Copyright 2021 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

z 24. zasadnutia OZ Obce Báhoň , konaného dňa 14. februára 2018

 

Bod 1/ Otvorenie

Zasadnutie otvoril    starosta obce, privítal prítomných.

Prítomní :  R. Vavrovič, K. Hollá, D. Švorc , Mgr. Haviernik.,  Ing. A. Švorc, M. Hrčka,

Ospravedlnená - Mgr. I. Krajčovičová

 

Bod 2/

Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: p. Hollá Katarína, Švorc Dušan

Zapisovateľka : Andrea Hrnčiarová

Program bol jednohlasne schválený  

 

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 23. zasadnutia OZ- prečítal Mgr. Haviernik.

Bez pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 1/24/2018

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e     kontrolu uznesenia z

23. zasadnutia OZ.

 

Bod 4/ Ukončenie nájomnej zmluvy s p. Podmanickým, bytom Cintorínska 10, Báhoň na parcele č. 24/2 o výmere 32 m2.

p. Podmanický doručil na OU Výpoveď nájomnej zmluvy o užívaní pozemku na časť parc.č. 24/2 o výmere 32 m2, vedená na LV 851,  na ul. 1.mája, pozemok pod prenosnou unimobunkou.

Výpoveď NZ podal ku dňu 31.12.2017.

UZNESENIE  č. 2/24/2018

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í    s ukončením nájomnej zmluvy s p. B.Podmanickým, bytom Cintorínska 10, Báhoň na časť pozemku, parc.č. 24/2 o výmere 32 m2, vedený na LV č. 851, k.ú. Báhoň, nachádzajúci sa na ul. 1.mája, pod prenosnou unimobunkou dohodou k 31.12.2017.

/jednohlasne/

 

Bod 5/  uzatvorenie NZ s p. Stankovičovou na parc.č. 24/2 o výmere 32 m2.

p. Stankovičová, bytom Lipová ul. 6, Báhoň podala žiadosť o prenájom obecného pozemku pod nebytovým priestorom, nachádzajúci sa na ul. 1.mája, parc.č. 24/2 o výmere 32 m2, vedený na LV č. 851, k.ú. Báhoň, pod prenosnou unimobunkou, t.č. slúžiacou ako predajňa kvetov – TULIP, s účinnosťou od 1.1.2018.

UZNESENIE  č. 3/24/2018

Obecné  zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e     nájomnú zmluvu s p. Z. Stankovičovou, bytom Lipová 6, Báhoň na časť obecného pozemku parc.č. 24/2 o výmere 32 m2, k.ú. Báhoň, na ul. 1.mája pod prenosnou unimobunkou slúžiacou ako predajňa kvetov, s ročným nájmom 106,22 €/rok, s účinnosťou od 1.1.2018 na 5 rokov, t.j. do 31.12.2022 s možnosťou ďalšieho predĺženia prenájmu.

/jednohlasne/

 

 

 

Bod 6/ Uzatvorenie zámennej zmluvy s p. Novákovou na pozemok na Novom cintoríne.

Starosta informoval OZ o situácií na Novom cintoríne. Po dlhodobých jednaniach s p. Novákovou o vysporiadanie vlastníctva pozemku na Novom cintoríne, kde má obec záujem o vlastníctvo pozemku parc.č 490/20 o výmere 1422 m2, JUDr. Mičunek odporučil uzatvoriť zámennú zmluvu na pozemok.

Starosta navrhol zámenu predmetného pozemku parc.č. 490/20 o výmere 1422 m2, k.ú. Báhoň, druh pozemku orná pôda, vedeného na LV 1116, pozemok pri Novom cintoríne s pozemkom obce parc.č. 2704, k.ú. Báhoň, druh pozemku orná pôda, vedeného na LV 1677. Návrh zámennej zmluvy zaslať p.Novákovej na podpis. 

