Copyright 2019 - Obec Báhoň

UZNESENIE
z XXVI. zasadnutia OZ, konaného dňa 12. augusta 2014

UZNESENIE č. 1/XXVI/2014
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 25. zasadnutia OZ.
/Jednohlasne/

UZNESENIE č. 2/XXVI/2014
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e Záznam z kontroly HK – pokladnica OÚ Báhoň za II.polrok 2013.
 /jednohlasne/

UZNESENIE č. 3/XXVI/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e úpravu rozpočtu obce Báhoň na rok 2014.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 4/ XXVI/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e organizačný poriadok OÚ Báhoň + Personálne obsadenie funkcií a zložiek OÚ.
/4 poslanci za, 1 poslankyňa sa zdržala/

UZNESENIE č. 5/ XXVI/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e rozsah výkonu funkcie starostu obce Báhoň na
volebné obdobie 2014-2018 – plný pracovný úväzok.
/jednohlasne/.

UZNESENIE č. 6/XXVI/2014
1. Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e počet volebných obvodov v obci Báhoň – 1 volebný obvod.
2. Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e počet poslancov v Obecnom zastupiteľstve obce Báhoň na volebné obdobie 2014 – 2018 v počte – 7 poslancov.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 7 /XXVI/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Zmluvu o zriadení združenia obcí pre separovaný zber odpadu regiónu Podunajsko.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 8/XXVI/2014
Obecné zastupiteľstvo r u š í uznesenie OZ obce Báhoň č. XXVI/2010/B/1 zo dňa 23.júna 2010 – odpredaj pozemku pod rodinným domom JUDr. Čechoviča na Potočnej ul. č. 38 o výmere 88 m2 za kúpnu cenu 1€.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 9/XXVI/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e kúpnu zmluvu na odpredaj obecných pozemkov v k.ú. Báhoň, vedených na LV č. 1086, parc.č 214/23-zast.plochy a nádvoria, parcela reg.“C“ o výmere 38 m2 a parc.č. 214/24-zast.plochy a nádvoria, parcela reg.“C“ o výmere 50 m2 za kúpnu cenu 1 €/m2 JUDr. Milanovi Čechovičovi, bytom Báhoň, Potočná 38. Tento odpredaj bol schválený 3/5 väčšinou hlasov OZ obce Báhoň
Prevod majetku obce sa uskutoční v zmysle § 9 a 9a, odst. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí .
.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: uplatnenie osobitného zreteľa pri tomto predaji je odôvodnené nasledovne: na časti predmetných pozemkov parc.č. 214/23 a 214/24, ktoré sú vo vlastníctve Obce Báhoň, sa nachádza rodinný dom, súpisné číslo 378, ktorý je majetkom JUDr. Milana Čechoviča. Predmetné pozemky parc.č. 214/23 a 214/24 chce JUDr. Čechovič od Obce Báhoň odkúpiť z dôvodu vysporiadania majetkových pomerov k existujúcej stavbe. Tento pozemok je nepoužiteľný na iný účel.
/jednohlasne/


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce
V Báhoni, dňa 12.8.2014


f t g