Copyright 2020 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

zo  22.  zasadnutia   OZ , konaného dňa  15.11. 2017

Bod 1/ Otvorenie

Zasadnutie otvoril    starosta obce, privítal prítomných.

Prítomní :  R. Vavrovič, K. Hollá, D. Švorc , Mgr. Haviernik.,  Ing. A. Švorc, M. Hrčka, Mgr. I. Krajčovičová

 

Bod 2/

Za overovateľov zápisnice boli zvolení – K. Hollá, R. Vavrovič

Zapisovateľka : Eva Lojová

Program bol jednohlasne schválený  aj s doplnenými bodmi-

-výberové   konanie na vývoz azbestu zo zber. dvora

-odstúpenie od zmluvy – Stavouno s.r.o

-ukončenie nájomnej zmluvy – Mudr. Devečková

-uzatvorenie nájomnej zmluvy- MUDr. Revayová

-dodatok č. 8 k VZN č.1/2008- o výške príspevku na stravu v ZŠ Báhoň

- vyradenie  služobného nákladného auta   Škoda 1203 EČV PK685AU z evidencie  z dôvodu nefunkčnosti  a opotrebovanosti vozidla

 

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 21. zasadnutia OZ- prečítal Mgr. Haviernik.

Bez pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 1/22/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e     kontrolu uznesenia z

21. zasadnutia OZ.

 

Bod 4/ Nájomná zmluva  na prenájom ornej pôdy  so Združením BEMA - Benjamín Nagy, Marek Nagy, Vištuk-

UZNESENIE č. 2/22/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 30.8.2012 uzatvorenej s nájomcom SHR- Združenie BEMA, so sídlom Vištuk 423,  na prenájom ornej pôdy. Doba prenájmu predmetných pozemkov je na dobu určitú 5 rokov, s účinnosťou od 1.11.2017, t.j. do 1.11.2022 s jednoročnou výpovednou lehotou. Cena prenájmu 120 €/ha.

/jednohlasne/

 

Bod 5/ Nájomná zmluva  na prenájom ornej pôdy  s PVD Báhoň-

UZNESENIE č. 3/22/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Nájomnú zmluvu č. 4204 na prenájom obecných pozemkov s nájomcom  PVD Báhoň,  na prenájom ornej pôdy. Doba prenájmu je na dobu určitú 5 rokov, s účinnosťou od 1.1.2018 do 31.12.2022 s výškou nájmu 110 €/ha.

/jednohlasne/

 

Bod 6/ Nájomná zmluva na prenájom ornej pôdy s p. Laššu Dušan-SHR Bernolákovo-

UZNESENIE č. 4/22/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok č. 1   k Zmluve o nájme nehnuteľnosti  zo dňa  19.11.2015  uzatvorenej s nájomcom  Dušan Laššu – SHR, Bernolákovo na prenájom ornej pôdy. Doba prenájmu predmetných pozemkov je na dobu určitú 5 rokov, s účinnosťou od 1.1.2018 do 31.12.2022. kde sa výška nájmu  upravuje na   110€/ha.

/jednohlasne/

 

Bod 7/ Nájomná zmluva na prenájom Lekárne v Báhoni-

UZNESENIE č. 5/22/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve na prenájom priestorov lekárne sv.Františka v Báhoni, s nájomcom Pharim Rača, s.r.o.  v zastúpení Janez Kečler, konateľ, so sídlom Kubačova 19, Bratislava uzatvorenej dňa 18.10.2007. 

Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.12.2017.

Nájomné bolo zmluvnými stranami dohodnuté vo výške 61,99 €/m2 ročne, t.j. ročne spolu 6570,94 €. Mesačné nájomné predstavuje čiastku 547,58 €.

Nájomné bude nemenné na dobu 5 rokov, t.j. do 1.12.2022.

Priamo platené nájomné vo výške 547,58 € mesačne je splatné do 15. dňa v mesiaci prevodom na bežný účet prenajímateľa v Prima banke Slovensko, pobočka Pezinok, na účet v tvare IBAN: SK69 5600 0000 0066 0134 5001, prípadne v hotovosti do pokladne na obecnom úrade.

