Copyright 2020 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 25. zasadnutia OZ Obce Báhoň , konaného dňa 10. apríla 2018

Bod 1/ Otvorenie
Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných.
Prítomní : R. Vavrovič, K. Hollá, D. Švorc , Mgr. Haviernik., Ing. A. Švorc, M. Hrčka,
Mgr. I. Krajčovičová

Bod 2/
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: Mgr. I. Krajčovičová, Ing. A. Švorc
Zapisovateľka : Eva Lojová
Program bol jednohlasne schválený.

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 24. zasadnutia OZ- prečítal Mgr. Haviernik.
Bez pripomienok poslancov.
UZNESENIE č. 1/25/2018
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z
24. zasadnutia OZ.

Bod 4/ p. A.Finková - ukončenie nájomnej zmluvy .
Menovaná požiadala o ukončenie NZ na pozemok parc.č.513/134 ku dňu 31.12.2017.
UZNESENIE č. 2/25/2018
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s ukončením nájomnej zmluvy dohodou s Annou Finkovou, na pozemok parc.č. 513/134 o výmere 394 m2, k.ú. Báhoň, nachádzajúci sa v záhradkárskej osade ZO 513, na Železničnej ulici k dátumu 31.12.2017.
/jednohlasne/


Bod 5/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy s. Nikolou Ongerovou.
Menovaná požiadala o prenájom záhradky v ZO 513 za účelom poľnohospodárskej prvovýroby.
UZNESENIE č. 3/25/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie nájomnej zmluvy s Nikolou Ongerovou bytom Báhoň, A. Hlinku 32 na pozemok parc. č. 513/134 o výmere 394m2 k.ú. Báhoň s účinnosťou od 1.1.2018 s ročným nájmom 39,40 €.
/jednohlasne/


Bod 6/ Uzatvorenie zámennej zmluvy s p. Dušanom Dzíbelom a Františkom Dzíbelom, obaja bytom Báhoň.
Obec navrhla majiteľom pozemku na novom cintoríne p. Františkovi Dzíbelovi a Dušanovi Dzíbelovi uzatvoriť zámennú zmluvu na pozemky v ich vlastníctve za obecné pozemky, t.č. č. parc. 2704, k.ú. Báhoň, ktoré budú vymerané súbežne za Školskou ulicou. Prvý pozemok p. Nováková, druhý pozemok Dušan a František Dzíbeloví a tretí pozemok obec.
Majitelia žiadajú spolufinancovanie inž. sietí s obcou a preklasifikovanie ornej pôdy na stavebné pozemky. Obec plánuje predmetnú pôdu vyňať z pôdneho fondu a následne tieto pozemky budú určené na výstavbu.

 

UZNESENIE č. 4/25/2018
A/ Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie zámennej zmluvy na pozemky, ktoré sú vo vlastníctve Dušana Dzíbelu a Františka Dzíbelu na novom cintoríne LV č. 1117, parc.č. 490/21, pozemok reg. „E“, druh pozemku – orná pôda, celková výmera pozemku 3796 m2 a parc.č. 478/5, pozemok reg. „C“, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 135 m2 za obecný pozemok LV č. 1677, parc.č. 2704/2, pozemok reg. „C“, druh pozemku – orná pôda, výmera pozemku 3931 m2, súbežné za Školskou ulicou, ktorý bol odčlenený GP č. 38/2018 zo dňa 23.4.2018 od pozemku parc.č. 2704 a to bezodplatne.
/jednohlasne/
Prevod majetku obce bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

B/Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í so spolufinancovaním inž. sietí k uvedených pozemkom pomernou časťou na m2 podľa výmery vlastníctva pozemku.
/ hlasovania sa zdržal M. Hrčka/

C/ Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e preklasifikovanie ornej pôdy, k. ú. Báhoň LV č. 1677, parc. č . 2704 na stavebné pozemky.
/ jednohlasne/

Pri zámene pozemkov sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, odst. 8) písm. e), nakoľko touto zámenou Obec Báhoň sleduje verejný záujem a chce vysporiadať vlastníctvo pozemkov, na ktorých sa nachádza a prevádzkuje cintorín slúžiaci občanom Obce Báhoň na pochovávanie.
Zámenou predmetných pozemkov chce Obec Báhoň vysporiadať vlastnícke vzťahy s ohľadom na to, že tieto dlhodobo užíva .

 

Bod 7,8/ Body sa prekladajú na budúce zasadnutie OZ


Bod 9/ VZN č. 1/2018 o odpadoch / v prílohe/
VZN bolo doplnené o zber tetrapakov a tetrapakových obalov do kontajnerov.
UZNESENIE č. 5/25/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e VZN č. 1/2018 o odpadoch.
/jednohlasne/

Bod 10/ Výberové konanie na dodávateľa PD Kultúrneho domu v ZŠ s MŠ v Báhoni-
Boli predložené 3 ponuky , nakoľko ponuky boli predložené podľa rôznych finančných objemov z celkového rozpočtu stavby kult. domu , bude vypísané nové výberové konanie s rovnakými kritériami pre súťažiacich.


