €/rok.

Bod 10/ Žiadosť o schválenie prevádzky a otváracích hodín- Jadranská zmrzlina, Limon Neziri, Harmónia 3002, Modra.
UZNESENIE č. 9/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e prevádzku Jadranskej zmrzliny na ul. SNP 253/68 v Báhoni.
Otváracie hodiny : Pondelok až Nedeľa od 12.00 – 20.00 hod.

Bod 11/ Výberové konanie na dodávateľa plastových okien a dverí na Zdravotnom stredisku a lekárni v Báhoni.
Boli predložené 3 ponuky –
1. INCON Prievidza cenová ponuka 9 446,60€
2. Teamplast Bratislava cenová ponuka 9 542,17€
3. WINDSTOP cenová ponuka 8 782,20€

UZNESENIE č. 10/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e firmu WINDSTOP za dodávateľa plastových okien a dverí na Zdravotnom stredisku a lekárni v Báhoni za finančnú odplatu 8 782,20€.

Bod 12/ Výberové konanie na dodávateľa diela: Rozšírenie kanalizácie na Potočnej ulici.
Cenové ponuky predložili
1. H.M.MONT, Báhoň cenová ponuka 6 473,13 €
2. POIP - Nagy L., Budmerice cenová ponuka 7 151,30 €
3. Zdenko Hájnik, Pusté Úľany cenová ponuka 8 192,69 €

UZNESENIE č. 11/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa diela: Rozšírenie kanalizácie na Potočnej ulici v Báhoni - firmu H.M.MONT, Báhoň s cenovou ponukou 6 473,13€.

Bod 13/Výberové konanie na dodávateľa diela: Oprava chodníka na Potočnej ulici v Báhoni.
Cenové ponuky predložili:
1. Komunikácie, Cífer , E. Hrčka 2 998,70 €
2. PH-Stav, Bučany 2 989,48 €
3. CS s. r. o., Trnava 2 751,37 €

UZNESENIE č. 12/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa diela: Oprava chodníkov na Potočnej ulici - firmu CS s.r.o. Trnava s cenovou ponukou 2 751,37€.
 
Bod 14/ Organizačný poriadok OÚ- zmeny
Presúva sa na budúce zasadnutie.

Bod 15/ Rôzne

 Žiadosť p. Petra Parajku o vydanie záväzného stanoviska k výstavbe IBV rodinných domov v lokalite Vŕšky na pozemku č. 2424 v extraviláne obce Báhoň- za PVD Báhoň.
Stanovisko poslancov bolo záporné, nakoľko je to lokalita mimo zastavaného územia obce , kde nie sú vybudované žiadne inžinierske siete, verejné osvetlenie, miestny rozhlas, prístupová komunikácia a nie je vyriešené ani napojenie na splaškovú kanalizáciu, čo predstavuje vážny problém, nakoľko obecná ČOV je už teraz poddimenzovaná pre potreby obce. Taktiež upozornili na blízkosť poľnohospodárskeho družstva – zápach z chovu oviec, hluk z ťažkých mechanizmov i prevádzok živnostníkov, prístupová cesta k predmetnej lokalite vedie okolo zberového dvora, odkiaľ sa môže šíriť hlavne v letných mesiacoch zápach. Prípadným vlastníkom rod. domov by to mohlo v budúcnosti prekážať.
Obec v súčasnej dobe potrebuje investovať finančné prostriedky už do rozbehnutých projektov a aktivít.
UZNESENIE č. 13/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í s vydaním súhlasného stanoviska k výstavbe IBV v lokalite Vŕšky parcela č. 2424.
Hlasovanie - 5 poslancov hlasovalo proti - A. Olosová, P. Haviernik, M. Baksová, I. Jankovičová, M. Hrčka .
Mgr. Danková sa zdržala hlasovania.

Dobrovoľný hasičský zbor –
Mladí obyvatelia Báhoňa sa dohodli na založení Dobrovoľného hasičského zboru . Požiadali poslancov o podporu a pomoc pri zabezpečení priestorov na hasičské potreby a taktiež o vyčlenenie financií z rozpočtu obce.
Poslanci a starosta súhlasili so založením DHZ a prisľúbili finančnú pomoc a zabezpečenie priestorov.

p. Budinská Martina – žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy
na prenájom obec. pozemku parc. č. 230/3 pod prenosnou garážou v k . ú. Báhoň
ku dňu 1.8.2014.
UZNESENIE č. 14/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s ukončením nájomnej zmluvy s p. Budinskou Martinou na prenájom časti pozemku parc. č. 230/3 pod prenosnou garážou ku dňu 1.8.2014.

p. Kernová Mária – žiadosť o prenájom časti obecného pozemku parc. č. 230/3 .
UZNESENIE č. 15/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzavretím nájomnej zmluvy s p. Kernovou Máriou na prenájom časti obecného pozemku parc. č. 230/3 pod prenosnou garážou od 1.8.2014 na dobu neurčitú. Cena nájmu za pozemok je 33,19 €/rok.


Starosta obce : Ing. Ivan Patoprstý
Zapisovateľka : Eva Lojová
Overovatelia zápisnice : P. Haviernik, M. Baksová


f t g