Copyright 2020 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

z 23. zasadnutia OZ, konaného dňa 13.decembra 2017

Bod 1/ Otvorenie

Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných.

Prítomní : R. Vavrovič, K. Hollá, D. Švorc, Mgr. Haviernik., Ing. A. Švorc, M. Hrčka,

 Mgr. I. Krajčovičová

 

Bod 2/ Za overovateľov zápisnice boli zvolení – Ing. A. Švorc, Mgr. I. Krajčovičová

Zapisovateľka : Eva Lojová

Program bol jednohlasne schválený aj s doplnenými bodmi-

11/ Správa nezávislého audítora

12/ J. Hrčková- žiadosť o odkúpenie pozemku

13/ p. Krihová – odpredaj pozemku do vlastníctva obce

 

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 22. zasadnutia OZ- prečítal Mgr. Haviernik.

Bez pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 1/23/2017

Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z

22. zasadnutia OZ.

 

Bod 4/ Odstúpenie firmy BTK s.r.o. od objednávky prác na vybudovanie spevnených plôch na starom cintoríne.

Firma požiadala o odstúpenie od objednávky z kapacitných dôvodov.

UZNESENIE č. 2/23/2017

Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e informáciu firmy BTK, Hradská 1/a, Bratislava o odstúpenie od objednávky č. 25/17 zo dňa 30.5.2017.

 

Bod 5/ Smernica č. 1/2017 – registratúrny poriadok a registratúrny plán.

Smernica bola postúpená na schválenie Okresnému archívu v Modre.

UZNESENIE č. 3/23/2017

Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e Smernicu č. 1/2017- registratúrny plán a registratúrny poriadok.

 

Bod 6/ Nájomná zmluva s OZ Villa Bahun, Báhoň, SNP 220/20-

Občianske združenie požiadalo o prenájom obec. pozemkov na zberovom dvore za účelom vybudovania PUMPTRACK-u, čo je asfaltová dráha pre cyklistov a snowboardistov . 

Združenie chce požiadať o dotáciu na BSK. V prípade, že im dotácia nebude poskytnutá chcú začať s budovaním svojpomocne, formou zbierok a príspevkami sponzorov. Poslanci súhlasili s prenájmom pozemkov na zber. dvore s podmienkou, že ak sa pozemky nebudú využívať na daný účel zmluva o prenájme sa zruší.

UZNESENIE č. 4/23/2017

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s OZ Villa Bahun, Báhoň, SNP 20 na prenájom pozemkov v k.ú. Báhoň, parc.č. 113, 114, 115 a 116 podľa vytýčeného náčrtu s nájmom 1€ ročne v období od 01.01.2018 do 30.6.2019. /jednohlasne/.

 

Bod 10/ Návrh Rozpočtu obce Báhoň na roky 2018 s výhľadom na roky 2019,2020- v prílohe

UZNESENIE č.5/23/2017

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Rozpočet obce Báhoň pre rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020 /jednohlasne/.

 

Bod 7/ Zmluva o postúpení výkonu majetkových práv z autorského práva p. Buša na obec Báhoň. 

UZNESENIE č. 6/23/2017

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e Zmluvu o postúpení výkonu majetkových práv z autorského práva p. Buša na Obec Báhoň, kde autorská odmena p. Milanovi Bušovi je vo výške 3.700 eur /jednohlasne/

 

Bod 8/ Výberové konanie na tlačiareň monografie obce Báhoň-

Z dôvodu, že cenové ponuky na tlač publikácie „Báhonské prechádzky storočiami 1244 – 2016“ boli veľmi rozdielne, poslanci odporučili predvolať prvých troch účastníkov výberového konania na obhájenie svojich ponúk za účasti poslancov. Sú to firmy - AXIMA Ivánka pri Dunaji, LUSKPRES Bratislava, Oto Németh Vydavateľstvo a tlač, Bratislava.

 

Bod 9/ VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2018 - bez zmien- v prílohe

Poslanci navrhli poslať všetkým podnikateľom v našej obci upozornenie na zákaz vyvážania odpadu na zberový dvor. Ďalej požiadali o zaslanie písomnej informácie od pracovníčky OÚ o financovaní zberového dvora za tento rok / emailom/.

U Z N E S E N I E č. 7/23/2017

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e VZN č.1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018.

/ jednohlasne/

 

Bod 11/ Správa nezávislého audítora – v prílohe

UZNESENIE č. 8/23/2017

Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e Správu nezávislého audítora k 31.12.2016 k individuálnej účtovnej závierke a Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej uzávierke k 31.12.2016.

 

Bod 12/ J. Hrčková – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.

Menovaná požiadala o odkúpenie obec. pozemku pri rod. dome, ktorý užíva už dlhé roky.

UZNESENIE č. 9/23/2017

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie kúpno -predajnej zmluvy s kupujúcou Jarmilou Hrčkovou, bytom Báhoň, Mlynská 26 na odkúpenie pozemku pri rodinnom dome parc. č. 104/6 vo výmere 165 m2 a parc. č. 104/7 vo výmere 2m2, zamerané podľa GP č. 89/2017 zo dňa 6.11.2017, za kúpnu cenu 33 €/m2 .

/za 6 poslancov, zdržal sa poslanec p. Hrčka/

 

Bod 13 / p. Krihová –odpredaj pozemku na zberovom dvore.

Z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv na zberovom dvore obec odkupuje ďalší pozemok na zberovom dvore.

 

UZNESENIE č. 10/23/2017

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim p. Martou Krihovou, bytom Bratislava, Gruzínska 24 na odkúpenie pozemku na zberovom dvore, k. ú. Báhoň, parc. č.292, LV č. 508, vlastnícky podiel ½, výmera pozemku 565 m2, za kúpnu cenu 10.000 € s platbou na 2 splátky, kedy prvá splátka je do 31.3.2018 a druhá splátka do 31.03.2019 /jednohlasne/.

 

 

Starosta : Ing. Ivan Patoprstý

Zapisovateľka : Eva Lojová

Overovatelia zápisnice : Ing. Adam Švorc, Mgr. Iveta Krajčovičová

 


f t g