Copyright 2020 - Obec Báhoň

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014

Počet obyvateľov obce Báhoň ku dňu 22. august 2014 je 1755 obyvateľov.

Vec : Výpis uznesenia z XXVI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12. augusta 2014

UZNESENIE č. 5/ XXVI/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e rozsah výkonu funkcie starostu obce Báhoň na
volebné obdobie 2014-2018 – plný pracovný úväzok.

UZNESENIE č. 6/XXVI/2014
1. Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e počet volebných obvodov v obci Báhoň – 1 volebný obvod.
2. Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e počet poslancov v Obecnom zastupiteľstve obce Báhoň na volebné obdobie 2014 – 2018 v počte – 7 poslancov.


 Ing. Ivan Patoprstý – starosta obce


f t g