Copyright 2021 - Obec Báhoň

U Z N E S E N I A

z 24. zasadnutia OZ , konaného dňa 14. februára 2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné uznesenia:

 

UZNESENIE č. 1/24/2018

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e     kontrolu uznesenia z

23. zasadnutia OZ.

 

UZNESENIE  č. 2/24/2018

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í    s ukončením nájomnej zmluvy s p. B.Podmanickým, bytom Cintorínska 10, Báhoň na časť pozemku, parc.č. 24/2 o výmere 32 m2, vedený na LV č. 851, k.ú. Báhoň, nachádzajúci sa na ul. 1.mája, pod prenosnou unimobunkou dohodou k 31.12.2017.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE  č. 3/24/2018

Obecné  zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e     nájomnú zmluvu s p. Z. Stankovičovou, bytom Lipová 6, Báhoň na časť obecného pozemku parc.č. 24/2 o výmere 32 m2, k.ú. Báhoň, na ul. 1.mája pod prenosnou unimobunkou slúžiacou ako predajňa kvetov, s ročným nájmom 106,22 €/rok, s účinnosťou od 1.1.2018 na 5 rokov, t.j. do 31.12.2022 s možnosťou ďalšieho predĺženia prenájmu.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 4/24/2018

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   zámennú zmluvu s p. Helenou Novákovou, bytom Vinohradská 5, Šenkvice na pozemok par.č. 490/20 o výmere 1422 m2, k.ú. Báhoň, druh pozemku – orná pôda, vedeného na LV 1116 za časť pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 2704, k.ú. Báhoň, druh pozemku - orná pôda, vedeného na LV 1677.

/jednohlasne/.

 

UZNESENIE č. 5/24/2018

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e    uzatvorenie kúpnej zmluvy s p. Magdalénou Chobotovou, bytom Bratislava, Poludníkova 5 na odkúpenie pozemku na zberovom dvore parc.č. 291, druh pozemku - ostatná plocha, vo vlastníckom podiele ½, vedená na LV č. 591, výmera pozemku  573,5 m2, za kúpnu cenu 13 €/m2.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 6/24/2018

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e    Dodatok č. 5 k VZN obce Báhoň č. 5/2009 o Zariadení opatrovateľskej služby zo dňa 16.12.2009 s účinnosťou od 1.3.2018.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 7A/24/2018

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e     za dodávateľa zákazky „Vymaľovanie telocvične v ZŠ s MŠ Báhoň“ p. Mariána Brateka, Báhoň, Školská 12 s cenovou ponukou 4 839 €./jednohlasne/

UZNESENIE  č. 7B/24/2018

Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e    navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ o sumu 5000 € - vymaľovanie telocvične v ZŠ  Báhoň  a 1.500€ - vymaľovanie priestorov MŠ Báhoň

/jednohlasne/

 

 

UZNESENIE č. 8A/24/2018

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e     za dodávateľa zákazky „Rekonštrukcia interiérového povrchu telocvične v ZŠ s MŠ Báhoň“ firmu MARO s.r.o, Podhradská cesta 2, Sučany s cenovou ponukou 35.188,80 €.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE  č. 8B/24/2018

Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e    úpravu rozpočtu OU Báhoň - navýšenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu podlahy telocvične v ZŠ s MŠ Báhoň o sumu 7.200 €, ako spoluúčasť pri rekonštrukcii podlahy telocvične v Základnej škole.

/jednohlasne/

 

 

Ing. Ivan Patoprstý- starosta obce


f t g