Copyright 2020 - Obec Báhoň

U Z N E S E N I A

z 23. zasadnutia OZ, konaného dňa 13.decembra 2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné uznesenia:

 

 

UZNESENIE č. 1/23/2017

Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z

22. zasadnutia OZ.

 

UZNESENIE č. 2/23/2017

Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e informáciu firmy BTK, Hradská 1/a , Bratislava o odstúpenie od objednávky č. 25/17 zo dňa 30.5.2017.

 

UZNESENIE č. 3/23/2017

Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e Smernicu č. 1/2017- registratúrny plán a registratúrny poriadok.

 

UZNESENIE č. 4/23/2017

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s OZ Villa Bahun, Báhoň, SNP 20 na prenájom pozemkov v k.ú. Báhoň, parc.č. 113, 114, 115 a 116 podľa vytýčeného náčrtu s nájmom 1€ ročne v období od 01.01.2018 do 30.6.2019. /jednohlasne/.

 

UZNESENIE č.5/23/2017

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Rozpočet obce Báhoň pre rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020 /jednohlasne/.

 

UZNESENIE č. 6/23/2017

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e Zmluvu o postúpení výkonu majetkových práv z autorského práva p. Buša na Obec Báhoň, kde autorská odmena p. Milanovi Bušovi je vo výške 3.700 eur /jednohlasne/

 

UZ NESENIE č. 7/23/2017

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e VZN č.1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018.

/ jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 8/23/2017

Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e Správu nezávislého audítora k 31.12.2016 k individuálnej účtovnej závierke a Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej uzávierke k 31.12.2016.

 

UZNESENIE č. 9/23/2017

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie kúpno -predajnej zmluvy s kupujúcou Jarmilou Hrčkovou, bytom Báhoň, Mlynská 26 na odkúpenie pozemku pri rodinnom dome parc. č. 104/6 vo výmere 165 m2 a parc. č. 104/7 vo výmere 2m2, zamerané podľa GP č. 89/2017 zo dňa 6.11.2017, za kúpnu cenu 33 €/m2 .

/za 6 poslancov, zdržal sa poslanec p. Hrčka/

UZNESENIE č. 10/23/2017

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim p. Martou Krihovou, bytom Bratislava, Gruzínska 24 na odkúpenie pozemku na zberovom dvore, k. ú. Báhoň, parc. č.292, LV č. 508, vlastnícky podiel ½, výmera pozemku 565 m2, za kúpnu cenu 10.000 € s platbou na 2 splátky, kedy prvá splátka je do 31.3.2018 a druhá splátka do 31.03.2019 /jednohlasne/.

 

 

Ing. Ivan Patoprstý- starosta obce

 

 

 

 

 


f t g