Copyright 2022 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného  dňa  30. januára 2019

Uznesenie z 3. OZ 30.I.2019


Bod 1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril Ing. Ivan Patoprstý, privítal  prítomných  poslancov a hostí.
Ospravedlnení –Mgr. I. Krajčovičová,  R. Vavrovič

Bod 2/ Určil zapisovateľku :  E. Lojová
overovateľov zápisnice :  Mgr. M. Mačayová, Ing.  A. Švorc

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 2. zasadnutia OZ

UZNESENIE č. 1/3/2019 – prečítal   Mgr.  Haviernik. Bez pripomienok poslancov.
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 2. zasadnutia OZ.

Bod 4/ Mgr. J. Murárik bytom  Košická 30, Senec – žiadosť o predĺženie prenájmu obecného  pozemku.
Menovaný užíva obecný pozemok parc.č. 533/77 o výmere 934m2, LV 1086 od 13.5.2015.
Zmluva o nájme bola uzatvorená na dobu určitú, teraz žiada o jej predĺženie.

UZNESENIE č. 2/3/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s predĺžením zmluvy uzatvorenej 13.5.2015 o nájme pozemku s Mgr. Murárikom bytom Košická 30, Senec ,  parc.č. 533/77, LV 1086, k.ú. Báhoň na dobu určitú  od 1.1.2020 do 31.12.2024.  
/jednohlasne/

Bod 5/  Stanislav Kročka bytom  Hlboká 3, Cífer a vlastníci LV č. 1651,1940, 1679 - žiadosť o vydanie súhlasu na rozdelenie pozemkov podľa GP č. 90/2018 v zmysle  §24 odst.3 písm.d/ zákona NR SR č. 180/1995 o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom za účelom zriadenia záhrad.
Občan Báhoňa   P.Parajka sa informoval či sa v uvedenej lokalite plánuje výstavba RD.
Starosta- momentálne sa rieši len žiadosť na  rozdelenie pozemkov na záhrady, žiadna bytová výstavba.
UZNESENIE č. 3/3/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í  s rozdelením pozemkov vlastníkov  vedených na LV číslo 1651, 1940, 1679  podľa GP  č.  90/2018  zo dňa 22.10.201 v zmysle  §24 odst.3 písm.d/ zákona NR SR č. 180/1995 o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom   a to za účelom zriadenia záhrad.
/ jednohlasne/

Bod 6/ MEDPED, s.r.o., Senec, MUDr. Hervayová – detská lekárka  žiada o zníženie nájmu priestorov detskej ambulancie na zdravotnom stredisku.  Poslanci rozhodli znížiť nájom o 50% z dôvodu, že detská lekárka ordinuje v Báhoni   len 3 dni v týždni.
UZNESENIE č. 4/3/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  so znížením nájomného za nebytové priestory na Zdravotnom stredisku o 50% pre fi MEDPED s.r.o., Senec MUDr. Hervayovú  Andreu  - detskú lekárku  s účinnosťou od 1.1.2019 do 31.12.2019 na sumu  583 €/rok. Mesačná výška nájomného bude predstavovať sumu 48,58 €. Toto zníženie bude riešené Dodatkom č. 1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov v zmysle zák.č.116/1990 Zb.
/ jednohlasne/

Bod 7/   Petícia  obyvateľov ul. A. Hlinku  na zriadenie autobusovej zastávky.
Občania žiadajú, aby na ulici bola postavená zastávka na znamenie pre občanov, z dôvodu že starší občania majú problém prechádza cez podjazd na železničnej stanici.
UZNESENIE č. 5/3/2019
Poslanci  p o v e r u j ú  starostu obce, aby zistil na  príslušných inštitúciach / SAD, PZ, Správa ciest/ aké sú podmienky vybudovania  autobusovej zastávky na ul. A. Hlinku.
/jednohlasne/.

Rôzne/
Informácie starostu-
- kamerový systém  obce- žiadosť o dotáciu
- rozšírenie ČOV – starosta preverí  cenové ponuky na prevzdušnenie ČOVohľadom rozšírenia
- kompostéry  do domácností- zatiaľ nie sú dodané
- richtárska varecha  - termín 1.6.2019

Mgr. M. Fundárek – stažoval sa na parkovanie aút na chodníku na Školskej ulici. Jedná sa o športovcov, ktorí chodia na  športový areál na školskom dvore.
Poslanci navrhli  zatvoriť vchod zo Školskej ulice  a umožniť prístup  len  pešo z druhej strany od jedálne, kde môžu autá parkovať.

A.Švorc- treba upozorniť ŽSR na zabezpečenie otvoru-studne na žel. stanici.


Starosta poďakoval prítomným za účasť.

Starosta obce :
Zapisovateľka:
Overovatelia zápisnice : Mgr. Mačayová M., Ing. Švorc A.