Copyright 2020 - Obec Báhoň

U Z N E S E N I A

z  22.  zasadnutia   OZ , konaného dňa  15.novembra   2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné uznesenia:

 

UZNESENIE č. 1/22/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e     kontrolu uznesenia z

21. zasadnutia OZ.

 

UZNESENIE č. 2/22/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 30.8.2012 uzatvorenej s nájomcom SHR- Združenie BEMA, so sídlom Vištuk 423,  na prenájom ornej pôdy. Doba prenájmu predmetných pozemkov je na dobu určitú 5 rokov, s účinnosťou od 1.11.2017, t.j. do 1.11.2022 s jednoročnou výpovednou lehotou. Cena prenájmu 120 €/ha.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 3/22/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Nájomnú zmluvu č. 4204 na prenájom obecných pozemkov s nájomcom  PVD Báhoň,  na prenájom ornej pôdy. Doba prenájmu je na dobu určitú 5 rokov, s účinnosťou od 1.1.2018 do 31.12.2022 s výškou nájmu 110 €/ha.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 4/22/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok č. 1   k Zmluve o nájme nehnuteľnosti  zo dňa  19.11.2015  uzatvorenej s nájomcom  Dušan Laššu – SHR, Bernolákovo na prenájom ornej pôdy. Doba prenájmu predmetných pozemkov je na dobu určitú 5   

rokov, s účinnosťou od 1.1.2018 do 31.12.2022. kde sa výška nájmu  upravuje na   110€/ha.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 5/22/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve na prenájom priestorov lekárne sv.Františka v Báhoni, s nájomcom Pharim Rača, s.r.o.  v zastúpení Janez Kečler, konateľ, so sídlom Kubačova 19, Bratislava uzatvorenej dňa 18.10.2007. 

Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.12.2017.

Nájomné bolo zmluvnými stranami dohodnuté vo výške 61,99 €/m2 ročne, t.j. ročne spolu 6570,94 €. Mesačné nájomné predstavuje čiastku 547,58 €.

Nájomné bude nemenné na dobu 5 rokov, t.j. do 1.12.2022.

Priamo platené nájomné vo výške 547,58 € mesačne je splatné do 15. dňa v mesiaci prevodom na bežný účet prenajímateľa v Prima banke Slovensko, pobočka Pezinok, na účet v tvare IBAN: SK69 5600 0000 0066 0134 5001, prípadne v hotovosti do pokladne na obecnom úrade.

Nájomca je povinný uhrádzať náklady spotrebovaných energií, vodného, stočného a poplatku za odpad podľa platných Všeobecne-záväzných nariadení obce.

V čl. IV. sa ruší veta:

Celkové nájomné sa každoročne zvýši o výšku miery inflácie určenou Štatistickým úradom Slovenskej republiky tak, že navýšenie nájomného za rok 2009 (2010, ...) sa zaplatí jednorazovo o infláciu za rok 2008 (2009, ...) do 30.6. bežného roka, na základe vystavenej faktúry prenajímateľom. 

Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 6/22/2017

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  uzatvorenie   kúpnej zmluvy s p. Ľudmilou Augustínovou  bytom Báhoň, Mlynská 4 na odkúpenie pozemku na zberovom dvore, parc.č. 292- orná pôda, vo vlastníckom podiele ½, vedená na  LV č. 508, výmera pozemku 565 m2,  za kúpnu cenu 13  €/m2.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 7/22/2017

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  uzatvorenie kúpnej zmluvy s p. Štefanom Koženým,  bytom Báhoň, Potočná 29 na odkúpenie pozemku na zberovom dvore parc.č. 291- ostatná plocha, vo vlastníckom podiele ½, vedená na LV č. 591, výmera pozemku    573,5 m2, za kúpnu cenu 13 €/m2.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE   č.8/22/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e    návrh na ukončenie členstva obce Báhoň v ZMOS-e.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE  č. 9/22/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e    firmu Dilmun System, s.r.o., Bratislava  za dodávateľa služby – likvidáciu azbestu na zberovom dvore v Báhoni s cenovou ponukou  2.640 €.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE  č. 10/22/2017

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na vedomie   vyjadrenie firmy Stavouno  spol. s.r.o. – odstúpenie od objednávky prác na stavbe  „ Vybudovanie spevnených plôch pri Novom cintoríne  v Báhoni“ z kapacitných dôvodov.

 

UZNESENIE č.  11/22/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s ukončením prenájmu na Zdravotnom stredisku v Báhoni s MUDr. Annou Devečkovou na prenájom nebytových priestorov detskej ambulancie dohodou k dátumu 31.12.2017.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE  č. 12/22/2017                                                                                 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  uzatvorenie Zmluvy o nájme a podnájme  nebytových priestorov s firmou MEDPED, s.r.o., so sídlom Nám.1.mája 6, Senec, v zastúpení MUDr. Andreou Hervayovou  na prenájom priestorov pre účely detskej  ambulancie. Nájom sa uzatvára  na 2 roky s účinnosťou od 1.1.2018. Cena za prenájom je vo výške 22 €/za 1 m2 podlahovej plochy nebytového priestoru ročne. Celková výmera

podlahovej plochy  nebytového priestoru je 53 m2. Celkové dohodnuté nájomné je platné do 31.12.2019.

/ jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 13/22/2017

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e     Dodatok č. 8 k VZN č. 1/2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach. 

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 14/22/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s vyradením služobného auta Škoda 1203  EČV  PK685AU z dôvodu nefunkčnosti a opotrebovanosti.

/jednohlasne/

 

 

Ing. Ivan Patoprstý- starosta obce


f t g