Nájomca je povinný uhrádzať náklady spotrebovaných energií, vodného, stočného a poplatku za odpad podľa platných Všeobecne-záväzných nariadení obce.

V čl. IV. sa ruší veta:

Celkové nájomné sa každoročne zvýši o výšku miery inflácie určenou Štatistickým úradom Slovenskej republiky tak, že navýšenie nájomného za rok 2009 (2010, ...) sa zaplatí jednorazovo o infláciu za rok 2008 (2009, ...) do 30.6. bežného roka, na základe vystavenej faktúry prenajímateľom. 

Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

/jednohlasne/

 

 

Bod 8/ Výberové konanie na  tlačiareň – monografia obce  v počte 1000ks.

Boli predložené 3 cenové ponuky :

1. AXIMA, Ivánka pri Dunaji  -  17.400€ 

2. Oto Németh, vydavateľstvo a tlač, Martinčeková 10, Bratislava  - 18.040€ 

3. LUSKPRESS spo. e. r. o. Kupeckého 2, Bratislava-       18.960€

 

Poslanci žiadajú  osloviť ďalšie tlačiarne na predloženie cenovej ponuky ,  z uvedeného  dôvodu sa prekladá    tento bod na budúce zasadnutie  OZ.

 

Bod 9/  Monografia obce – bod sa  prekladá  na budúce OZ

 

Bod 10/  Kúpna zmluva   na   pozemok na zber. dvore  -  p. Ľudmila Augustínová

Poslanci schválili cenu 13€/m2 na odkúpenie pozemku na zberovom dvore od vlastníčky p. Ľudmily Augustínovej.

UZNESENIE č. 6/22/2017

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  uzatvorenie   kúpnej zmluvy s p. Ľudmilou Augustínovou  bytom Báhoň, Mlynská 4 na odkúpenie pozemku na zberovom dvore, parc.č. 292- orná pôda, vo vlastníckom podiele ½, vedená na  LV č. 508, výmera pozemku 565 m2,  za kúpnu cenu 13  €/m2.

/jednohlasne/

 

Bod 11/ Kúpna zmluva na pozemok na zber. dvore – p. Štefan Kožený

Poslanci schválili cenu 13€/m2 na odkúpenie pozemku na zberovom dvore od vlastníka Štefana Koženého.

 

UZNESENIE č. 7/22/2017

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  uzatvorenie kúpnej zmluvy s p. Štefanom Koženým,  bytom Báhoň, Potočná 29 na odkúpenie pozemku na zberovom dvore parc.č. 291- ostatná plocha, vo vlastníckom podiele ½, vedená na LV č. 591, výmera pozemku    573,5 m2, za kúpnu cenu 13 €/m2.

/jednohlasne/

 

Bod 12/ ZŠ Báhoň- žiadosť o navýšenie rozpočtu o prostriedky na   nákup  konvektomatu do kuchyne ZŠ .

V súťaži na predmet zákazky  “Nákup  elektrického konvektomatu   pre školskú  kuchyňu“ bola  vyhodnotená ako najvýhodnejšia ponuka   zo  4 predložených ponúk   firma     GastroPro-GST Trade  s. r. o Kostolná 847 , 02944 Rabča  s cenovou ponukou 5607,-€.

Nakoľko sa kúpa bude realizovať až v roku 2018, poslanci doporučujú zapracovať uvedenú položku do rozpočtu ZŠ s MŠ Báhoň na rok 2018. Rozpočet  2018 bude predložený na schválenie  Obecnému zastupiteľstvu v Decembri 2017.

 

Bod 13/ Zrušenie členstva v ZMOS-e

UZNESENIE   č.8/22/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e    návrh na ukončenie členstva obce Báhoň v ZMOS-e.

/jednohlasne/

 

Bod 14/ Výberové  konanie  -„ Likvidácia azbestu  zo zberového dvora“

Do výberového konania sa prihlásila jedna firma Dilmun System, s.r.o Bratislava s CP 2.640€.  z oslovených 3 firiem.