UZNESENIE č. 4/24/2018

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   zámennú zmluvu s p. Helenou Novákovou, bytom Vinohradská 5, Šenkvice na pozemok par.č. 490/20 o výmere 1422 m2, k.ú. Báhoň, druh pozemku – orná pôda, vedeného na LV 1116 za časť pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 2704, k.ú. Báhoň, druh pozemku - orná pôda, vedeného na LV 1677.

/jednohlasne/.

 

 

Bod 7/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy na pozemok parc.č. 291, k.ú. Báhoň, vlastnícky podiel ½, vedený na LV  591 na Zberovom dvore s p. Magdalénou Chobotovou.

Starosta predložil na schválenie kúpnu zmluvu na pozemok reg.“E“, parc.č. 291 o výmere 1147 m2,  vl.podiel ½, k.ú. Báhoň, druh pozemku – ostatná plocha, vedená na LV č. 591, vlastníčka pozemku Magdaléna Chobotová, Poludníkova 5, Bratislava.

UZNESENIE č. 5/24/2018

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e    uzatvorenie kúpnej zmluvy s p. Magdalénou Chobotovou, bytom Bratislava, Poludníkova 5 na odkúpenie pozemku na zberovom dvore parc.č. 291, druh pozemku - ostatná plocha, vo vlastníckom podiele ½, vedená na LV č. 591, výmera pozemku  573,5 m2, za kúpnu cenu 13 €/m2.

/jednohlasne/

 

 

Bod 8/ Dodatok č. 5 k VZN 5/2009 o ZOS.

Starosta informoval OZ o súčasnej situácií v ZOS. Situácia v ZOS, na základe prijatej novely zákona o soc. Službách, prinútila OU navýšiť poplatky za poskytovanie soc. Služieb v obci. Máme 9 klientov, ZOS je nastavená na 10 klientov. Problémy sú s financovaním aj s naplnením stavu v ZOS na plnú kapacitu. Klientov sa OU snaží získať aj prostredníctvom inzerátov v Pezinsku. Bezúspešne.

Poslanec Hrčka odporučil inzerovať aj v širšom okolí, napr. v oblasti Bratislavy.

UZNESENIE č. 6/24/2018

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e    Dodatok č. 5 k VZN obce Báhoň č. 5/2009 o Zariadení opatrovateľskej služby zo dňa 16.12.2009 s účinnosťou od 1.3.2018.

/jednohlasne/

 

Bod 9/  Výberové konanie na dodávateľa  - Vymaľovania telocvične v ZŠ s MŠ Báhoň.

V rámci výzvy boli oslovení štyria dodávatelia na zaslanie cenovej ponuky na vymaľovanie telocvične v ZŠ s MŠ Báhoň.

CP doručili len traja dodávatelia:

1. Bratek Marián, Školská 12, Báhoň - ponuka do výberového konania vo výške 

4 839 €. Nie je platcom DPH.

2. Szalay Gustáv, Kaplna 32 - ponuka do výberového konania vo výške 6 250 €. Nie je platcom DPH.

3. Colorspol spol. s r.o., Antonín Povoda, Novoť 153 - ponuka do výberového konania vo výške 6950 € bez DPH + 20 % DPH, t.j. 8 340 € s DPH.

 

   Na základe predložených CP, komisia vybrala ako dodávateľa p. Mariána Brateka, Školská 12, Báhoň s CP vo výške  4 839 €.      Kritériom výberu dodávateľa bola celková cena za predmet zákazky a splnenie podmienok v členení cenovej ponuky podľa špecifikácie.

 

UZNESENIE č. 7A/24/2018

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e     za dodávateľa zákazky „Vymaľovanie telocvične v ZŠ s MŠ Báhoň“ p. Mariána Brateka, Báhoň, Školská 12 s cenovou ponukou 4 839 €.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE  č. 7B/24/2018

Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e    navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ o sumu 5000 € - vymaľovanie telocvične v ZŠ  Báhoň  a 1.500€ - vymaľovanie priestorov MŠ Báhoň

/jednohlasne/

 

Bod 10/  Výberové konanie  na dodávateľa podlahy telocvične v ZŠ s MŠ Báhoň.

