Copyright 2022 - Obec Báhoň

UZNESENIA
Obecného zastupiteľstva v Báhoni z 3. zasadnutia , konaného dňa 30.januára 2019

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 1/3/2019
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 2. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/3/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s predĺžením zmluvy uzatvorenej 13.5.2015 o nájme pozemku s Mgr. Murárikom bytom Košická 30, Senec , parc.č. 533/77, LV 1086, k.ú. Báhoň na dobu určitú od 1.1.2020 do 31.12.2024.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 3/3/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s rozdelením pozemkov vlastníkov vedených na LV číslo 1651, 1940, 1679 podľa GP č. 90/2018 zo dňa 22.10.201 v zmysle §24 odst.3 písm.d/ zákona NR SR č. 180/1995 o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom a to za účelom zriadenia záhrad.
/ jednohlasne/

UZNESENIE č. 4/3/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í so znížením nájomného za nebytové priestory na Zdravotnom stredisku o 50% pre fi MEDPED s.r.o., Senec MUDr. Hervayovú Andreu - detskú lekárku s účinnosťou od 1.1.2019 do 31.12.2019 na sumu 583 €/rok. Mesačná výška nájomného bude predstavovať sumu 48,58 €. Toto zníženie bude riešené Dodatkom č. 1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov v zmysle zák.č.116/1990 Zb.
/ jednohlasne/

UZNESENIE č. 5/3/2019
Poslanci p o v e r u j ú starostu obce, aby zistil na príslušných inštitúciach / SAD, PZ, Správa ciest/ aké sú podmienky vybudovania autobusovej zastávky na ul. A. Hlinku.
/jednohlasne/.


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce