Copyright 2021 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 26. zasadnutia OZ Obce Báhoň , konaného dňa 24. apríla 2018

Bod 1/ Otvorenie
Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných.
Prítomní : R. Vavrovič, , D. Švorc , Mgr. Haviernik, M. Hrčka,
Mgr. I. Krajčovičová
Ospravedlnení : Ing. A. Švorc, K. Hollá

Bod 2/
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: R. Vavrovič, M. Hrčka
Zapisovateľka : Eva Lojová
Program bol jednohlasne schválený.

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 25. zasadnutia OZ- prečítal Mgr. Haviernik.
Bez pripomienok poslancov.
UZNESENIE č. 1/26/2018
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z
25. zasadnutia OZ.

Bod 4/ Výberové konanie na kúpu kosačky pre ŠK Báhoň-
Boli predložené 3 ponuky:
1.Mountfield , ul.Nová 9, Trnava -záhradný traktor XTY 220HD cenová ponuka 3410,-€
2.SECO TOLS , Sladovnícka 10, Trnava– traktorová kosačka Challenge MJ 102-22 cenová ponuka 3499,-€
3.HUSQVARNA Trnava, Trstínska 22 -záhradné traktory TC 342T cenová ponuka 4315,-€

UZNESENIE č. 2/26/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e kúpu kosačky pre ŠK Báhoň predloženú ponuku č. l -Mountfield , ul.Nová 9, Trnava -záhradný traktor XTY 220HD cenová ponuka 3410,-€.
/jednohlasne/

Bod 5/ Dotácia pre ŠK Báhoň- dodatok č. l

UZNESENIE č. 3/26/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e dodatok č.1 - dotácia pre ŠK Báhoň na rok 2018 zníženie o finančnú čiastku 3410,-€.
/jednohlasne/

Bod 6/ Rôzne: stavanie mája
Stavanie mája bude dňa 30.4.2018 o 17.00 hod pred Obecným úradom.
Starosta pozval všetkých prítomných.


Starosta obce :
Zapisovateľka:
Overovatelia zápisnice:


f t g