V rámci výzvy boli oslovení traja dodávatelia na dodanie zákazky – „Rekonštrukcia interiérového povrchu telocvične v Báhoni“.

CP doručili traja dodávatelia:

1. KPN REAL, spol. s r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava 

2. MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, Sučany 

3. STAVOINVESTA SK s.r.o., Na Bystričku 14, Martin 

 

KPN REAL, spol. s r.o.  - ponuka do výberového konania vo výške 

29 971,60 € bez DPH

  5 994,32 € 20 % DPH

35 965,92 € s DPH

 

      MARO s.r.o. - ponuka do výberového konania vo výške 

29 324 € € bez DPH

  5 864,80 € 20 % DPH

35 188,80 € s DPH

 

STAVOINVESTA SK s.r.o. - ponuka do výberového konania vo výške 

30 958,33 € bez DPH

              6 191,67 € 20 % DPH

             37 150 € s DPH

 

   Na základe predložených cenových ponúk, komisia vybrala ako dodávateľa na predmet zákazky „Rekonštrukcia interiérového povrchu telocvične v Báhoni“ firmu č. 2 - MARO s.r.o, Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany s cenovou ponukou 35 188,80 € s DPH.

      Kritériom výberu dodávateľa bola celková cena za predmet zákazky a splnenie podmienok v členení cenovej ponuky podľa špecifikácie.

Poslanec Hrčka odporučil zapracovať do zmluvy záručnú dobu na 36 mesiacov!

 

UZNESENIE č. 8A/24/2018

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e     za dodávateľa zákazky „Rekonštrukcia interiérového povrchu telocvične v ZŠ s MŠ Báhoň“ firmu MARO s.r.o, Podhradská cesta 2, Sučany s cenovou ponukou 35.188,80 €.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE  č. 8B/24/2018

Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e    úpravu rozpočtu OU Báhoň - navýšenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu podlahy telocvične v ZŠ s MŠ Báhoň o sumu 7.200 €, ako spoluúčasť pri rekonštrukcii podlahy telocvične v Základnej škole.

/jednohlasne/

 

 

Bod 11/ Rôzne.

Starosta informoval o inštalácií nového obecného rozhlasu, ktorý už je v prevádzke. O starý rozhlas prejavil záujem zberateľ. Poslanci súhlasili  s darovaním komponentov starého rozhlasu zberateľovi.

 

Občianka obce p. Monika Kročková sa informovala na riešenie svojej požiadavky – dlhodobo nesvieti  niekoľko lámp VO na ul. SNP .

Starosta ju informoval, že problémom je skrat medzi lampami VO. Je potrebné vykopať kábel VO a opraviť. Bude sa to riešiť v najbližších dňoch.

Občianka obce p. Monika Kročková žiadala dať do zápisnice – Úprava verejnej zelene - niekoľko krát vyzvala starostu na orezanie kríkov na ul. SNP pri chodníku pod RD Korbeličových.

Starosta informoval, že niekoľkokrát vyzval rodinu Korbeličovú na orezanie  kríkov zasahujúcich do chodníka. Osloví r. Korbeličových  s touto požiadavkou ešte raz a stanoví im termín na orezanie do 15.3.2018. Ak  kríky neorežú, zamestnanci OU tak spravia do 31.3.2018.

 

Starosta predložil prvotný návrh na výstavbu Kultúrneho domu v Báhoni. Je potrebné zadefinovať požiadavky na KD zo strany Obce a poslancov pre projektanta. Oslovia sa architekti, ktorí predložia prvotné návrhy, ako by mal KD vyzerať.   Odmena za  tento  návrh bude 500 €.

 

 

Starosta :  Ing. Ivan Patoprstý

Zapisovateľka  :  A. Hrnčiarová

Overovatelia   zápisnice :    p. Hollá Katarína, p. Švorc Dušan


f t g