Copyright 2022 - Obec Báhoň

UZNESENIA  
Obecného zastupiteľstva v Báhoni   z   2. riadneho zasadnutia , konaného dňa  13.decembra 2018

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 1/2/2018
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 1. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/2/2018
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy so žiadateľmi  Kristián Helbych a Ing. Michaela Helbych, bytom Báhoň, Družstevná 12A na odkúpenie obecných pozemkov parc.č. 3117/2 o výmere 82 m2 a parc.č.  3117/3 o výmere 15 m2, ktoré boli odčlenené z par.č. 3117, vedenej na LV č. 1677 GP č. 113/2018 zo dňa 24.10.2018, a to za finančnú úhradu 33€/m2. /jednohlasne/
Predaj bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Pri predaji pozemku sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, odst. 8) písm. e), nakoľko  odčlenené pozemky parc. č. 3117/2 a 3117/3 sú v bezprostrednej blízkosti pozemku  parc.č.262/1  žiadateľov Kristiána Helbych a Ing. Michaely Helbych , bytom Báhoň, Družstevná 12/A, ktorý je v ich vlastníctve.

UZNESENIE č. 3/2/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Dodatok č. 4 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Báhoň zo dňa 21.9.2010. /jednohlasne/

UZNESENIE č. 4/2/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunýlne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019./jednohlasne/

UZNESENIE č. 5/2/2018
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   Rozpočet obce Báhoň na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021 / jednohlasne/

UZNESENIE č. 6/2/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e  úpravu rozpočtu obce na rok 2018 podľa prílohy /jednohlasne/.


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce


f t g