Copyright 2019 - Obec Báhoň

UZNESENIE
z XXV. zasadnutia OZ, konaného dňa 18. júna 2014

UZNESENIE č. 1/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 24. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e VZN č. 2/2014 o verejnom poriadku v obci

UZNESENIE č. 3/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e správu z kontroly vyúčtovania dotácií za r. 2013.

UZNESENIE č. 4/ XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e správu z kontroly vybavovania sťažností za rok 2013

UZNESENIE č. 5/ XXV/2014
l. Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Báhoň za rok 2013.
2. HK o d p o r ú č a obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie obce Báhoň za rok 2013 - bez výhrad .

UZNESENIE č. 6/ XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Záverečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.

UZNESENIE č. 7/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvoriť nájomnú zmluvu na dlhodobý prenájom časti obecného pozemku, parc. č. 491/1 v k. ú. Báhoň o výmere 198 m2 nachádzajúci sa na ul. l.mája 14 so spoločenstvom DEVA 4 za finančnú úhradu 1€/rok s prenájmom na 30 rokov.

UZNESENIE č. 8 /XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e prenájom obec. pozemku parc. č. 24/2 v k. ú. Báhoň, o výmere 32 m2 na dobu 5 rokov za cenu prenájmu 106,22 €/rok.

UZNESENIE č. 9/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e prevádzku Jadranskej zmrzliny na ul. SNP 253/68 v Báhoni.
Otváracie hodiny : Pondelok až Nedeľa od 12.00 – 20.00 hod.

UZNESENIE č. 10/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e firmu WINDSTOP za dodávateľa plastových okien a dverí na Zdravotnom stredisku a lekárni v Báhoni za finančnú odplatu 8 782,20€.

UZNESENIE č. 11/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa diela: Rozšírenie kanalizácie na Potočnej ulici v Báhoni - firmu H.M.MONT, Báhoň s cenovou ponukou 6 473,13€.

UZNESENIE č. 12/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa diela: Oprava chodníkov na Potočnej ulici - firmu CS s.r.o. Trnava s cenovou ponukou 2 751,37€.

UZNESENIE č. 13/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í s vydaním súhlasného stanoviska k výstavbe IBV v lokalite Vŕšky parcela č. 2424.
Hlasovanie - 5 poslancov hlasovalo proti - A. Olosová, P. Haviernik, M. Baksová, I. Jankovičová, M. Hrčka .
Mgr. Danková sa zdržala hlasovania.

UZNESENIE č. 14/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s ukončením nájomnej zmluvy s p. Budinskou Martinou na prenájom časti pozemku parc. č. 230/3 pod prenosnou garážou ku dňu 1.8.2014.

UZNESENIE č. 15/XXV/2014
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzavretím nájomnej zmluvy s p. Kernovou Máriou na prenájom časti obecného pozemku parc. č. 230/3 pod prenosnou garážou od 1.8.2014 na dobu neurčitú. Cena nájmu za pozemok je 33,19 €/rok.


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce


f t g