Copyright 2020 - Obec Báhoň

U Z N E S E N I A
z 25. zasadnutia OZ , konaného dňa 10. apríla 2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné uznesenia:

 

UZNESENIE č. 1/25/2018
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z
24. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/25/2018
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s ukončením nájomnej zmluvy s Annou Finkovou, na pozemok parc.č. 513/134 o výmere 394 m2, k.ú. Báhoň, nachádzajúci sa v záhr. osade na Železničnej ulici k dátumu 31.12.2017.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 3/25/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie nájomnej zmluvy s Nikolou Ongerovou bytom Báhoň, A. Hlinku 32 na pozemok parc. č. 513/134 o výmere 394m2 k.ú. Báhoň s účinnosťou 1.1.2018 s ročným nájmom 39,40€.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 4/25/2018
A/ Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie zámennej zmluvy na pozemky, ktoré sú vo vlastníctve Dušana Dzíbelu a Františka Dzíbelu na novom cintoríne LV č. 1117, parc.č. 490/21, pozemok reg. „E“, druh pozemku – orná pôda, celková výmera pozemku 3796 m2 a parc.č. 478/5, pozemok reg. „C“, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 135 m2 za obecný pozemok LV č. 1677, parc.č. 2704/2, pozemok reg. „C“, druh pozemku – orná pôda, výmera pozemku 3931 m2, súbežné za Školskou ulicou, ktorý bol odčlenený GP č. 38/2018 zo dňa 23.4.2018 od pozemku parc.č. 2704 a to bezodplatne.
/jednohlasne/
Prevod majetku obce bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

B/Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í so spolufinancovaním inž. sietí k uvedených pozemkom pomernou časťou na m2 podľa výmery vlastníctva pozemku.
/ hlasovania sa zdržal M. Hrčka/

C/ Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e preklasifikovanie ornej pôdy, k. ú. Báhoň LV č. 1677, parc. č . 2704 na stavebné pozemky.
/ jednohlasne/

Pri zámene pozemkov sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, odst. 8) písm. e), nakoľko touto zámenou Obec Báhoň sleduje verejný záujem a chce vysporiadať vlastníctvo pozemkov, na ktorých sa nachádza a prevádzkuje cintorín slúžiaci občanom Obce Báhoň na pochovávanie.
Zámenou predmetných pozemkov chce Obec Báhoň vysporiadať vlastnícke vzťahy s ohľadom na to, že tieto dlhodobo užíva .

 


UZNESENIE č. 5/25/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e VZN č. 1/2018 o odpadoch.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 6/25/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa práce „ Klimatizácia OÚ“
Firmu ICE TEAM s.r.o. Hrachova 4, Bratislava s cenovou ponukou 3.739,32€ s DPH.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 7/25/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e odpis vyradeného majetku ZŠ s MŠ podľa prílohy.
/jednohlasne/
UZNESENIE č. 8/25/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Dodatok č.9 k VZN č. 1/2008 zo dňa 17.9.2008 – o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.
V prílohe č. 1, odstavec MŠ- príloha č. 1a) sa výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou mení z pôvodnej výšky 12 € (13,27 %) na 15 € (16,47 %) zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne za dieťa, ktorého zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt obci a 20 € (21,96 %) zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne za dieťa, ktorého zákonní zástupcovia nemajú trvalý pobyt obci.
Účinnosť Dodatku č. 9 k VZN 1/2008 zo dňa 17.septembra 2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach je od 1.9.2018.
/jednohlasne /

UZNESENIE č. 9/25/2018
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e písomné oznámenie Prof. Dr. Matejčíka o vzdaní sa zastupovania obce v Rade školy ZŠ s MŠ v Báhoni.

UZNESENIE č. 10 /25/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e do Rady ZŠ s MŠ v Báhoni za obec p. Katarínu Rímešovú , bytom Báhoň, Ul. Jozefa Vavroviča 7.
/jednohlasne/


Ing. Ivan Patoprstý- starosta obce


f t g