Bod 11/ Výberové konanie na dodávateľa klimatizácie na OÚ-
Boli predložené tri ponuky:
ICE TEAM s.r.o. Hrachova 4, Bratislava cenová ponuka 3.739,32€ s DPH
BT KLIMA s.r.o. Pezinská 41, Senec cenová ponuka 3.840,-€ s DPH
GEOLAND s.r.o. Rozvodná 9, Bratislava cenová ponuka 4.002,-€ s DPH
Výberová komisia doporučila poslancom schváliť prvú ponuku..
UZNESENIE č. 6/25/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa „ Klimatizácia OÚ“
Firmu ICE TEAM s.r.o., Hrachova 4, Bratislava s cenovou ponukou 3.739,32€ s DPH.
/jednohlasne/


Bod 12/ ZŠ s MŠ Báhoň- žiadosť o odpis majetku / príloha založená v účtovníctve/
UZNESENIE č. 7/25/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e odpis vyradeného majetku ZŠ s MŠ podľa prílohy.
/jednohlasne/

Bod 13/ Zvýšenie poplatkov za MŠ- Dodatok č. 9 k VZN č.1/2008 .
UZNESENIE č. 8/25/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Dodatok č.9 k VZN č. 1/2008 zo dňa 17.9.2008 – o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.
V prílohe č. 1, odstavec MŠ- príloha č. 1a) sa výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou mení z pôvodnej výšky 12 € (13,27 %) na 15 € (16,47 %) zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne za dieťa, ktorého zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt obci a 20 € (21,96 %) zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne za dieťa, ktorého zákonní zástupcovia nemajú trvalý pobyt obci.
Účinnosť Dodatku č. 9 k VZN 1/2008 zo dňa 17.septembra 2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach je od 1.9.2018.
/jednohlasne /

Bod 14/ Prof. Dr. Matejčík – písomné vzdanie sa zastupovania obce Báhoň v Rade školy v Báhoni.
UZNESENIE č. 9/25/2018
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e písomné oznámenie Prof. Dr. Matejčíka o vzdaní sa zastupovania obce v Rade školy ZŠ s MŠ v Báhoni.

Bod 15/ Návrh nového člena do Rady školy v ZŠ s MŠ za obec Báhoň -
UZNESENIE č. 10 /25/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e do Rady ZŠ s MŠ v Báhoni za obec p. Katarínu Rímešovú , bytom Báhoň, Ul. Jozefa Vavroviča 7.
/jednohlasne/

Bod 16/ Rôzne

ŠK Báhoň – klub dostal dotáciu 10 tis.€ z Ministerstva školstva na osvetlenie štadióna. Nakoľko bude osvetlenie majetkom obce bude urobená zmluva na obec. Obec pripraví zmluvu a pošle na Futbalový zväz.
Dotácia nepokryje všetky výdavky na osvetlenie, tieto budú formou dotácie hradené z rozpočtu obce, ktorá vyhlási verejnú súťaž na dodávateľa prác.


A.Čaplová, Š.Šuplatová, S.Vargová - obyvateľky Mlynskej ulice požiadali poslancov o riešenie prechodu cez hlavnú cestu z Mlynskej ulice na ulicu l. mája v časti pod starým cintorínom, a to vybudovať prechod pre chodcov.
V danom úseku je zvýšené nebezpečenstvo z dôvodu stáleho prejazdu motorových vozidiel a zlej viditeľnosti z oboch strán cesty. Taktiež riešenie chodníka pozdĺž zúženej obecnej komunikácie z ulice SNP na ul. l. mája hlavne pre mamičky s kočíkmi.
Taktiež bola požiadavka na doplnenie verejného osvetlenia v dolnej časti Mlynskej ulice .

Starosta – obec požiada Dopravný inšpektorát o súhlas na zriadenie prechodu na štátnej ceste v úseku pod starým cintorínom .
Vybudovaním chodníka sa bude zaoberať stavebná komisia.


Starosta informoval –
- obec bude žiadať o dotáciu na kamerový systém v našej obci ,ktorým bude monitorovaná celá naša obec . Celkové náklady sú 27 tis.€. Obec požiada o dotáciu až po zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí, čo by malo byť na jeseň.
- bude urobené výberové konanie na kúpu traktora ktorý bude využívaný na kosenie počas leta a v zime na posýpanie o odhŕňanie miestnych komunikácií.
- plánuje sa oprava strechy na budove starej škôlky z dôvodu zatekania
Na záver pozval prítomných na slávnostné stavanie mája dňa 30.4.2018 / pondelok/ o 17.00 pred obecným úradom.


Starosta obce :
Zapisovateľka :
Overovatelia : Mgr. I. Krajčovičová, Ing. A. Švorc


f t g