Copyright 2021 - Obec Báhoň

U Z N E S E N I A
z 26. zasadnutia OZ , konaného dňa 24. apríla 2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné uznesenia:


UZNESENIE č. 1/26/2018
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z
25. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/26/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e kúpu kosačky pre ŠK Báhoň predloženú ponuku č. l -Mountfield , ul.Nová 9, Trnava -záhradný traktor XTY 220HD cenová ponuka 3410,-€.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 3/26/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e dodatok č.1 - dotácia pre ŠK Báhoň na rok 2018 zníženie o finančnú čiastku 3410,-€.
/jednohlasne/


Ing. Ivan Patoprstý- starosta obce


f t g