Copyright 2024 - Obec Báhoň

Obec Báhoň je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejným obstarávateľom, a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Báhoň
Sídlo: Obecný úrad, ul. SNP 65, 900 84 Báhoň
Štatutárny zástupca: Ing. Patoprstý Ivan, starosta obce
Číslo účtu: 6601345001/5600 , Prima banka Slovensko a. s.
IČO: 00304654
DIČ: 2020662017
Obec nie je platiteľom DPH

Telefón: +421 907 891 542, +421 33 6455 340