Copyright 2021 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 13.decembra 2018

Bod 1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril Ing. Ivan Patoprstý, privítal  prítomných  poslancov a hostí.
Ospravedlnený poslenc  p. R. Vavovič

Bod 2/ Určil zapisovateľku :  E. Lojová
overovateľov zápisnice :  Mgr. I. Krajčovičová, M. Hrčka

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 1. zasadnutia OZ

UZNESENIE č. 1/2/2018
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 1. Zasadnutia OZ.

Bod 4/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č.533/1 o výmere 868 m2 –
Bc. Z. Klátilová (dedička-vnučka   p. Šifferovej).
Jedná sa o záhradu za rod. domov na ul. A.Hlinku 9. Rodina záhradu dlhé roky užívala a platila riadne daň  z nehnuteľnosti. Treba upozorniť žiadateľov aby žiadosť opravili nakoľko obsahuje nepresné údaje.

Záujem o uvedený pozemok prejavil aj p. Lukáš Minarič bytom A.Hlinku 4 , ktorý odkúpil vedľajšie záhrady a chce na uvedených pozemkoch postaviť rod. domy  s prístupovou cestou po pozemku p. Urbanoviča z hlavnej cesty ulice  A.Hlinku 3.

Predaj bude prerokovaný  na obecnej rade a následne na budúcom zasadnutí OZ.

Bod 5/ Žiadosť manželov Kristián Helbych a Ing. Michaela Helbych ,  bytom Báhoň, Družstevná 12A o odkúpenie obec.pozemku.
Jedná sa o parc.č. 3117/2,3 , k.ú. Báhoň o výmere 97m2, ktorý manželia užívajú a je na  nich už jestvujúca stavba- altánok.
UZNESENIE č. 2/2/2018
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy so žiadateľmi  Kristián Helbych a Ing. Michaela Helbych, bytom Báhoň, Družstevná 12A na odkúpenie obecných pozemkov parc.č. 3117/2 o výmere 82 m2 a parc.č.  3117/3 o výmere 15 m2, ktoré boli odčlenené z par.č. 3117, vedenej na LV č. 1677 GP č. 113/2018 zo dňa 24.10.2018, a to za finančnú úhradu 33€/m2. /jednohlasne/
Predaj bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Pri predaji pozemku sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, odst. 8) písm. e), nakoľko  odčlenené pozemky parc. č. 3117/2 a 3117/3 sú v bezprostrednej blízkosti pozemku  parc.č.262/1  žiadateľov Kristiána Helbych a Ing. Michaely Helbych , bytom Báhoň, Družstevná 12/A, ktorý je v ich vlastníctve.

Bod 6/  Dodatok  č.4 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci .
Z dôvodu zvýšenia cien súvisiacich so vstupnými nákladmi na zber, odvoz a zneškodnenie KO,  firma AVE SK  odpadové hospodárstvo s.r.o , ktorá pre našu obec zabezpečuje zber a vývoz  KO a DSO  zvyšuje o 10% cenu za komplexné služby vykonávané ich spoločnosťou, s platnosťou od 1.1.2019.
UZNESENIE č. 3/2/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Dodatok č. 4 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Báhoň zo dňa 21.9.2010. /jednohlasne/

Bod 7/  VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2019 /v prílohe/
Daň z nehnuteľnosti ostáva nezmenená aj poplatok za kanalizáciu, zvyšuje sa poplatok za komunálny odpad z 0,0575 €/os./den, t.j. 20,99 €/os./rok  na 0,0685 €/os./den, t.j. 25 €/os./rok.
Pre PO a podnikateľov sa poplatok za odvoz odpadu zvyšuje v závislosti od veľkosti smetnej nádoby nasledovne:

 

Počet vývozov za rok Poplatok za 120 l nádobu Poplatok za 240 l nádobu Poplatok za 1100 l nádobu
26 0,008 € = 24,96 €
predt.0,007€=21,84€
0,008 € = 49,92 €
Predt.0,007€=43,68€
0,011 € = 314,60 €
Predt.0,01€=286€

Obec vo VZN taktiež určuje veľkosť smetnej nádoby na domácnosť podľa počtu osôb nasledovne:
1 – 3 osoby vrátane detí = 120 l nádoba
4 – 6 osôb vrátane detí = 240 l nádoba
7 a viac osôb vrátane detí = 120 l + 240 l nádoba.

UZNESENIE č. 4/2/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunýlne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019./jednohlasne/

Bod 8/ Návrh Rozpočtu obce Báhoň na roky 2019 s výhľadom na roky 2020-2021
 / v prílohe/.
UZNESENIE č. 5/2/2018
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   Rozpočet obce Báhoň na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021 / jednohlasne/

Bod 9/ Úprava rozpočtu / v prílohe/
UZNESENIE č. 6/2/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e  úpravu rozpočtu obce na rok 2018 podľa prílohy /jednohlasne/.

Rôzne - diskusia na témy:
Cíntorínska ulica- oprava chodníkov
Ul. J. Vavroviča – rekonštrukcia miestnej komunikácie
Materská škola- oprava strechy
Detská lekárka- zistiť počet pacientov z Báhoňa
Riešiť pripomienky na opravu verejného osvetlenia v celej obci
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť.
Starosta obce  :   Ing. Ivan  Patoprstý

Zapisovateľka :  E.Lojová
Overovatelia :  Mgr. Iveta Krajčovičová, M. Hrčka


f t g