Copyright 2019 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z XXVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 12. augusta 2014

Bod 1/ Otvorenie – starosta privítal prítomných hostí a poslancov : M. Baksová, M. Hrčka, Mgr. V. Danková , Mgr. A. Olosová, R.Vavrovič
Ospravedlnení – Ing. Jankovičová, Mgr. Haviernik

Bod 2/
Zapisovateľka : Andrea Hrnčiarová
Overovatelia zápisnice – Mgr. Danková, R.Vavrovič
Program zasadnutia bol schválený s doplnením bodov :
- Judr. Čechovič Milan – žiadosť o zrušenie starého uznesenia ku kúpnej zmluve a žiadosť o schválenie kúpnej zmluvy (oprava parcelných čísiel)
- 770. Výročia 1.písomnej zmienky o obci Báhoň – informácia o akcii

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 24. zasadnutia OZ - prečítala Mgr. Olosová Anna .
 Bez pripomienok poslancov.
UZNESENIE č. 1/XXVI/2014
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 25. zasadnutia OZ. /Jednohlasne/

Bod 4/ Záznam z kontroly pokladne OÚ za II.polrok 2013 - HK – príloha
Hlavný kontrolór obce informoval poslancov OZ o vykonanej kontrole pokladne OÚ za II.polrok 2013. Skonštatoval, že vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
UZNESENIE č. 2/XXVI/2014
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e Záznam z kontroly HK – pokladnica OÚ Báhoň za II.polrok 2013. /jednohlasne/

Bod 5/ Rozpočet OÚ za rok 2014 – úprava - príloha
Starosta predložil OZ úpravu rozpočtu obce Báhoň na rok 2014 s vysvetlením zásadných položiek, v ktorých nastala zmena – viď príloha.
UZNESENIE č. 3/XXVI/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e úpravu rozpočtu obce Báhoň na rok 2014.
/jednohlasne/

Bod 6/ Organizačný poriadok OÚ – príloha
Starosta informoval poslancov OZ o zmene organizačného poriadku obce Báhoň. V navrhovanej úprave organizačného poriadku okrem zmien podľa reálnej skutočnosti bolo naviac vytvorené 1 pracovné miesto na OÚ - oddelenie správy daní a miestnych poplatkov a 1 pracovné miesto na technickom úseku – technický pracovník (starostlivosť o verejnú zeleň).
UZNESENIE č. 4/ XXVI/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e organizačný poriadok OÚ Báhoň + Personálne obsadenie funkcií a zložiek OÚ.
/4 poslanci za, 1 poslankyňa sa zdržala/

Bod 7/ Rozsah výkonu funkcie starostu obce.
Starosta inf. OZ, že z dôvodu konania komunálnych volieb v tomto roku, t.j. dňa 15.11.2014 má OZ zo zákona povinnosť určiť najneskôr 90 pred konaním volieb Rozsah výkonu funkcie starostu obce. Starosta podal návrh na plný pracovný úväzok starostu obce Báhoň.
UZNESENIE č. 5/ XXVI/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e rozsah výkonu funkcie starostu obce Báhoň na volebné obdobie 2014-2018 – plný pracovný úväzok. /jednohlasne/.

Bod 8/ Počet volebných obvodov v obci a počet poslancov OZ.
Starosta podal návrh:
Počet volebných obvodov v obci Báhoň – 1.
Počet poslancov OZ obce Báhoň – 7 poslancov.
UZNESENIE č. 6/XXVI/2014
1. Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e počet volebných obvodov v obci Báhoň – 1 volebný obvod.
2. Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e počet poslancov v Obecnom zastupiteľstve obce Báhoň na volebné obdobie 2014 – 2018 v počte – 7 poslancov.
/jednohlasne/

Bod 9/ Zmluva o zriadení združenia obcí pre separovaný zber odpadu regiónu Podunajsko.
Starosta predložil OZ na schválenie – Zmluvu o zriadení združenia obcí pre separovaný zber odpadu regiónu Podunajsko.
UZNESENIE č. 7 /XXVI/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Zmluvu o zriadení združenia obcí pre separovaný zber odpadu regiónu Podunajsko.
/jednohlasne/

Bod 10/ Žiadosť o zrušenie starého uznesenia ku kúpnej zmluve a žiadosť o schválenie kúpnej zmluvy (oprava parcelných čísiel) - Judr. Čechovič Milan.
p.Čechovič Martin /syn/ predložil OZ žiadosť o zrušenie uznesenia OZ obce Báhoň č. XXVI/2010/B/1 zo dňa 23.júna 2010 z dôvodu uvedenia nesprávnych parcelných čísiel v kúpnej zmluve. Zároveň požiadal o schválenie novej kúpnej zmluvy s opravenými parcelnými číslami, a to:
LV 1086, parc.č. 214/23 – zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ o výmere 38 m2 a
LV 1086, parc.č. 214/24 – zastavené plochy a nádvoria, parcela registra „C“ o výmere 50 m2.
UZNESENIE č. 8/XXVI/2014
Obecné zastupiteľstvo r u š í uznesenie OZ obce Báhoň č. XXVI/2010/B/1 zo dňa 23.júna 2010 – odpredaj pozemku pod rodinným domom JUDr. Čechoviča na Potočnej ul. č. 38 o výmere 88 m2 za kúpnu cenu 1€.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 9/XXVI/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e kúpnu zmluvu na odpredaj obecných pozemkov v k.ú. Báhoň, vedených na LV č. 1086, parc.č 214/23-zast.plochy a nádvoria, parcela reg.“C“ o výmere 38 m2 a parc.č. 214/24-zast.plochy a nádvoria, parcela reg.“C“ o výmere 50 m2 za kúpnu cenu 1 €/m2 JUDr. Milanovi Čechovičovi, bytom Báhoň, Potočná 38. Tento odpredaj bol schválený 3/5 väčšinou hlasov OZ obce Báhoň
Prevod majetku obce sa uskutoční v zmysle § 9 a 9a, odst. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí .
.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: uplatnenie osobitného zreteľa pri tomto predaji je odôvodnené nasledovne: na časti predmetných pozemkov parc.č. 214/23 a 214/24, ktoré sú vo vlastníctve Obce Báhoň, sa nachádza rodinný dom, súpisné číslo 378, ktorý je majetkom JUDr. Milana Čechoviča. Predmetné pozemky parc.č. 214/23 a 214/24 chce JUDr. Čechovič od Obce Báhoň odkúpiť z dôvodu vysporiadania majetkových pomerov k existujúcej stavbe. Tento pozemok je nepoužiteľný na iný účel.
/jednohlasne/

Bod 11/ Rôzne
Priebeh výberového konania na Výstavbu športového areálu v ZŠ s MŠ
Starosta informoval OZ, že 1.kolo – otváranie obálky „Ostatné“ už prebehlo dňa 5.8.2014.
2.kolo - otváranie obálok s cenovými ponukami je naplánované na 20.augusta 2014 o 9.00 hod. v zasadačke OU.

Bod 12/
770. Výročie 1.písomnej zmienky o obci Báhoň – informácia o akcií.
Starosta informoval poslancov OZ o pripravovanej akcií 770.výročia 1.písomnej zmienky o obci. Akcia bude dňa 4.10.2014.
Nová socha sv. Františka bude osadená do ohrádky na ul. SNP, vedľa areálu kostola.

 

Starosta obce : Ing. Ivan Patoprstý
Zapisovateľka : Andrea Hrnčiarová
Overovatelia zápisnice : Mgr. Veronika Danková, Rudolf Vavrovič


f t g