UZNESENIE  č. 9/22/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e    firmu Dilmun System, s.r.o., Bratislava  za dodávateľa služby – likvidáciu azbestu na zberovom dvore v Báhoni s cenovou ponukou  2.640 €.

/jednohlasne/

 

Bod 15/ Firma Stavouno spol.  s. r. o – odstúpenie od objednávky prác.

UZNESENIE  č. 10/22/2017

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na vedomie   vyjadrenie firmy Stavouno  spol. s.r.o. – odstúpenie od objednávky prác na stavbe  „ Vybudovanie spevnených plôch pri Novom cintoríne  v Báhoni“ z kapacitných dôvodov.

 

Bod 16/ MUDr. Devečková – ukončenie nájomnej zmluvy.

Detská lekárka  požiadala o ukončenie nájomnej  zmluvy na prenájom priestorov ambulancie.

UZNESENIE č.  11/22/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s ukončením prenájmu na Zdravotnom stredisku v Báhoni s MUDr. Annou Devečkovou na prenájom nebytových priestorov detskej ambulancie dohodou k dátumu 31.12.2017.

/jednohlasne/

 

Bod 17/ MEDPED s.r.o., Senec, MUDr. Andrea Hervayová – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom priestorov ambulancie detskej na zdravotnom stredisku v Báhoni.

MUDr. Hervayová nastupuje na miesto detskej lekárky v Báhoni  od 1.1.2018. 

 

UZNESENIE  č. 12/22/2017                                                                                 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  uzatvorenie Zmluvy o nájme a podnájme  nebytových priestorov s firmou MEDPED, s.r.o., so sídlom Nám.1.mája 6, Senec, v zastúpení MUDr. Andreou Hervayovou  na prenájom priestorov pre účely detskej  ambulancie. Nájom sa uzatvára  na 2 roky s účinnosťou od 1.1.2018. Cena za prenájom je vo výške 22 €/za 1 m2 podlahovej plochy nebytového priestoru ročne. Celková výmera podlahovej plochy  nebytového priestoru je 53 m2. Celkové dohodnuté nájomné je platné do 31.12.2019.

/ jednohlasne/

 

Bod 18/ Dodatok  č. 8 k   VZN   č.1/2008 -  úprava ceny stravného v školskej jedálni ZŠ Báhoň.

Vzhľadom na nárast cien potravín ŠJ v ZŠ s MŠ Báhoň predložila návrh na zvýšenie cien stravného v školskej jedálni nasledovne:

 

V prílohe č. 1 – ŠJ – príloha č. 1c:

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, sa podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŠVVaŠ SR mení od 1.1.2018  nasledovne:

 

Materská škola

Stravníci od 2 do 6 rokov

desiata 0,26 €

obed 0,91 €

olovrant 0,22 €

Úhrada v € 1,39 €

 

Základná škola

Stravníci od 6 do 11 rokov-I.stupeň

desiata v € 0,40 €

obed v  € 1,21 €

 

Stravníci od 11 do 15 rokov-II.stupeň

Desiata v € 0,40 €

Obed v € 1,29 €

 

Zamestnanec školy (pedagogický/nepedagogický – MŠ,ZŠ,ŠKD,ŠJ)

Obed - úhrada v € 1,39 €

 

Fyzická osoba (cudzí stravníci)

Obed- úhrada v € 1,95 €

 

UZNESENIE č. 13/22/2017

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e     Dodatok č. 8 k VZN č. 1/2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach. 

/jednohlasne/

 

Bod 19/

- vyradenie  služobného nákladného auta   Škoda 1203 EČV PK685AU   z evidencie  z dôvodu nefunkčnosti  a opotrebovanosti 

UZNESENIE č. 14/22/02017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s vyradením služobného auta Škoda 1203  EČV  PK685AU z dôvodu nefunkčnosti a opotrebovanosti.

/jednohlasne/

 

 

 

Starosta :  Ing. Ivan Patoprstý

Zapisovateľka  :  Eva Lojová

Overovatelia   zápisnice :    Katarína Hollá, Rudolf Vavrovič


f t g